<

ထား၀ယ္ၿမိဳ႕တြင္ျပဳလုပ္ေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္င့ံ၀န္ထမ္းေကာင္းမ်ားေထာက္ခံပြဲသို႔ လူဦးေရ ေသာင္းဂဏန္းမွ် တက္ေရာက္

ထား၀ယ္ၿမိဳ႕တြင္ျပဳလုပ္ေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္င့ံ၀န္ထမ္းေကာင္းမ်ားေထာက္ခံပြဲသို႔ လူဦးေရေသာင္းဂဏန္းမွ် တက္ေရာက္လာသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ထား၀ယ္ၿမိဳ႕တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္င့ံ၀န္ထမ္းေကာင္းမ်ားေထာက္ခံပြဲကို ဇန္န၀ါရီ ၃ ရက္မြန္းလြဲပိုင္းက ျပဳလုပ္ခ့ဲၿပီး ေဒသအသီးသီးမွ လူဦးေရ ၁၀၀၀၀ ၀န္းက်င္ခန္႔ တက္ေရာက္ခ့ဲၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းေထာက္ခံပြဲကို ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ရွိ ပန္းသံုး၀ေက်ာင္းတိုက္၌ မြန္းလြဲ ၁ နာရီတြင္ စတင္က်င္းပခ့ဲၿပီး ဘူးလက္လွေဆြအပါအ၀င္ သံဃာေတာ္ႏွင့္လူပုဂၢိဳလ္အခ်ဳိ႕က ေဟာေျပာမႈမ်ားျပဳလုပ္ခ့ဲေၾကာင္း၊ ေဟာေျပာမႈမ်ားၿပီး ေနာက္အခ်က္ရွစ္ခ်က္ပါ၀င္သည့္ ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခ့ဲၿပီး ညေန ၃ နာရီတြင္ ေဟာေျပာပြဲက်င္းပရာ ပန္းသံုး၀ေက်ာင္းတိုက္မွတစ္ဆင့္ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕တြင္းသို႔ အလံကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ ခ်ီတက္ခ့ဲၾကၿပီး ညေန ၅ နာရီတြင္ ဘုန္းႀကီးပ်ံကုန္းစုရပ္သို႔၀င္ေရာက္ကာ ခ်ီတက္ပြဲၿပီးဆံုးခ့ဲသည္ဟု သိရသည္။

ထား၀ယ္ၿမိဳ႕သို႔ ခ်ီတက္ရာတြင္ တပ္မေတာ္အေပၚက်ေရာက္ေနေသာ ႏိုင္ငံတကာဖိအားမ်ားဖယ္ရွားၾက၊ တပ္မေတာ္ကိုဖိအားေပးေနေသာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ဆန္႔က်င္ၾက၊ ႏိုင္ငံ့အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ကာကြယ္ေနေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ားအား ေထာက္ခံၾက၊ ႏိုင္ငံ၀န္ထမ္းေကာင္းမ်ားအား အားေပးၾကစသည့္ ေၾကြးေၾကာ္သံ ၁၂ ခ်က္ျဖင့္ ေၾကြးေၾကာ္ခ်ီတက္ခ့ဲၿပီး ေဒသအသီးသီးမွေထာက္ခံပြဲသို႔ လာေရာက္ၾကသူမ်ားႏွင့္ ရဟန္းသံဃာေတာ္စုစုေပါင္း ၁၀၀၀၀ ၀န္းက်င္ခန္႔က အလံမ်ားကိုင္ေဆာင္ကာ ခ်ီတက္ခ့ဲၾကသည္။

ခ်ီတက္ပြဲမစတင္ခင္ ေဟာေျပာပြဲေျပာလုပ္ရာ၌ ေဟာေျပာသူမ်ားက ဒီမိုကေရစီဆိုသည္မွာ ျပည္သူ႔ဆႏၵျဖင့္အုပ္ခ်ဳပ္ရသည့္ အစိုးရကို ေဖာ္ေဆာင္သည့္စနစ္ကိုေျပာေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ျပည္သူအမ်ားစုမွာ ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ ၎တို႔၏အက်ဳိးစီးပြားဘာသာ သာသနာကိုေစာင့္ေရွာက္ေပးသည့္ အစိုးရတစ္ရပ္ေပၚေပါက္လာရန္ ယင္းစနစ္ကအေထာက္အကူျပဳဖို႔လိုအပ္ၿပီး ၎လမ္းစဥ္အား ေသြဖည္မည္ဆိုပါက သစၥာေဖာက္အစိုးရျဖစ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုသို႔ျဖစ္သြားပါက တို႔တာ၀န္အေရးသံုးပါးအရ တပ္မေတာ္က တာ၀န္ယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္နယ္ေျမကို ကာကြယ္႐ံုျဖင့္မၿပီးဘဲ အမ်ဳိးဘာသာသာသနာကိုပါ ေစာင့္ေရွာက္ရလိမ့္မည္ဟု ေျပာၾကားထားေသာေၾကာင့္ အမ်ဳိးဘာသာသာသနာမေပ်ာက္ေစရန္ တပ္မေတာ္ကိုေထာက္ခံေပးရန္လိုအပ္ၿပီး ထိုသို႔ေထာက္ခံေပးမွသာ အမ်ဳိးဘာသာသာသနာကို ေစာင့္ေရွာက္ထိန္းသိမ္းႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေျပာၾကားမႈမ်ားရွိခ့ဲသည္။

ထို႔အျပင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ တပ္မေတာ္က တာ၀န္ယူထားၿပီး ယင္းဥပေဒအား ဖ်က္သိမ္းလိုသည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းမည္ဆိုပါက ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ကက့ဲသို႔ တပ္မေတာ္မွ ႏိုင္ငံတာ၀န္အရပ္ရပ္ကိုျပန္လည္ရယူ၍ က်င့္သံုး႐ံုမွလြဲၿပီး အျခားမရွိႏိုင္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးသည့္ ေက်းဇူးရွိသည့္ တပ္မေတာ္ႀကီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေထာက္ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဟာေျပာခ့ဲၾကသည္။

ယင္းေဟာေျပာပြဲအၿပီး၌ ထုတ္ျပန္ခ့ဲသည့္အခ်က္ ရွစ္ခ်က္ပါ ေၾကညာခ်က္တြင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ တို႔တာ၀န္အေရးသံုးပါးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္လ်က္ရွိသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အား အျပည့္အ၀ေထာက္ခံေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေနာက္တံခါးျဖစ္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိေသာ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား၏အသက္ေပး၍ စြန္႔လႊတ္စြန္႔စားစြာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မႈကို ေလးေလးနက္နက္ဂုဏ္ယူေၾကာင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ၿပိဳကြဲရန္ ၾကံစည္လုပ္ေဆာင္သူမွန္သမွ်ကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဆန္႔က်င္႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္း စသည့္အခ်က္မ်ားပါရွိသည္။

January 3, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.