<

ဘဏ္မ်ားတြင္ ျပည္သူမ်ား၏ စုေဆာင္းမႈအပ္ေငြမွာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၂၁၂၂၁ ဘီလ်ံေက်ာ္ရွိၿပီး ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၂၅၁၀၆ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိရွိလာၿပီး ၃၈၈၅ ဘီလ်ံေက်ာ္ ျမင့္တက္

ဘဏ္မ်ားတြင္ ျပည္သူမ်ား၏ စုေဆာင္းမႈအပ္ေငြပမာဏမွာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာ ႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၂၁၂၂၁ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိ ရွိ ေနၿပီး ၂၀၁၆ -၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၂၅၁၀၆ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိ ရွိလာကာ က်ပ္ ၃၈၈၅ ဘီလ်ံေက်ာ္ ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္၏ စာရင္းမ်ားအရ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဘဏ္မ်ား၌ ျပည္သူမ်ား၏ စုေဆာင္းမႈအပ္ေငြမွာ က်ပ္ ၂၁,၂၂၁,၀၇၄ သန္းအထိ ရွိေနခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလကုန္အထိ ဘဏ္မ်ားတြင္ ျပည္သူမ်ား၏ အပ္ေငြ က်ပ္ ၂၅,၁၀၆,၅၂၄ သန္းအထိ စုေဆာင္းကာ က်ပ္ ၃၈၈၅ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိ တုိးျမႇင့္ စုေဆာင္းလာျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္မွ ထုတ္ျပန္သည့္ စာရင္းမ်ားအရ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လကုန္(၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ကုန္)အထိ ျပည္တြင္းလွည့္လည္သံုးစြဲေငြေပါင္း ၁၀၁၅၇ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိ ရွိခဲ့ၿပီး စုေဆာင္းမႈအပ္ေငြအပါအ၀င္ ဘဏ္စာရင္းရွင္အပ္ ေငြက်ပ္ ၄၆၆၂ ဘီလ်ံႏွင့္ စုေဆာင္းမႈအပ္ေငြ က်ပ္ ၂၁၂၂၁ ဘီလ်ံေက်ာ္ရွိသျဖင့္ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၂၅၈၈၃ ဘီလ်ံေက်ာ္ရွိခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္၏ ေငြေၾကးမူ၀ါဒ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ(၂၀၁၅-၂၀၁၆)တြင္ ေဖာ္ျပထားမႈအရ သိရသည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့မႈမ်ားအရ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား၏ အပ္ေငြမ်ား၊ေခ်းေငြႏွင့္ ႀကိဳတင္ေခ်းေငြမ်ား၏ ႏွစ္စဥ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏႈန္းသည္ ၃၈ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ၄၄ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရွိေနသည္။

ထို႔ျပင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ အပ္ႏွံေငြမ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ ေခ်းေငြ ႏွင့္ႀကိဳတင္ေခ်းေငြ ႏွစ္မ်ဳိးလံုး၏ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ႏႈန္းသည္ ၈၄ ရာခိုင္ႏႈန္းရိွခဲ့ေၾကာင္း ႏွင့္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဧရာ၀တီ ဘဏ္သည္ အတိုးတက္ဆံုးဘဏ္ျဖစ္ၿပီး အပ္ေငြမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ႏႈန္း ၄၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ႏွင့္ ေခ်းေငြႏွင့္ႀကိဳတင္ေခ်းေငြမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏႈန္းသည္ ၃၉ ရာခိုင္ႏႈန္း အသီးသီး ရိွေနေၾကာင္း သိရသည္။

GIZ ၏ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ စစ္တမ္းအရ  ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားတြင္ ကေမၻာဇဘဏ္သည္  Total Assets ၌ က်ပ္ ၈၆၉၃ ဘီလ်ံျဖင့္ အႀကီးဆံုးျဖစ္ေနၿပီး ဧရာ၀တီဘဏ္သည္ က်ပ္ ၂၉၁၃ ဘီ လ်ံႏွင့္ ဒုတိယအႀကီးဆံုးျဖစ္ေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ဘဏ္လုပ္ငန္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားမွ ဘဏ္ခြဲေပါင္း ၁၄၈၁ ဘဏ္ ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ ၁၃ ခု၊ ျပည္တြင္းေငြေရးေၾကးေရးကုမၸဏီ ၁၆ ခု၊ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ ကုိယ္စားလွယ္႐ံုးခြဲေပါင္း ၄၆ ခု၊ ႏိုင္ငံျခားေငြေရးေၾကးေရးကုမၸဏီ ႏွစ္ခု၊  ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားမွ ေငြလဲေကာင္တာ ၈၈၇ ခု၊ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားမွ ေငြလဲေကာင္တာ ၄၈၂ ခုအား ဖြင့္လွစ္ထားသည့္အျပင္ မိုဘိုင္းဘဏ္လုပ္ငန္းသံုးခုကို လက္ရွိကာလတြင္ ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ေပးအပ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

January 1, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.