<

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္မႈ ရာခိုင္ႏႈန္း ၇၀ ေက်ာ္က်ဆင္းခဲ့ေသာ္လည္း Block Trading အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္မႈ က်ပ္ခုနစ္ဘီလ်ံေက်ာ္ျဖစ္ေပၚကာ ယမန္ႏွစ္ထက္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၇၀ ေက်ာ္ျမင့္တက္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဆူးေလဘုရားလမ္းႏွင့္ ဘဏ္လမ္းေထာင့္တြင္တည္ရွိသည့္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ၿဖိဳးေ၀)

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၏ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္မႈ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကထက္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၇၀ ေက်ာ္က်ဆင္းခဲ့ေသာ္လည္း Block Trading (ရွယ္ယာအေရအတြက္ အေျမာက္အမ်ားအေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္မႈ) အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္မႈတြင္မူ က်ပ္ခုနစ္ဘီလ်ံေက်ာ္ျဖစ္ေပၚကာ ယမန္ႏွစ္ထက္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၇၀ ေက်ာ္ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၏ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ေပၚမႈမွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း က်ပ္ ၇၀ ဒသမ ၇၄ ဘီလ်ံေက်ာ္ဖိုး အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း က်ပ္ ၂၂ ဒသမ ၁၃ ဘီလ်ံေက်ာ္သာ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ေပၚထားၿပီး ယမန္ႏွစ္ကထက္ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္မႈ ရာခိုင္ႏႈန္း ၇၀ ေက်ာ္က်ဆင္းခဲ့သည္။ ထိုသို႔က်ဆင္းခဲ့ေသာ္လည္း အနည္းဆံုးရွယ္ယာ ၁၀၀၀၀ မွ စတင္အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္မႈဟု သတ္မွတ္ထားသည့္ Block Trading အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္မႈမွာမူ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ FMI, MTSH, MCB ကုမၸဏီသံုးခုမွ က်ပ္ ၂ ဒသမ ၂၅ ဘီလ်ံေက်ာ္ဖိုးသာ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၇ ခုနစ္တြင္မူ FMI, MTSH, FTP, MCB ကုမၸဏီေလးခုမွ က်ပ္ ၇ ဒသမ ၂၂ ဘီလ်ံေက်ာ္ဖိုးအထိ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၏ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္မႈစာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း အစုရွယ္ယာအေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္မႈမ်ား၌ FMI မွ က်ပ္ ၄၄ ဒသမ ၅၇ ဘီလ်ံေက်ာ္တြင္ Block Trading ျဖစ္မႈ က်ပ္သိန္း ၉၁၅၀၊ MTSH မွ က်ပ္ ၂၄ ဒသမ ၉၆ ဘီလ်ံေက်ာ္တြင္ Block Trading ျဖစ္မႈ က်ပ္ ၁ ဒသမ ၂၄ ဘီလ်ံေက်ာ္ႏွင့္ MCB မွ က်ပ္ ၁ ဒသမ ၂ ဘီလ်ံေက်ာ္တြင္ Block Trading ျဖစ္မႈ က်ပ္သိန္း ၈၈၀ အထိပါ၀င္ကာ အစုရွယ္ယာေပါင္း ၇၀၀၀၀ မွ က်ပ္ ၂ ဒသမ ၂၅ ဘီလ်ံေက်ာ္ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထူးျခားမႈအေနျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း FMI ရွယ္ယာမ်ား Block Trading အေရာင္းအ၀ယ္မရွိခဲ့ဘဲ MTSH မွ က်ပ္ ၇ ဒသမ ၄ ဘီလ်ံေက်ာ္တြင္ Block Trading ျဖစ္မႈ က်ပ္ ၆ ဒသမ ၁၂ ဘီလ်ံေက်ာ္ႏွင့္ အမ်ားဆံုး Block Trading အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔ျပင္ MCB မွ စုစုေပါင္း အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္မႈ က်ပ္ ၆၄၄၂ သိန္းေက်ာ္တြင္ Block Trading ျဖစ္မႈ က်ပ္ ၃၃၄၉ သိန္းေက်ာ္ႏွင့္ FPB မွ ၇ ဒသမ ၂၅ ဘီလ်ံေက်ာ္တြင္ ၇၆၀၈ သိန္းေက်ာ္ဖိုးအထိ Block Trading ျဖစ္ခဲ့ၿပီး အစုရွယ္ယာေပါင္း ၁၆ သိန္းေက်ာ္ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ေပၚရာ၌ က်ပ္ ၇၀ ဒသမ ၇ ဘီလ်ံ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ေပၚရာတြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မတ္လမွ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ၁၀ လျဖင့္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာ ၁၂ လတာ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း က်ပ္ ၂၂ ဒသမ ၁၃ ဘီလ်ံေက်ာ္သာ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း အေရာင္းအ၀ယ္က်ဆင္းမႈ ျဖစ္ေပၚေနေသာ္လည္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ထပ္မံ၀င္ေရာက္လာမည့္ကုမၸဏီမ်ား၊ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားကို ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ အထိ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳခြင့္ႏွင့္ ပါ၀င္ခြင့္ေပးအပ္ထားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ားဥပေဒႏွင့္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ စေတာ့ရွယ္ယာ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ရာ၌ ျမန္ဆန္သြက္လက္ေစရန္ အြန္လိုင္းမွ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ခြင့္ကို MSEC, KBZSC, CBSC ႏွင့္ Aya Trust စသည့္ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏီေလးခုအား Online Trading စတင္ခြင့္ျပဳလိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္မႈ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးေဌးခြၽန္က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ FMI, MTSH, FTP, MCB ကုမၸဏီေလးခုမွ စာရင္း၀င္ရွယ္ယာ ၇၇၆ သိန္းေက်ာ္ျဖင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ေနၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီတြင္ TMH တယ္လီကြန္း၏ အစုရွယ္ယာ ၁၂၂ သိန္းေက်ာ္မွာ စာရင္း၀င္ရွယ္ယာျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။

January 3, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.