<

ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲြဲ ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ အႀကိဳေဆြးေႏြးပြဲအား ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခြင့္ရရွိေရး အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ RCSS တုိ႔အၾကား ညိႇႏႈိင္းေန

ရွမ္းျပည္နယ္ လင္းေခးၿမိဳ႕တြင္ ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ အႀကိဳေဆြးေႏြးပြဲအား ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခြင့္ရရွိေရး အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ NCA ေရးထိုထားသည့္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS/SSA) တုိ႔အၾကား ညိႇႏႈိင္းေနေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀း က်င္းပႏိုင္ေရး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္သည့္ ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္က ေနျပည္ေတာ္၌ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕အစည္းအေ၀းတြင္ ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲြဲ က်င္းပႏုိင္ေရးကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးမႈရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လင္းေခးၿမိဳ႕၌ ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၂ ရက္မွ ၁၄ ရက္အထိ သုံးရက္ၾကာျပဳလုပ္ရန္ လ်ာထားသည္။

ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအႀကိဳ ၿမိဳ႕နယ္လူထုေတြ႕ဆုံပြဲမ်ားအား မူလက တပ္မေတာ္ဘက္ကတားဆီးခဲ့ကာ ေနာက္ပုိင္းတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းကလည္း ျပဳလုပ္ခြင့္မေပးခဲ့ေပ။

ထုိ႔အတူ ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ အႀကိဳေဆြးေႏြးပြဲကုိလည္း လင္းေခးၿမိဳ႕၌သာျပဳလုပ္ရန္ အစုိးရႏွင့္တပ္မေတာ္က ခြင့္ျပဳထားသည္။

သုိ႔ျဖစ္၍ ၿမိဳ႕နယ္လူထုေတြ႕ဆုံပြဲမ်ား မျပဳလုပ္ရသည့္တုိင္ အႀကိဳေဆြးေႏြးပြဲအား ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၌ ဇန္န၀ါရီ ၇ ရက္မွ ၉ ရက္အထိျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ ေတာင္းခံထားၿပီး အစုိးရႏွင့္တပ္မေတာ္တုိ႔၏ အေၾကာင္းျပန္ၾကားမႈကုိ RCSS ဘက္မွ ေစာင့္ဆုိင္းေနသည္ဟု စုံစမ္းသိရသည္။

“RCSS/SSA နဲ႔ တပ္မေတာ္နဲ႔ ႀကိဳးစားၿပီးညိႇႏႈိင္းေနတယ္ေျပာတယ္။ တကယ္လုိ႔ ေတာင္ႀကီးမွာ အႀကိဳလုပ္လုိ႔မရရင္ လင္းေခးမွာလုပ္ဖုိ႔ အခက္အခဲရွိမယ္လုိ႔ အဲဒီေလာက္ပဲၾကားတယ္” ဟု ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (SNLD) တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး (၁) ဦးစုိင္းလိတ္က ေျပာၾကားသည္။

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၌ အႀကိဳေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ခြင့္ရရွိေရး ညိႇႏႈိင္းေနမႈအေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ UPDJC အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕၀င္၊ RCSS/SSA အဖြဲ႕အတြင္းေရးမွဴး (၃) ဗုိလ္မွဴးႀကီးစုိင္းငင္းထံ ဆက္သြယ္ေသာ္လည္း ဆက္သြယ္မႈမရရွိခဲ့ေပ။

ထုိ႔အတူ RCSS/SSA ေတာင္ႀကီးဆက္ဆံေရး႐ုံးတာ၀န္ခံ ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီးစုိင္းဦးကလည္း အဆုိပါကိစၥရပ္မ်ားအား ဗုိလ္မွဴးႀကီးစုိင္းငင္းက အဓိကတာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေနသျဖင့္ ၎အေနျဖင့္မသိရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

အႀကိဳေတြ႕ဆုံပြဲအား ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခြင့္မရရွိပါက လင္းေခး၌ျပဳလုပ္မည့္ ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲသည္လည္း က်င္းပမည့္အေျခအေနမရွိေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ျဖစ္ေပၚပါက ၂၁ ရာစုပင္လုံ ဒုတိယအစည္းအေ၀းတြင္ ညီလာခံဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား လက္မွတ္ေရးထုိးရာတြင္ ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ မျပဳလုပ္ရေသးသျဖင့္ ရွမ္းလူမ်ဳိးမ်ား သေဘာထားမပါ၀င္ဟုဆုိကာ RCSS က ျငင္းဆန္ခဲ့သည့္အေျခအေနမ်ဳိး တတိယအႀကိမ္တြင္လည္း ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေၾကာင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေနသည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက ဆုိသည္။

ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအႀကိဳ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲမ်ားအား တားျမစ္ခံရေသာေၾကာင့္ ရွမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက က်န္လူထုေတြ႕ဆုံပြဲမ်ားကုိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမျပဳေတာ့ဘဲ ရပ္ဆုိင္းထားသည္။

တပ္မေတာ္ႏွင့္ NCA ေရးထုိးထားသည့္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS/SSA) အၾကား လူမ်ဳိးအလိုက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ (ရွမ္း) က်င္းပမည့္ေနရာ အျငင္းပြားေနမႈအေပၚ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၇ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆိုင္ရာ ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေ၀း (JICM) တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၾကား၀င္ေစ့စပ္ညိႇႏႈိင္းေပးမႈအရ ရွမ္းျပည္နယ္ လင္းေခးၿမိဳ႕၌ျပဳလုပ္ရန္ သေဘာတူဆုံးျဖတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားျခင္းမရွိေသာ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီ (SSPP/SSA) အဖြဲ႕လည္း ရွိေနေသးေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအား ကန္႔သတ္ေနသည့္သေဘာရွိေၾကာင္း တုိင္းရင္းသားအေရးေလ့လာသူအခ်ဳိ႕က သုံးသပ္ၾကသည္။

ထုိ႔ျပင္ အႀကိဳလူထုေတြ႕ဆုံပြဲျပဳလုပ္ရာတြင္ RCSS/SSA အပါအ၀င္ SSPP/SSA၊ ရွမ္းႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ရွမ္းအရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ရွမ္းျပည္ညီညြတ္ေရးေကာ္မတီ (CSSU) က ဦးေဆာင္က်င္းပျခင္းျဖစ္သျဖင့္ တားျမစ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ျပင္ပတြင္ ေျပာဆုိမႈမ်ားရွိေနသည္။

သုိ႔ေသာ္ ရွမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားဘက္ကမူ ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအား NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္အဖြဲ႕ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားက ဦးေဆာင္ကာ ပါ၀င္သင့္ ပါ၀င္ထုိက္သူမ်ားက႑တြင္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္မ်ား၊ ရွမ္း CSO မ်ားပါ၀င္ခြင့္ရွိသည့္ မူေဘာင္အရ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (SNLD) ပါတီ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး (၂) ဦးစုိင္းေက်ာ္ညြန္႔က ေျပာၾကားထားသည္။

လူမ်ဳိးအလိုက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ (ရွမ္း) က်င္းပခြင့္အား ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လုံ ဒုတိယအစည္းအေ၀းမတုိင္မီကပင္ ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပမည့္ေနရာအား တပ္မေတာ္ဘက္က မုိင္းပန္ၿမိဳ႕၊ မုံးေထာ္/မုံးထၿမိဳ႕၊ နမ့္ပန္ခြန္ၿမိဳ႕တုိ႔တြင္သာက်င္းပရန္ ေထာက္ခံခဲ့ၿပီး RCSS/SSA ဘက္က ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ (သုိ႔မဟုတ္) ပင္လုံၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခြင့္ေပးရန္ေတာင္းဆုိခဲ့သျဖင့္ အျငင္းပြားခဲ့သည္။

လူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအား NCA ေရးထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ဦးေဆာင္၍ တရား၀င္ႏုိင္ငံေရးပါတီပူးေပါင္းကာ က်င္းပခြင့္ရွိၿပီး လူမ်ဳိးအလုိက္အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ (ရွမ္း) က်င္းပရန္ RCSS/SSA၊ ရွမ္းႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အႀကိဳေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပၿပီး မူ၀ါဒမူၾကမ္းမ်ားရရွိထားကာ ႏုိင္ငံေရးသိကၡာအရ ေတာင္ႀကီး (သုိ႔မဟုတ္) ပင္လုံတြင္သာ က်င္းပခြင့္ေပးရန္ RCSS/SSA က အစဥ္တစုိက္ေတာင္းဆုိေသာ္လည္း ေနာက္ဆုံးတြင္ လင္းေခးၿမိဳ႕တြင္က်င္းပရန္သာ RCSS/SSA ဘက္က သေဘာတူခဲ့ရသည္။

ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္မွ ၁၅ ရက္အထိ ရွမ္းျပည္ညီညြတ္ေရးေကာ္မတီ (CSSU) ၏ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္သည့္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ရွမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္သည့္အဖြဲ႕ငါးဖြဲ႕သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ျပင္ပရွိ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ေနထုိင္ရာေဒသမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ကာ လူထုသေဘာထားမ်ားရယူရာတြင္ တားျမစ္ခံရျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လုံ ဒုတိယအစည္းအေ၀းမတုိင္မီက အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားက်င္းပရာတြင္ လူမ်ဳိးအလုိက္အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအား (ခ်င္း)၊ (ပအုိ၀္း)၊ (ကရင္) သုံးပြဲ၊ ေဒသအလုိက္အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအား (ပဲခူး)၊ (တနသၤာရီ)၊ (ရွမ္း) သုံးပြဲက်င္းပခဲ့ၿပီး အဆုိပါေျခာက္ပြဲမွရရွိထားသည့္ သေဘာထားစာတမ္းမ်ားကုိစုစည္းကာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လုံ ဒုတိယအစည္းအေ၀းတြင္ တင္သြင္းဆုံးျဖတ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

January 1, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.