<

ႏွစ္စဥ္လိုေငြျပေနသည့္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ သတင္းစာေစာင္ေရ ၁၁၈၃ ဒသမ ၃၅ သိန္း ထုတ္ေ၀ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၁၂၄၂ ဒသမ ၉၁ သိန္း ထုတ္ေ၀

ႏွစ္စဥ္လိုေငြျပေနသည့္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ျပည္တြင္းသတင္းစာထုတ္ေ၀မႈအျဖစ္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ သတင္းစာေစာင္ေရ ၁၁၈၃ ဒသမ ၃၅ သိန္း ထုတ္ေ၀ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၁၂၄၂ ဒသမ ၉၁ သိန္း ထုတ္ေ၀ခဲ့ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ေ၀သည့္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေၾကးမံု၊ ျမန္မာ့အလင္းႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ The Global New Light of Myanmar သတင္းစာမ်ားကို ထုတ္ေ၀ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ထုတ္ေ၀ရာတြင္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္၌ ေၾကးမံုသတင္းစာေစာင္ေရ ၆၂၃ ဒသမ ၉၃ သိန္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ ထုတ္ေ၀မႈမွာေစာင္ေရ   သိန္း ၅၀၂ ဒသမ ၂၀ အထိရွိကာ  The Global News Light of Myanmar မွာ ေစာင္ေရ ၅၇ ဒသမ ၂၂ သိန္း ရွိေနသည္။

ထို႔အတူ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္၌ ေၾကးမံုသတင္းစာေစာင္ေရ ၆၇၉ ဒသမ ၈၁ သိန္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာထုတ္ေ၀မႈမွာေစာင္ေရ  ၅၀၂ ဒသမ ၄၉ သိန္း အထိရွိကာ The Global New Light of Myanmar မွာ ေစာင္ေရ ၆၀  ဒသမ ၆၁ သိန္း ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။

ႏွစ္စဥ္လိုေငြျပေနသည့္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ဘ႑ာႏွစ္တြင္ လိုေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း ၅၇၇၃၆ ေက်ာ္အထိ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ လိုေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း ၆၁၁၂၉ ေက်ာ္အထိ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ -၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ လိုေငြပမာဏ က်ပ္သန္းေပါင္း ၃၄၃၉၅  ေက်ာ္အထိ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။ လက္ရွိအစုိးရ အာဏာရယူထားသည့္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ လိုေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း ၂၂၁၇၀ ေက်ာ္အထိ ျဖစ္ေပၚခဲ့ကာ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ရေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း ၃၅၇၅၃  ေက်ာ္ရွိၿပီး သံုးေငြမွာ က်ပ္သန္းေပါင္း ၆၀၀၅၄ ေက်ာ္ ျဖစ္၍ လိုေငြ ပမာဏ က်ပ္သန္းေပါင္း ၂၄၃၀၁  ေက်ာ္အထိ ျဖစ္ေပၚေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကနဦးစာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္းမရွိသည့္ ႏုိင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားကို NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ အျမန္ဆံုးကိုင္တြယ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရအၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္တြင္ RFA သတင္းဌာနသို႔ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့မႈမွာ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ႏွစ္ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

January 1, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.