<

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ေဒသခံဌာေနတိုင္း ရင္းသားမ်ား ပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ ပါ၀င္ေစရန္ ကခ်င္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ေတာင္းဆို

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ေဒသ ခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား ပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ပါ၀င္ေစရန္ ကခ်င္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားက ဇန္န၀ါရီ ၅ ရက္တြင္ သေဘာထားထုတ္ျပန္ကာ  ေတာင္းဆိုခ့ဲ သည္။

ဇန္န၀ါရီ ၅ ရက္တြင္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ Palm Spring ဟိုတယ္တြင္ IFC ႏိုင္ငံတကာ ဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းႏွင့္ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕တို႔က ဧရာ၀တီျမစ္အထက္ပိုင္း၊ အလယ္ပိုင္း၊ ေအာက္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ မဟာဗ်ဴ ဟာေျမာက္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ေနစဥ္ ကခ်င္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီက သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ ေလးခ်က္ႏွင့္အတူ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းသေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ေနေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အႀကီးစား စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မႈစီမံကိန္းမ်ားကို ရည္ရြယ္သည့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ေလ့လာဆန္းစစ္ေရးအဖြဲ႕အား ကခ်င္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီက ျပင္းထန္စြာ ကန္႔ကြက္ပါေၾကာင္း၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈလုပ္ငန္းကုိ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တစ္ဖက္သတ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ လြဲမွားေသာလုပ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္နယ္တြင္း လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္တို႔ကုိ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအဆင့္ဆင့္တြင္ ပါ၀င္ေစရန္၊ စစ္ေျမတလင္းတြင္ အႀကီးစားစီမံကိန္းကို ေထာက္ပံ့မည့္အစား စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားကူညီျခင္း ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေျဖရွင္းျခင္းတို႔ကို ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း သေဘာထားထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ကခ်င္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (KDP) မွ ဦးေဂ်ာ္ဆန္းေနာ္က ‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ထုတ္ျပန္ ခ်က္ထုတ္ရတာက IFC ႏိုင္ငံတကာဘ႑ာေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းေတြ ခုနစ္ဖြဲ႕ေလာက္က Palm Spring ဟိုတယ္မွာ ဧရာ၀တီႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ ၀ပ္ေရွာ့လုပ္တယ္။ မႏွစ္ကလည္းလာတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကန္႔ကြက္ခဲ့တယ္။ အခုက ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း မေန႔ကမွ သိရတာ။ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကို စိုးရိမ္လို႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္ထုတ္ရတာပါ။ ဒီ၀ပ္ေရွာ့မွာလည္း ႏိုင္ငံေရးပါတီေခါင္းေဆာင္၊ ေဒသခံတိုင္းရင္း သားေခါင္းေဆာင္ေတြမပါဘူး။ ေဒသခံမပါ ဘူး။ ဒီေန႔ဆႏၵျပဖို႔ လုပ္ေပမဲ့ ၿငိမ္းစုစီ မတင္ရေတာ့ မလုပ္ရဘူး။ အဓိကေတာ့ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းေတြနဲ႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းမွာ စီမံကိန္းႀကီးေတြအတြက္  ႀကိဳးပမ္းလာတာလို႔ျမင္တယ္။ မႏွစ္ကလည္းလာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကန္႔ကြက္တဲ့ထုတ္ျပန္ခ်က္ ထုတ္လိုက္တာပါ။ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကို လူထုက ေရြးခ်ယ္လိုက္တဲ့ အစိုးရသစ္လက္ထက္မွာ အၿပီးတိုင္ရပ္ဆိုင္းဖို႔ အျမန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ဖို႔ လိုေနပါၿပီ’’ဟုေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၃၁ ရက္တြင္ IFC ႏိုင္ငံတကာ ဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းက ျမန္မာ့ေရအားလွ်ပ္စစ္က႑အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈလမ္းျပေျမပံု အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲကို ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ Palm Spring  ဟိုတယ္တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ယင္းအခ်ိန္က ျမစ္ဆံုေဒသမွေရႊ႕ေျပာင္းေက်းရြာသားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက ဆႏၵျပကန္႔ကြက္ ခဲ့သည္။

ကခ်င္ပါတီမ်ား ပူးေပါင္းေရးေကာ္မတီ  (KPCC) က IFC အဖြဲ႕အေပၚသေဘာထား ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း စစ္မက္မ်ားျဖစ္ ပြားေနၿပီး စစ္ေရွာင္သူမ်ားစြာရွိေနျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးပဋိပကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးရန္ေထာက္ခံမႈျပဳ ျခင္းသာ ျဖစ္သင့္ပါေၾကာင္း၊ ေဒသခံမ်ားမွာ ယင္းတို႔၏ဇာတိေျမမ်ားေပၚတြင္ ယင္းတို႔၏ သေဘာဆႏၵမပါဘဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ႀကီးမားေသာစီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္မ်ား ပ်က္စီးခဲ့ရၿပီး မူလအခြင့္အေရးမ်ား ဆံုး႐ံႈးေနခ်ိန္တြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည္မ်ားကို ေရွ႕တန္းတင္သင့္သည့္အခ်ိန္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ တိုင္းျပည္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမွသာ ကမၻာဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္ ႀကီးမားေသာ စီမံကိန္းႀကီးမ်ားကို ေလ့လာေထာက္ပံ့သင့္ပါေၾကာင္း သေဘာထားထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ယင္းအခ်ိန္ကမူ သင္တန္းေပးလာသည့္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူမ်ားက IFC အေနျဖင့္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ IFC လုပ္ငန္းစဥ္မွာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာထိခိုက္မႈ၊ လူမႈပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈမ်ားကို ျပန္လည္စဥ္းစားေပးရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္မည့္သူမ်ားအား စံခ်ိန္စံညႊန္း မ်ားကို အျမဲတမ္း စဥ္းစားႏိုင္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊  မည္သည့္စီမံကိန္းပဲျဖစ္ျဖစ္ ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို လူအမ်ားမသိၾက၍ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္လာသည့္အေၾကာင္းရင္းမ်ားကိုသိရန္ ေဆြးေႏြးပြဲ မ်ား လာေရာက္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 

January 5, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.