<

၀န္ထမ္းအိမ္ရာမ်ား အျမန္ဆံုးတည္ေဆာက္ႏိုင္ေရး က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနတို႔ ညႇိႏႈိင္းလုပ္ေဆာင္မည္

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန၏ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာတစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္

လာမည့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အ တြင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနက ၀န္ထမ္းအိမ္ရာမ်ား တိုးျမႇင့္တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ရာ ေဆာက္လုပ္ေရးကိစၥမ်ားကို က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန၊ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနတို႔ ညႇိႏႈိင္းလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

လာမည့္ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္းမ်ား အသစ္ေဆာက္လုပ္ျခင္းကို ေခတၱဆိုင္းငံ့ေလွ်ာ့ခ်ထားမည္ျဖစ္ၿပီး ေဆာက္လက္စေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္းမ်ားကိုမူ ရန္ပံုေငြဆက္လက္ခြဲေ၀ခ်ထားေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ခြဲေ၀ခ်ထားေပးသည့္ က်န္ရွိေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ ရန္ပံုေငြမ်ားကို တစ္ျပည္လံုးရွိ ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးအသီးသီးတြင္ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာမ်ားအား ဦးစားေပး အစီအစဥ္အလိုက္ အျမန္ဆံုး ဆက္လက္တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးကိစၥမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ ႀကီးဌာနတို႔အား အကူအညီေတာင္းခံေဆာက္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းခြင္၌ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ေရး၊ အိမ္ငွားေနရျခင္းျဖင့္ ေငြေၾကးကုန္က်မႈမ်ား၍ လစာစုေဆာင္းရရွိမႈနည္းပါးျခင္း၊ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာမ်ားတြင္ တစ္စုတစ္စည္းတည္းေနထိုင္ျခင္းအားျဖင့္ လံုျခံဳေရးေကာင္းမြန္ၿပီး ရင္းႏွီးေသာမိတ္ေဆြ အသိုင္းအ၀ိုင္းပတ္၀န္းက်င္တြင္ ေနထိုင္ရျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ လာမည့္ ၂၀၁၈- ၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ မျဖစ္မေနအသစ္ တည္ေဆာက္ရမည့္ ေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္းႏွင့္ လက္ရွိေဆာက္လုပ္ဆဲ ေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္းမ်ား မွလြဲ၍ေဆး႐ံုအသစ္ေဆာက္လုပ္ျခင္းကို တစ္ႏွစ္တာ ရပ္နားမည္ျဖစ္ကာ ပိုလွ်ံေသာ ရန္ပံုေငြကို ၀န္ထမ္းအိမ္ရာမ်ားအား တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိေသာ ဦးစီးဌာနအသီးသီးရွိ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ဦးစားေပးအစီအစဥ္ျဖင့္ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ေဆာက္လုပ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ျပည္နယ္အသီးသီးတြင္ ဦးစီးဌာနအသီးသီးရွိ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ေဆာက္လုပ္ရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိေသာ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာစာရင္းကို ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဦးစားေပး အစီအစဥ္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ႏုိင္ေရးအတြက္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးႏွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာနမွဴးမ်ားမွတစ္ဆင့္ ဒီဇင္ဘာ ၃ ရက္က ေတာင္းခံၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန က ယခု ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ရန္ပံုေငြ က်ပ္ဘီလ်ံတစ္ေထာင္ေက်ာ္ရရွိထားေၾကာင္း၊ ၀န္ႀကီးဌာန၏ဘ႑ာႏွစ္အလိုက္  ရန္ပံုေငြရရွိမႈမွာ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္ တြင္ က်ပ္ ၈၆၅၈၂ ဒသမ ၈၇၁ သန္း (က်ပ္ ၈၆ ဘီလ်ံေက်ာ္) ၊ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာႏွစ္ တြင္ က်ပ္ ၃၄၉၆၃၀ ဒသမ ၉၆၇ သန္း (က်ပ္ ၃၄၉ ဘီလ်ံေက်ာ္)၊ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာ ႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၄၈၅၂၆၃ ဒသမ၂၉၈သန္း (က်ပ္ ၄၈၅ ဘီလ်ံေက်ာ္)၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၇၀၈၉၄၉ ဒသမ ၀၀၆ သန္း (က်ပ္ ၇၀၈ ဘီလ်ံေက်ာ္)၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၈၄၅၅၅၃ ဒသမ ၃၆၂ သန္း (က်ပ္ ၈၄၅ ဘီလ်ံေက်ာ္)၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၈၅၀၆၄၄ ဒသမ ၇၀၆ သန္း (က်ပ္ဘီလ်ံ ၈၅၀ ေက်ာ္) အသီးသီးရရွိ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

January 5, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.