<

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရအားလွ်ပ္စစ္က႑အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာဆန္းစစ္ခ်က္ (SEA) အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲဲ ျပဳလုပ္ေနမႈအေပၚ ေဒသခံမ်ားက ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရန္ႀကိဳးပမ္းေသာ္လည္း ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္မရ

ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ Palm Spring ဟိုတယ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရအားလွ်ပ္စစ္က႑အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာဆန္းစစ္ခ်က္ (SEA) အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲဲ ျပဳလုပ္ေနမႈအေပၚ ေဒသခံမ်ားက ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရန္ႀကိဳးပမ္းစဥ္

ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ Palm Spring ဟိုတယ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရအားလွ်ပ္စစ္က႑အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ခ်က္ (SEA) အားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အထက္ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္းေဒသ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ေနမႈအေပၚ ျမစ္ဆံုေဒသခံမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ခ ရွားသူမ်ားက ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေသာ္လည္း တရား၀င္ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိေသာေၾကာင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္မရခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္ လူ ၅၀ ခန္႔ က Palm Spring ဟိုတယ္ေရွ႕တြင္ လူစုခဲ့ ေသာ္လည္းခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိသျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕က တားျမစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေအာင္ျမင္သာေက်းရြာမွ ေဒၚဂ်ာခြန္က“အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္မွာကို မေန႔က ၁ နာရီေလာက္မွ သိတာပါ။ ၿငိမ္းစုစီဥပေဒအရ စတင္ျခင္းကို ႏွစ္ရက္ႀကိဳတင္ျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ဘယ္သူ႔ကိုမွ အေၾကာင္း မၾကားဘဲ ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ထားေသာေၾကာင့္

ခြင့္ျပဳခ်က္ မရရွိခဲ့ဘူး။ ဆႏၵမေဖာ္ထုတ္လိုက္ရဘူး။ ဟိုတယ္ေရွ႕ကို လူ ၅၀ ေက်ာ္ေလာက္ ေရာက္ေသးတယ္။ ရဲေတြက အဆင္သင့္ေစာင့္ေနတာ။ ကြၽန္မတို႔က IFC ႏွင့္ တျခားအဖြဲ႕အ စည္းေတြက ေရကာတာေတြ တည္ေဆာက္ရာမွာ ကူညီတယ္။ သူတို႔အဖြဲ႕က ၀ပ္ေရွာ့လုပ္ေနၾကတာ။ ေဒသခံလည္း မပါဘူး။ ကခ်င္ႏိုင္ငံေရးပါတီကလူေတြလည္း မပါဘူး။ အဓိကေတာ့ ျမစ္ဆံုေရကာတာလုပ္တာကို မလိုခ်င္ လို႔ ဆႏၵျပတာပါ။ ကြၽန္မတို႔ကိုင္တဲ့ ဆႏၵျပတဲ့ စာရြက္ရယ္၊ ပါတီရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြကို ၀ပ္ေရွာ့ တာ၀န္ရွိသူေတြကို ေပးလိုက္တယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ မလိယန္မွ  ဦးမုန္ရာက ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈသည္ ျမစ္ဆံုေရကာတာ စီမံကိန္းရပ္တန္႔ေပးရန္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမွ အႀကီးစားစြမ္းအင္ ထုတ္လုပ္မႈစီမံကိန္းကို ရည္ရြယ္သည့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ေလ့လာ ဆန္းစစ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ကန္႔ကြက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ကခ်င္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ညိႇႏိႈင္းပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ (KPCC) လည္း ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ဦးေဆာင္ၿပီး အထက္ဧရာ၀တီ ျမစ္ညာျမစ္၀ွမ္းေဒသတြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္က႑အတြက္ မူ၀ါဒေလ့လာ ဆန္းစစ္မႈအေပၚ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ဇန္န၀ါရီ ၅ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ယင္းသေဘာထား ထုတ္ျပန္ ခ်က္တြင္ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ေနသာ ကခ်င္ျပည္ နယ္တြင္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အ ႀကီးစားစြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မႈ စီမံကိန္းမ်ားကို ရည္ရြယ္သည့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ေလ့လာဆန္းစစ္ေရးအဖြဲ႕အား ကခ်င္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီက ျပင္းထန္စြာ ကန္႔ကြက္ပါေၾကာင္း၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ လုပ္ငန္း ကုိႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တစ္ဖက္သတ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ လြဲမွားေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္နယ္တြင္း လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ တို႔ကုိ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အဆင္ဆင့္တြင္ ပါ၀င္ေစရန္၊ စစ္ေျမတလင္းတြင္ အႀကီးစားစီမံကိန္းကို ေထာက္ပံ့မည့္အစားစစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားကူညီျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း စြာေျဖရွင္းျခင္းတို႔ကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း သေဘာထားထုတ္ျပန္ခဲ့ သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၃၁ ရက္တြင္ IFC ႏိုင္ငံတကာဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းက ျမန္မာ့ေရအားလွ်ပ္စစ္က႑အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ လမ္းျပေျမပံုအလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကို ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ Palm Spring ဟိုတယ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ယင္းအခ်ိန္က ျမစ္ဆံုေဒသမွ ေရႊ႕ေျပာင္းေက်းရြာသားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါ တီမ်ားက ဆႏၵျပကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။

January 5, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.