<

တရားမ၀င္ေဆး၀ါး၊ ေဆး၀ါးအတုႏွင့္ စံမမီေဆး၀ါးမ်ား တိုက္ဖ်က္သည့္ Operation Pangea အစီအစဥ္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည္

ေဆး၀ါးစက္႐ံု (အင္းစိန္) မွ ထုတ္လုပ္ေသာ ေဆး၀ါးအစစ္မ်ားႏွင့္ ေစ်းကြက္အတြင္း ဖမ္းဆီးရမိထားေသာ ေဆး၀ါးအတုမ်ားကို ခြဲျခားျပသထားစဥ္ (ဓာတ္ပံု-အိသဥၨာေက်ာ္)

တရားမ၀င္ေဆး၀ါးမ်ား၊ ေဆး၀ါးအတု ႏွင့္ စံမမီေဆး၀ါးမ်ားကို တိုက္ဖ်က္သည့္ Operation Pangea အစီအစဥ္ကို ယခုႏွစ္အတြင္း ေဒသအခ်ဳိ႕တြင္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားရန္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Operation Pangea အစီအစဥ္ကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္းက ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအားလံုးတြင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး တရားမ၀င္ ေဆး၀ါးအတုမ်ားအပါအ၀င္ ေဆးဆိုင္မ်ား၌ တရားမ၀င္မွတ္ပံုတင္ထားျခင္း မရွိေသာ ေဆး၀ါးမ်ားကို အမ်ားဆံုးေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ Operation Pangea အစီအစဥ္မွာ (၉)ႀကိမ္ေျမာက္ Interpol Operation တစ္ခုျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ Operation တြင္ Interpol အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၅၂ ႏုိင္ငံပါ၀င္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန၊  အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာန၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ ေရးဦးစီးဌာနစသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေနျပည္ေတာ္ အပါအ၀င္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ ၁၅ ခုတြင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေဆးဆိုင္ ၄၄ ဆိုင္ကို စစ္ေဆးရာ ၄၄ ဆိုင္စလံုးတြင္ မွတ္ပံုမတင္ထားသည့္ ေဆး၀ါးမ်ား ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ ေဆးဆိုင္ ၉၂ ဆိုင္ကို စစ္ေဆးရာ ဆိုင္ေပါင္း ၉၀ တြင္ မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမရွိသည့္ ေဆးမ်ား ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးဦးစီးဌာန၊ ေဆး၀ါးဌာနခြဲမွ ေဆး၀ါးမွတ္ပံုတင္စိစစ္ျခင္း၊ မွတ္ပံုတင္ထုတ္ေပးျခင္း (အသစ္)၊ မွတ္ပံုတင္ထုတ္ေပးျခင္း (သက္တမ္းတိုး)၊ မွတ္ပံုတင္ထုတ္ေပးျခင္း (အခ်က္အလက္ေျပာင္း)၊ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးျခင္း၊ ေဆး၀ါးတင္သြင္းျခင္း လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္လက္မွတ္ ထုတ္ေပးျခင္း၊ ေဆး၀ါးေၾကာ္ျငာျခင္း၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အမ်ဳိးသားေဆး၀ါးဥပေဒအရ တရားစြဲဆိုျခင္းႏွင့္ ေစ်းကြက္အတြင္းရွိ ေဆး၀ါးမ်ား စစ္ေဆးျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိ ေစ်းကြက္အတြင္း မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမရွိသည့္ ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ စပ္ေဆးပ်ံ႕ႏွံ႔ေရာင္းခ်မႈႏႈန္း အလြန္မ်ားျပားေနေၾကာင္း၊ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေရွာင္တခင္စစ္ေဆးမႈမ်ားကို ဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး စစ္ေဆးေတြ႕ရွိပါက အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေဆး၀ါးမ်ား၏ အရည္အေသြးႏွင့္ ပတ္သက္၍ လက္လီလက္ကားေရာင္းခ်ေနသည့္ ေဆးဆုိင္မ်ားအပါအ၀င္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကေဆး႐ံုေဆးခန္းမ်ားရွိ ေဆးဆိုင္မ်ားကိုပါ ေရွာင္တခင္စစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ တရားမ၀င္တင္သြင္းေဆး၀ါးမ်ားလည္း ေစ်းကြက္အတြင္း မ်ားစြာေတြ႕ရွိေနရၿပီး သံုးစြဲေနသည့္ေဆး၀ါးမ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဆး၀ါးမွတ္ပံုတင္အမွတ္ မပါရွိလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သံုးစြဲေနက်ေဆး၀ါးမ်ား၏ အရည္အေသြးကို သံသယျဖစ္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဆး၀ါးအတုဟု သံသယျဖစ္ဖြယ္ေဆး၀ါးမ်ား ေတြ႕ရွိပါက တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားရွိ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာနမ်ားသို႔ ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားပါရန္ ႏႈိးေဆာ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

အမ်ဳိးသားေဆး၀ါးဥပေဒအရ မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမရွိေသာ ေဆး၀ါး၊ မွတ္ပံုတင္ ေခတၱ႐ုပ္သိမ္းျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္းျပဳလုပ္ထားေသာေဆး၀ါး၊ ေဆး၀ါးအတု၊ စံမညီေဆး၀ါး၊ ပ်က္စီးေဆး၀ါး၊ ေရာေႏွာေဆး၀ါးမ်ား၊ ေဘးဥပဒ္ျဖစ္ေစႏုိင္သည့္ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ေဖာ္စပ္ထုတ္လုပ္ထားေသာေဆး၀ါး၊ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနက သံုးစြဲရန္မသင့္ဟု အမိန္႔ေၾကညာစာထုတ္ျပန္၍ သတ္မွတ္ထားေသာ ေဘးအႏၲရာယ္ရွိသည့္ ေဆး၀ါးမ်ားကို ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ျပည္တြင္းသို႔ တင္သြင္းျခင္း၊ ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ျခင္း၊ သိုေလွာင္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါက ယင္းဥပေဒျဖင့္ အေရးယူႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

January 6, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.