<

အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြ တစ္ရက္ က်ပ္ ၄၈၀၀ သည္ အေျခခံအလုပ္သမား တစ္ေယာက္၏ တစ္ေန႔တာ ကုန္က်စရိတ္ကို လုံေလာက္ေစမည္ မဟုတ္သျဖင့္ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း (MICS-TUsF) ထုတ္ျပန္

အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြ တစ္ရက္ က်ပ္ ၅၆၀၀ ရရွိေရး အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံု အလုပ္သမားမ်ား ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေနသည္ကို ယခုလပိုင္းအတြင္း ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု – ၾကည္ႏုိင္)

အနည္းဆုံး လုပ္ခလစာ သတ္မွတ္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသားေကာ္မတီ အစည္းအေ၀း ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြ အဆိုျပဳႏႈန္းထား တစ္ရက္ က်ပ္ ၄၈၀၀ သည္ အေျခခံအလုပ္သမား တစ္ေယာက္၏ တစ္ရက္တာ ကုန္က်စရိတ္ကို လုံေလာက္ေစမည္ မဟုတ္သျဖင့္ ယင္းႏႈန္းထားအား ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းေပါင္းစုံ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (MICS-TUsF) က ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အလုပ္သမားမ်ားသည္ နည္းပါးေသာ လုပ္ခလစာျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ျပဳေနရၿပီး ယခုသတ္မွတ္ေသာ က်ပ္ ၄၈၀၀ သည္ အေျခခံအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ လုံေလာက္မႈ မရွိေသာ ႏႈန္းထားျဖစ္ၿပီး ေကာက္ယူရရွိေသာ ကုန္က်စရိတ္ စစ္တမ္းမ်ားအရ အေျခခံအလုပ္သမား တစ္ေယာက္၏ တစ္ရက္တာ ကုန္က်စရိတ္ကိုပင္ လုံေလာက္ေစမည္ မဟုတ္သျဖင့္ အဆုိပါႏႈန္းထားကို ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြ နည္းဥပေဒ အခန္း(၅) ပုဒ္မ (၁၉) အရ အလုပ္သမားငါးဦးအထက္ လုပ္ငန္းမ်ား အက်ဳံး၀င္သည္ဟု အတိအက်ျပ႒ာန္းထားေသာ္လည္း အနည္းဆုံးလုပ္ခလစာ သတ္မွတ္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသားေကာ္မတီ စတုတၳအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းမွ အလုပ္သမား ၁၀ ဦးအထက္ အက်ဳံး၀င္ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္သည္ဟု သိရွိရသျဖင့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ မလုပ္ေဆာင္ေသာ အမ်ဳိးသားေကာ္မတီအား ကန္႔ကြက္႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ဆက္လက္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြ နည္းဥပေဒ ပုဒ္မ (၃၇) အရ ျမန္မာႏိုင္ငံ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေပါင္းစုံ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (MICS-TUsF) သည္ စတုတၳအႀကိမ္ အမ်ဳိးသားေကာ္မတီ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား အျပင္းအထန္ ကန္႔ကြက္ပါေၾကာင္း သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

“အမ်ဳိးသားေကာ္မတီက ၄၈၀၀ သတ္မွတ္ထားတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေကာက္ယူထားတဲ့ စစ္တမ္းေတြအရ အနည္းဆုံး လုပ္ခလစာသည္ တစ္ရက္ကို ၅၆၀၀ ေလာက္ရမွ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ တစ္ရက္တာ ကုန္က်စရိတ္ကိုေျပလည္ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားေကာ္မတီက ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ ၄၈၀၀ ႏႈန္းထားကို ကန္႔ကြက္တာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေပါင္းစုံ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးသက္ႏွင္းေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာနတြင္ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသားေကာ္မတီ၏ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀းကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
ယင္းအစည္းအေ၀း ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြ အဆုိျပဳႏႈန္းထားမွာ တစ္ရက္လွ်င္ က်ပ္ ၄၈၀၀ ျဖစ္ၿပီး အလုပ္သမား ၁၀ ဦးႏွင့္အထက္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အက်ဳံး၀င္သည္ဟု သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ အဆိုပါဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ကန္႔ကြက္လိုပါက ရက္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း အမ်ဳိးသားေကာ္မတီသုိ႔ ကန္႔ကြက္လႊာေပးပို႔ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြ ျပန္လည္သတ္မွတ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးသည့္ ကာလအတြင္းကလည္း အလုပ္သမားအစုအဖြဲ႕မ်ားကလည္း အနည္းဆံုး လုပ္ခလစာ တစ္ရက္လွ်င္ က်ပ္ ၅၆၀၀ ရရိွရန္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

December 30, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.