<

ရွမ္းျပည္နယ္ ဥပေဒဆုိင္ရာအေထာက္အကူေပးေရးအဖဲြ႕ ဖဲြ႕စည္းထားၿပီး ဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ကို တစ္ေျပးညီ ခံစားႏုိင္ရန္ အကူအညီေပးမည္ဟုဆို

ရွမ္းျပည္နယ္ ဥပေဒဆုိင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရးအဖဲြ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္တို႔ေတြ႕ဆံုျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆြးေႏြးရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္စဥ္

ရွမ္းျပည္နယ္ ဥပေဒဆုိင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရးအဖဲြ႕ကိုဖဲြ႕စည္းထားၿပီး ဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ကို တစ္ေျပးညီခံစားႏုိင္ရန္ အကူအညီေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သတင္းရရွိသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ ဥပေဒဆုိင္ရာအေထာက္အကူေပးေရးအဖဲြ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္တို႔ ေတြ႕ဆံုျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆြးေႏြးရွင္းလင္းပြဲကို ရွမ္းျပည္နယ္ တရားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ ဇန္န၀ါရီ ၅ ရက္ နံနက္ပိုင္းက က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္းလုိက္ေသာ ဥပေဒဆုိင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရးဥပေဒအရ ရွမ္းျပည္နယ္ဥပေဒဆုိင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရးအဖဲြ႕ကို အဖဲြ႕၀င္ ၁၁ ဦးျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၈ ရက္တြင္ စတင္ဖဲြ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္သူလူထုမ်ားအတြက္ ဥပေဒဆုိင္ရာအေထာက္အကူမ်ားကို ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဥကၠ႒ ဦးရဲႏုိင္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

“အဖဲြ႕ဖဲြ႕ရတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ဥပေဒမွာျပ႒ာန္းထားတဲ့အတုိင္းပဲ ရွစ္ခ်က္ရွိတယ္။ ျပည္သူေတြ ဥပေဒပါအခြင့္အေရးေတြ ရရွိဖုိ႔၊ ဥပေဒရဲ႕အကာအကြယ္ရရွိဖို႔နဲ႔ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးအတြက္ မႈခင္းျဖစ္ပြားမႈ ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းေအာင္ ႀကိဳတင္လုပ္ငန္းေတြအတြက္ ဒါေတြအထိ ဒီအဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ဆုိတာရွိတယ္။ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ တရားစီရင္ေရးအာဏာသံုးရပ္ကို အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာလို႔ေခၚတယ္။ တစ္ခုေပၚတစ္ခု လႊမ္းမိုးလို႔မရဘူး။ သို႔ေသာ္လည္း အျပန္အလွန္ ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈသာလွ်င္ ရွိပါတယ္။ ဥပေဒဆိုတာကေတာ့ No One is above the Law ဆိုတဲ့အတိုင္းပါပဲ။ ယုတ္လတ္ျမတ္မေရြး၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာမေရြး၊ ရာထူးႀကီးငယ္မေရြး၊ လူပုဂၢိဳလ္အဖဲြ႕အစည္းမေရြးတေျပးညီ ဥပေဒနဲ႔အညီေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဥပေဒဆုိင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရးအဖဲြ႕ဥကၠ႒ ဦးရဲႏုိင္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

“အဓိက ျပစ္မႈျဖစ္ေနတဲ့ ျပည္သူေတြ အတြက္ အဓိကထားၿပီးေဆာင္ရြက္မယ္။ ဥပေဒအခန္း (၂) မွာလည္းပါတယ္။ အေျခခံမူလည္းပါတယ္။ အမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေတာ့ သက္ေသခံ၊ ဒီဥပေဒမွာထူးျခားတာက သက္ေသေတြကိုအာမခံဖုိ႔ အားနည္းေနတာ။ သက္ေသေတြကလည္း အမွန္တရားကိုသိရဲ႕သားနဲ႔ ေၾကာက္လို႔ အမွန္တရားမထြက္တာ ေတြေပါ့။ တုိင္စာလို႔ေျပာေပမဲ့ တုိင္စာလို႔ မေျပာဘဲ အကူအညီေတာင္းစာ၊ အစီရင္ခံစာ ေမတၱာရပ္ခံစာေပါ့။ အဲဒါကို တုိင္တယ္ဆိုေတာ့ တစ္ဖက္က လုပ္ေပးရမယ့္အဖဲြ႕အစည္းက မဟုတ္တာေတြလုပ္လို႔ လုပ္ေပးရမယ့္ သေဘာျဖစ္ေနတယ္။ အေထာက္အကူေပးေရးအဖဲြ႕မွာလည္း ျပစ္မႈနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အကူအညီေပးေရး အတိအလင္းပါတယ္”ဟု ရွမ္းျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္ ဦးတင္ဦးက ဆိုသည္။

ဥပေဒဆုိင္ရာအေထာက္အကူေတာင္းခံခြင့္ရွိသူမ်ားမွာ ျပစ္မႈတစ္ခုခုျဖင့္ စြပ္စြဲျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ တရားစြဲဆုိျခင္း၊ ျပစ္မႈခ်မွတ္ျခင္း၊ အက်ဥ္းခ်ျခင္းခံရသည့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား၊ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ အထူးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈလို အပ္ေနသူမ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ ခုခံအားက်ဆင္းမႈေရာဂါ သုိ႔မဟုတ္ အျခား ကူးစက္ျမန္ေရာဂါခံစားေနရသူမ်ား၊ ႏုိင္ငံမဲ့မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးခိုလႈံခြင့္ေတာင္းခံသူမ်ား၊ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား၊ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ား၊ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၊ ဒုကၡသည္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရျခင္းေၾကာင့္ နစ္နာသူမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ထူးျခားသည့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခုေၾကာင့္ အကူအညီေတာင္းခံလာသည့္ ျပစ္မႈႏွင့္ဆုိင္ေသာ သက္ေသမ်ားကိုလည္းေကာင္း ဆိုလိုသည္ဟု ဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

January 5, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.