<

အေၾကာင္းအရာအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ (သုိ႔မဟုတ္) ဒုတိယအႀကိမ္ အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဖုိရမ္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ယေန႔စတင္မည္

အေၾကာင္းအရာအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ (သုိ႔မဟုတ္) ဒုတိယအႀကိမ္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဖုိရမ္ကို ေနျပည္ေတာ္ MICC-2 ၌ ဇန္န၀ါရီ ၂ ရက္ (ယေန႔) တြင္ စတင္ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ရက္တာ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ေနျပည္ေတာ္ဖိုရမ္သို႔ တက္ေရာက္ရန္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ ကုိယ္စားလွယ္ ၃၅ ဦးႏွင့္ တာ၀န္ခံႏွစ္ဦး စုစုေပါင္း ၃၇ ဦးဖိတ္ၾကားထားၿပီး ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) က မူလသတ္မွတ္ထားသည့္အတုိင္း ကုိယ္စားလွယ္ ၅၀၀ ေရြးခ်ယ္တက္ေရာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အစုိးရဘက္မွ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ UPDJC အလုပ္အဖြဲ႕တုိ႔ တက္ေရာက္ရန္ရွိေၾကာင္း ဒုတိယအႀကိမ္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဖုိရမ္ ျဖစ္ေျမာက္ေရးမွ ဦးစိုးေဌးထံမွ သိရသည္။

အေၾကာင္းအရာအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ (သုိ႔မဟုတ္) ဒုတိယအႀကိမ္ အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဖုိရမ္သို႔ စာတမ္းႏွစ္ေစာင္ တင္သြင္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းမွာ ဒီဇင္ဘာ ၂၇ ရက္မွ ၃၁ ရက္အထိ မႏၲေလးတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အႀကိဳဖိုရမ္မွရရွိလာသည့္ စာတမ္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေနျပည္ေတာ္မွာ ဇန္န၀ါရီ ၂ ရက္ကေန ၃ ရက္အထိေပါ့။ ႏွစ္ရက္ ျပဳလုပ္သြားမယ္။ အဲဒီဖိုရမ္မွာ စာတမ္းႏွစ္ေစာင္ တင္သြင္းသြားမယ္။ အႀကိဳဖိုရမ္ကရလာတဲ့ စာတမ္းႏွစ္ေစာင္ေပါ့။ အဲဒါကို ေနျပည္ေတာ္ဖိုရမ္မွာ တင္သြင္းသြားဖို႔ရွိပါတယ္” ဟု ဦးစိုးေဌးက ေျပာၾကားသည္။

မႏၲေလးအႀကိဳဖိုရမ္မွရရွိလာသည့္ စာတမ္းႏွစ္ေစာင္မွာ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးမူ၀ါဒေရးရာ အဆုိျပဳခ်က္မ်ားစာတမ္းႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ဆုိင္ရာ အေျခခံမူေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား စာတမ္းတုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ အဆုိပါအႀကိဳဖိုရမ္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ က်င္းပေသာ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ လူထုေတြ႕ဆံုပြဲမ်ားကို လြတ္လပ္စြာက်င္းပႏုိင္ေရးအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတစ္၀န္း လတ္တေလာျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡမ်ား ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႔ေစေရး တာ၀န္ရွိအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အျမန္ဆံုးေျဖရွင္းေပးရန္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တုိ႔၌ လတ္တေလာျဖစ္ပြားေနေသာ စစ္ပြဲမ်ား ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႔သြားေရးအတြက္ တပ္မေတာ္အပါအ၀င္ တာ၀န္ရွိလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အျမန္ဆံုးေျဖရွင္းရန္၊ ခ်င္းျပည္နယ္ ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လတ္တေလာျဖစ္ပြားေနေသာစစ္ပြဲမ်ား ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႔သြားေရးအတြက္ တပ္မေတာ္အပါအ၀င္ တာ၀န္ရွိလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အျမန္ဆံုးေျဖရွင္းရန္၊ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ လတ္တေလာျဖစ္ပြားေနေသာ စစ္ပြဲမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ရပ္တန္႔ပေပ်ာက္သြားေစေရး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္တာ၀န္ရွိသူမ်ားက အျမန္ဆံုးေျဖရွင္းေပးရန္၊ စစ္ေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ေနေသာ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡေဒသရွိ ျပည္သူမ်ား၏ ဘ၀လံုျခံဳမႈႏွင့္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈရရွိရန္ အစုိးရႏွင့္ ႏွစ္ဖက္လက္နက္ကုိင္မ်ား တာ၀န္ယူေျဖရွင္းေပးရန္၊ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ေနေသာ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡေဒသရွိ ဘ၀လံုျခံဳမႈကူညီေထာက္ပ့ံေပးရာတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိဘဲ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈျဖစ္စဥ္တြင္ အားလံုးပါ၀င္ႏုိင္ေအာင္ လမ္းဖြင့္ေပးရန္ႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑ကုိ တုိးျမႇင့္ေပးရန္ စသည့္အခ်က္မ်ားကို ေတာင္းဆုိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ပထမအႀကိမ္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဖုိရမ္တြင္ ေရွ႕ဆက္ျပဳလုပ္မည့္ ဖုိရမ္ပုံစံကုိ ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း (CSO) မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အတြင္း အမ်ဳိးသားေရးအသြင္အျပင္ (Nation Building) တည္ေဆာက္ေရးတုိ႔အတြက္ လုိအပ္သည့္အရာမ်ားကုိ CSO ႐ႈေထာင့္မွတင္ျပျခင္းတုိ႔ကုိျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အဆုိပါဖုိရမ္မွရလဒ္မ်ားအား ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လုံ ဒုတိယအစည္းအေ၀းသုိ႔ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းမရွိေပ။

“တုိင္းနဲ႔ျပည္နယ္အကုန္လံုးဆိုတာထက္ ၁၃ ခုကေတာ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြအကုန္လံုးေတာ့ ေနျပည္ေတာ္ဖိုရမ္ကုိ တက္ေရာက္မယ္။ ကယားကရင္နီျပည္နယ္ကေတာ့ ျပည္ေထာင္စုေကာ္မတီမွာပါတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦးပဲ တက္ေရာက္မယ္။ စာတမ္းတင္ဖို႔က်ေတာ့လည္း တုိင္းနဲ႔ျပည္နယ္ ၁၃ ခုစလံုးတင္ဖို႔ ျပင္ဆင္လာတယ္။ ေနာက္မပါတဲ့ ကယားကရင္နီျပည္နယ္ကေတာ့ သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္စာတမ္းမလုပ္ခဲ့ေပမယ့္လုိ႔ တျခားတုိင္းနဲ႔ျပည္နယ္ေတြက လုပ္ခဲ့တာေတြကုိ သံုးသပ္ေကာင္းသံုးသပ္ပါလိမ့္မယ္။ သံုးသပ္ၿပီးတဲ့အခါမွာ သူတို႔ Agreement ေပးခ်င္လည္းေပးလိမ့္မယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က တုိင္းနဲ႔ျပည္နယ္တစ္ခုက စာတမ္းမပါတာနဲ႔ ဒီဟာႀကီးကို ခ်န္ထားမယ္ဆုိတာမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲနဲ႔ တုိင္းနဲ႔ျပည္နယ္အကုန္လံုး ေပါင္းလိုက္တဲ့အခါမွာ ျပည့္စံုတဲ့ အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ စာတမ္းတစ္ေစာင္ျဖစ္ဖို႔အတြက္ တစ္နည္းအားျဖင့္ေတာ့ ျပည္သူလူထုအတြက္ ထင္ဟပ္မယ့္ စာတမ္းတစ္ေစာင္ျဖစ္ဖို႔အတြက္ တုိင္းနဲ႔ျပည္နယ္ ၁၄ ခုစလံုး ၀ုိင္းႀကိဳးစားတယ္လုိ႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္” ဟု ဦးစိုးေဌးက ေျပာၾကားထားသည္။

အေၾကာင္းအရာအလိုက္က်င္းပေသာ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ (ပထမအႀကိမ္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဖိုရမ္) တြင္ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀သယံဇာတ စသည့္က႑ေလးခုအနက္ လူမႈေရးက႑မွ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ စီးပြားေရးက႑မွ ဖက္ဒရယ္စနစ္ဆုိင္ရာစီးပြားေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ မူ၀ါဒကိစၥရပ္မ်ားက႑မွ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား စသည္တုိ႔ကုိ ေဆြးေႏြးခြင့္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

January 1, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.