<

ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားမွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကတည္းက တည္ရွိခဲ့ေသာ IDP စခန္းကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္ဆုိင္ရာ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေဆြးေႏြး

ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားမွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကတည္းက တည္ရွိခဲ့ေသာ IDP စခန္းကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္ဆုိင္ရာ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ဇန္န၀ါရီ ၂ ရက္တြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိ ရခုိင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ က်င္းပခဲ႔ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။ အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဆုိင္ရာ ေကာ္မတီဥကၠ႒၊ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက “ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကတည္ရွိခဲ့ေသာ IDP စခန္းမ်ားသည္ ေဘးျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ ေခတၱေနထိုင္ရာစခန္းမ်ားသာ ျဖစ္သင့္ေသာ္လည္း ယခုအခါငါးႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ တည္ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ IDP စခန္းတြင္ ေနထုိင္ၾကရသူမ်ား သြားလာခြင့္ႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးရန္လုိအပ္ေၾကာင္း၊ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို ေရရွည္မွီခိုျခင္းထက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားရရိွျခင္း၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးလက္လွမ္းမီျခင္းသည္ ၎တုိ႔အတြက္ ပိုမို၍အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ IDP စခန္းတြင္ ေနထုိင္သူမ်ား၏ ဥပေဒႏွင့္အညီ ပူးေပါင္းပါ၀င္ရန္ တုိက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္အဆင့္ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ IDP စခန္းတြင္ ေနထုိင္သူမ်ားက လက္ရွိစခန္းကိုပိတ္သိမ္းၿပီး သင့္ေတာ္ေသာ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားရယူခဲ့ၿပီး အေသးစိတ္အခ်က္အလက္အား ဆက္လက္ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း အဆုိပါသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ပါရွိသည္။

ထုိ႔အျပင္ ယင္းေန႔ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္အတြက္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ခံရမည့္သူ၏ သက္ေသခံကတ္ျပား (NV Card) ကိုင္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ (NV Card) ကတ္ျပားကိုင္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ရရွိႏုိင္မည့္အခြင့္အေရးမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး၊ (NV Card) ကိုင္ေဆာင္သူသည္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ေနထုိင္သူအျဖစ္ သက္ေသခံႏုိင္ျခင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသားဥပေဒႏွင့္အညီ ႏုိင္ငံသားစိစစ္မႈခံယူရန္ ေလွ်ာက္ထားပုိင္ခြင့္ရွိျခင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသားဥပေဒႏွင့္အညီ ႏုိင္ငံသား ဟုတ္ မဟုတ္ အဆံုးျဖတ္ေပးခံယူႏုိင္ၿပီး ရရွိေသာႏုိင္ငံသားအဆင့္အတန္းႏွင့္အညီ သတ္မွတ္ထားေသာ အခြင့္အေရးမ်ားရရွိျခင္း၊ (NV Card) ကိုင္ေဆာင္သူမိဘမ်ားမွ ေမြးဖြားလာေသာ သားသမီးမ်ားသည္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသားဥပေဒႏွင့္အညီ ႏုိင္ငံသားစိစစ္မႈခံယူရန္ ေလွ်ာက္ထားပိုင္ခြင့္ရွိျခင္း၊ (NV Card) ကိုင္ေဆာင္သူသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ မည္သည့္အရပ္ေဒသကိုမဆုိ သြားလာလိုပါက သက္ဆုိင္ရာတုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ေဒသႏၲရအမိန္႔ႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ ခရီးသြားလာခြင့္ရွိျခင္း၊ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း တရား၀င္ဖြင့္လွစ္ထားေသာနယ္စပ္ ၀င္/ထြက္ ဂိတ္မွတစ္ဆင့္ ႏုိင္ငံျဖတ္ေက်ာ္လက္မွတ္ျဖင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသုိ႔ တရား၀င္ ၀င္/ထြက္ သြားလာခြင့္ရွိျခင္း၊ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ မိမိေနထုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ျပည္နယ္အစိုးရက ထုတ္ျပန္ထားေသာညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လြတ္လပ္စြာခရီးသြားလာခြင့္ရွိျခင္း၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေရပုိင္နက္သို႔ ေရလုပ္ငန္းလိုင္စင္ျဖင့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ထြက္ခြာခြင့္ရွိျခင္း စသည့္အခြင့္အေရးမ်ားရရွိမည္ျဖစ္သည္ဟု ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ႔ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ သတင္းထုတ္ျပန္မႈတြင္ ပါရွိခ်က္အရ သိရသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ရခုိင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပု၊ ရခုိင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးမ်ား၊ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ သေကၠျပင္ IDP စခန္းမွ စခန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ၀င္မ်ားက သေကၠျပင္ IDP စခန္း ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ IDP စခန္း၏ လက္ရွိအေျခအေန၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားရာတြင္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္ကိစၥရပ္မ်ားကို အျပန္အလွန္ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး အဆုိပါအစည္းအေ၀းသို႔ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး၊ ရခုိင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္အဆင့္ ဌာနဆုိင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ားနွင့္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိ IDP စခန္းမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကေၾကာင္း အဆုိပါထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

January 3, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.