<

အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ က်ပ္ ၄၈၀၀ သတ္မွတ္မႈမွာ ယခင္ က်ပ္ ၃၆၀၀ သတ္မွတ္စဥ္ကျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းအတိုင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ားကို အခ်ဳိးက်တိုးေပးရန္ အစိုးရတြင္ အခက္အခဲၾကံဳေနေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ က်ပ္ ၄၈၀၀ သတ္မွတ္မႈမွာ ယခင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ က်ပ္ ၃၆၀၀ သတ္မွတ္စဥ္က ျဖစ္ေပၚခဲ့့သည့္ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း ပမာဏခန္႔သာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပုဂၢလိက၀န္ထမ္းမ်ားကို အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခလစာ တိုးျမႇင့္မႈေၾကာင့္ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ားကို အခ်ဳိးက်လစာတိုးေပးရမည့္ အေျခအေန ျဖစ္ေနေသာ္လည္း အစိုးရတြင္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြမ်ားေနျခင္းႏွင့္ အခ်ဳိးက်တိုးေပးရန္ အစိုးရတြင္ အခက္အခဲၾကံဳေနရေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ သတ္မွတ္မႈကို ႏွစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ျပင္ဆင္ရန္ သတ္မွတ္ရာတြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က က်ပ္ ၃၆၀၀ သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ရက္တြင္ က်ပ္ ၄၈၀၀ သတ္မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း ဦးသိန္းေဆြက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိ လုပ္ခလစာ တိုးျမႇင့္မႈတြင္ အလုပ္ရွင္မ်ားဘက္မွ က်ပ္ ၄၀၀၀၊ အလုပ္သမားမ်ားဘက္မွ က်ပ္ ၅၆၀၀ ႏွင့္ အလုပ္သမား အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုက က်ပ္ ၆၅၀၀ အထိ တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိအနည္းဆံုးအခေၾကးေငြမွာ လာအိုႏုိင္ငံထက္ ပင္နည္းပါးေနသည့္ အေျခအေနတြင္  အနည္း ဆံုးအခေၾကးေငြသတ္မွတ္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသားေကာ္မတီအေနျဖင့္ ဘက္စံုခ်ိန္ထိုးဆံုးျဖတ္၍က်ပ္ ၄၈၀၀ သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသိန္းေဆြက ေျပာၾကားသည္။

“ပုဂၢလိက၀န္ထမ္းေတြကို လစာတိုးေပးမယ္ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အစိုးရ၀န္ထမ္းေတြမွာလည္း အထိအခိုက္ရွိပါလိမ့္မယ္။ ဒါကိုလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေသးစိတ္စဥ္းစားရပါတယ္။ လက္ရွိအေနအထားမွာ ၃၆၀၀ ေပးတယ္ဆိုရာမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၀န္ထမ္းေတြက ၄၀၀၀ ေလာက္ ေပးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ကို တိုးေပးမယ္ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၀န္ထမ္းေတြကိုလည္း အခ်ဳိးညီစြာ တိုးေပးရပါမယ္။ တုိးေပးဖို႔လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔အစိုးရမွာလည္း လိုေငြျပဘတ္ဂ်က္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ တိုးေပးဖို႔လည္း အခက္အခဲေတြ ရွိပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ကလည္း လစာတိုးေပးဖို႔ မရွိေသးဘူး။ သူတို႔ရဲ႕ Facility ပဲ တိုးဖို႔ရွိပါတယ္လို႔ ေျပာထားပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အစိုးရမွာ တိုးေပးဖို႔ အခက္အခဲေတြရွိေနေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပန္ၿပီးေတာ့ စဥ္းစားတဲ့အခါမွာ လက္ရွိ ကုန္ေစ်းႏႈန္း၊ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြရဲ႕ လုပ္ခလစာ၊ ေငြေဖာင္းပြမႈႏႈန္း၊ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း စသည္ျဖင့္ ခ်ိန္ထိုးၿပီး စဥ္းစားပါတယ္။  ဥပမာအားျဖင့္ လာအိုႏုိင္ငံဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အနည္းဆံုးလုပ္ခမ်ားသလို အလုပ္ခ်ိန္မွာလည္း တစ္ရက္ ရွစ္နာရီေတာင္ မျပည့္တာ ရွိပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕႐ံုးပိတ္ရက္ေတြကလည္း နည္းပါးတာ သေဘာေပါက္ပါတယ္။ သတ္မွတ္တဲ့ အေနအထားေလးက ဘာလဲဆိုရင္ မူလသတ္မွတ္ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တုန္းက ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းမွာ ႏွစ္ေဒၚလာ၀န္းက်င္ ရွိေနၿပီးေတာ့ အဲဒီအခ်ိန္မွာ သူမ်ားေတြက သံုးေဒၚလာေလာက္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ အစစအရာရာ ခ်ိန္ထုိးၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သတ္မွတ္ရာမွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တုန္းက ႏိုင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းက တစ္ေဒၚလာကို က်ပ္ ၁၀၀၀ ၀န္းက်င္ပဲရွိၿပီး လက္ရွိကာလမွာ က်ပ္ ၁၃၅၀ ၀န္းက်င္ပါ။ လက္ရွိ ၄၈၀၀ ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ က ျပန္တြက္တဲ့အခါက်ေတာ့ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း မ်ားလာတဲ့အတုိင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြကို က်ပ္ ၄၀၀၀ မွ က်ပ္ ၄၈၀၀ အၾကား သတ္မွတ္ရန္တင္ျပသည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး ခုနစ္ခု၊ က်ပ္ ၄၈၀၀ သတ္မွတ္ရန္ ေတာင္းဆိုသည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးေျခာက္ခုႏွင့္ က်ပ္ ၄၈၀၀ ႏွင့္ က်ပ္ ၅၂၀၀ အၾကား သတ္မွတ္ရန္အဆိုျပဳသည့္ တိုင္းေဒသႀကီးတစ္ခုႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးမွာ က်ပ္ ၄၃၀၀ မွ က်ပ္ ၆၃၀၀ အၾကားသတ္မွတ္ရန္ တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း၊ လက္ရွိ က်ပ္ ၄၈၀၀ သတ္ မွတ္မႈကို ရက္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း ကန္႔ကြက္ႏိုင္ၿပီး ကန္႔ကြက္မႈမ်ားကို အေလးထားစဥ္းစားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသိန္းေဆြက ဆုိသည္။

“ရက္ေပါင္း ၆၀ အတြင္းမွာ ကန္႔ကြက္မႈမရွိရင္ အစိုးရအဖြဲ႕ကို တင္ျပၿပီးေတာ့ အတည္ျပဳသြားမယ္” ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ အလုပ္ရွင္မ်ားက အဆုိပါ က်ပ္ ၄၈၀၀ ကို မ်ားသည္ဟု ယူဆေနသကဲ့သုိ႔ အလုပ္သမားမ်ားမွာလည္း နည္းသည္ဟု ထင္ျမင္ေနသည္။ အလုပ္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ မ်ားသည္ဟု ထင္ျမင္ေနေသာ္လည္း လက္ရွိ အာဆီယံတြင္ အနည္းဆံုးလုပ္အားခသတ္မွတ္မႈမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အနည္းဆံုး၌ပင္ရွိေနၿပီး လက္ရွိတုိးျမႇင့္သည့္ ပမာဏမွာပင္ ၃ ဒသမ ၅၃ ေဒၚလာခန္႔သာရွိေနရာ လာအိုႏိုင္ငံမွာ တစ္ရက္လုပ္ခလစာ ၃ ဒသမ ၆၈ ေဒၚလာ၊ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံမွာ ၄ ဒသမ ၆၇ ေဒၚလာ၊ အင္ဒို နီးရွားႏိုင္ငံမွာ ၃ ဒသမ ၃၃ ေဒၚလာႏွင့္ ၈ ဒသမ ၃၅ ေဒၚလာအၾကား၊ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ မွာ ၄ ဒသမ ၉၂ ေဒၚလာမွ ၅ ဒသမ ၅၅ ေဒၚလာအၾကား၊  မေလးရွားႏုိင္ငံမွာ ၇ ဒသမ ၂၇  ေဒၚလာမွ ၇ ဒသမ ၉၀ ေဒၚလာအၾကား ရွိေနေၾကာင္း ILO ၏ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

December 30, 2017














Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.