<

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ သက္တမ္းကုန္ဆုံးမည့္ လုံးခင္း၊ ဖားကန္႔၊ မုိးညႇင္း၊ နန္႔ယားဆိပ္၊ မုိးကုတ္ႏွင့္ မုိင္း႐ွဴးရတနာနယ္ေျမမ်ားရွိ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရးလုပ္ကြက္ ၃၀၀ စာရင္း ထုတ္ျပန္

လုံးခင္း၊ ဖားကန္႔၊ မုိးညႇင္း၊ မုိးကုတ္၊ နန္႔ ယားဆိပ္ႏွင့္ မုိင္း႐ွဴးရတနာနယ္ေျမမ်ားရွိ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရးလုပ္ကြက္ ၃၀၀ မွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ သက္တမ္း ကုန္ဆုံးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ဇန္န၀ါရီတြင္ လုံးခင္း၊ ဖားကန္႔ရတနာနယ္ေျမ၌ သက္တမ္းကုန္ဆုံးမည့္လုပ္ကြက္ ၁၄၄ ခု၊ မုိင္း႐ွဴးရတနာနယ္ေျမတြင္ လုပ္ကြက္  ၇၄ ခု၊ မုိးကုတ္ရတနာနယ္ေျမတြင္ လုပ္ကြက္ ၂၀ ခု၊ နန္႔ယားဆိပ္ရတနာနယ္ေျမတြင္ လုပ္ကြက္ႏွစ္ခု၊ မုိးညႇင္းရတနာနယ္ေျမရွိ လုပ္ကြက္ ၆၀ တုိ႔မွာသက္တမ္းကုန္ဆုံးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မုိင္း႐ွဴးရတနာနယ္ေျမရွိ လုပ္ကြက္ ၇၄ ခုမွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က လုပ္ကုိင္ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး မုိးကုတ္ရတနာနယ္ေျမရွိလုပ္ကြက္ ၂၀ မွာ ၂၀၁၅  ခုႏွစ္က လုပ္ကုိင္ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ လုံးခင္း၊ ဖားကန္႔ ရတနာနယ္ေျမရွိ လုပ္ကြက္ ၁၄၄ ခုမွာ ၂၀၁၀  ျပည့္ႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ တုိ႔တြင္လုပ္ကုိင္ခြင့္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ မုိးညႇင္းရတနာနယ္ေျမရွိ လုပ္ကြက္  ၆၀ ကုိ ၂၀၁၅  ခုႏွစ္တြင္ လုပ္ကုိင္ခြင့္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး နန္႔ယားဆိပ္ရတနာနယ္ေျမရွိ လုပ္ကြက္ႏွစ္ခုမွာလည္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ က လုပ္ကုိင္ခြင့္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လုံးခင္း၊ ဖားကန္႔၊ ခႏၲီး၊ မုိးကုတ္ႏွင့္မုိးညႇင္း ရတနာနယ္ေျမမ်ားရွိ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရး လုပ္ကြက္မ်ား သက္တမ္းကုန္ဆံုးမႈမ်ားအျဖစ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ဧၿပီလတြင္ ၄၂၇ ကြက္၊ ေမလတြင္ ၆၀၉ ကြက္၊ ဇြန္လတြင္ ၂၉၁ ကြက္၊ ဇူလိုင္လတြင္ လုပ္ကြက္ ၉၀၀ ေက်ာ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္ လုပ္ကြက္ ၂၅၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ လုပ္ကြက္ ၃၁၁ ခုမွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ သက္တမ္းကုန္ဆုံးခဲ့ေၾကာင္း  သိရသည္။

January 1, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.