<

ကြၽမ္းက်င္မႈရွိေသာ လုပ္သားအင္အားစုကို ေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္ၿပီး သင့္ေလ်ာ္သည့္လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အလုပ္အကိုင္ရရွိေစျခင္းျဖင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၏ လုပ္သားလိုအပ္ခ်က္အား ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ရမည္ဟုဆို

ႏိုင္ငံေတာ္၏စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈရွိေသာ လုပ္သားအင္အားစုကို ေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္ၿပီး သင့္ေလ်ာ္သည့္လုပ္ငန္းခြင္ေနရာတြင္ အလုပ္အကိုင္ရရွိေစျခင္းျဖင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၏ လုပ္သားလိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္က အလုပ္အကိုင္ဖန္တီး ေပးႏုိင္မႈက႑ဆုိင္ရာ ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းေရး အဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္က အလုပ္လုပ္ႏိုင္သည့္ အရြယ္ေရာက္သူ ႏိုင္ငံသားမ်ားအားလုံးအတြက္ အလုပ္အကိုင္မ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္ေရး၊ လုပ္သားမ်ား၏ ကြၽမ္းက်င္မႈတိုးတက္ျမင့္မားေရးႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္၌ ေနရာခ်ထားႏိုင္ေရးတို႔ကို သက္ဆိုင္သည့္အစိုးရဌာနမ်ား၊ ပုဂၢလိကအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ယခုဖြဲ႕စည္းထားၿပီးျဖစ္သည့္ Job Creation Sector Cordination ၏ ေပါင္းစပ္ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္အတူ လုပ္ေဆာင္သြားၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ႏုိင္ငံျခားေစ်းကြက္ရရွိသည့္ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ေသာ ကုန္စည္မ်ား၊ တန္ဖိုးျမင့္ ထုတ္ကုန္မ်ား ထုတ္လုပ္ႏုိင္ေရး၊ ထုတ္လုပ္ထားသည့္ကုန္စည္မ်ား ေစ်းကြက္ရရွိေရးတို႔အတြက္ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္  ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္က အလုပ္အကိုင္ ဖန္တီးေပးႏုိင္မႈက႑ဆုိင္ရာ ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္း အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကားသည္။

အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းျမင့္မားေသာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအကူအညီနယ္ပယ္မ်ားကို ေလ့လာသုံးသပ္ၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအကူအညီမ်ား ညိႇႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕ (Development Assistance Coordination Unit) ႏွင့္ ဆက္စပ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ ယခုဖြဲ႕စည္းထားသည့္ အဖြဲ႕မွ တင္ျပေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါအစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္လာသည့္ ဌာနဆိုင္ရာအသီးသီးမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက လုပ္ငန္းညိႇႏႈိင္းအစည္းအေ၀းမွ “လုပ္သားအင္အားစုတြင္ ပါ၀င္သူမ်ားအားလုံး ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္၌ သင့္ေလ်ာ္သည့္အလုပ္အကိုင္ ရရွိေစရန္” ဟူေသာ  ရည္မွန္းခ်က္ကို ခ်မွတ္လ်က္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္ေရး ေပါင္းစပ္ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

December 26, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.