<

ေရအား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံတည္ေဆာက္၍ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္း အပါအ၀င္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ကုိးခု ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိ

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္း လုပ္ငန္းအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံျခား၊ ႏုိင္ငံသား ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းကုိးခု ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၂၂ ရက္ကျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္အစည္းအေ၀း (၁၇/၂၀၁၇)  မွ အဆုိပါရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ားကုိခြင့္ျပဳေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရာခုိင္ႏႈန္းျပည့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းႏွစ္ခု၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ငါးခုႏွင့္ ဖက္စပ္ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းႏွစ္ခုပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစားမ်ားတြင္ မ်ဳိးၾကက္ျခံႏွင့္ ၾကက္သားေပါက္ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္း၊ မ်ဳိးၾကက္ေမြးျမဴျခင္းႏွင့္ မ်ဳိးၾကက္ဥေရာင္းခ်ျခင္း လုပ္ငန္း၊ ဟုိတယ္၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၊ Apartment မ်ား တည္ေဆာက္၍ျပန္လည္ေရာင္းခ်ျခင္း ႏွင့္ ငွားရမ္းျခင္း လုပ္ငန္း၊ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ အေထာက္အကူျပဳ တာ၀ါတုိင္တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံျခင္း လုပ္ငန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း လမ္းသုံး ပရိေဘာဂဒီဇုိင္း ေရးဆြဲ၊ ထုတ္လုပ္၊ တပ္ဆင္ လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ျခင္း၊ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ ထုိလမ္းသုံး ပရိေဘာဂမ်ားတြင္ေၾကာ္ျငာျခင္း၊ ခဲသတၱဳ သန္႔စင္ေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ၂၃ မဂၢါ၀ပ္ ေက်ာက္မီးေသြးသုံး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္႐ုံတည္ေဆာက္၍ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား  ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ၉၉ မဂၢါ၀ပ္ရွိ ခ်ီေဖြငယ္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ တည္ေဆာက္၍ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္းတုိ႔ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၃ မဂၢါ၀ပ္ေက်ာက္မီးေသြးသုံး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ တည္ေဆာက္၍ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္းကုိ မင္းေခတ္သစ္သတၱဳတူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီလီမိတက္က ရွမ္းျပည္နယ္ (အ ေရွ႕ပိုင္း) တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕နယ္ မုိင္းဟဲ ေက်း ရြာအုပ္စုရွိ ေျမဧက ၄၀ တြင္  ျမန္မာႏုိင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၉၉ မဂၢါ၀ပ္ရွိ ခ်ီေဖြငယ္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ တည္ေဆာက္၍ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္း လုပ္ငန္းကုိ ခ်ီေဖြငယ္ေရအားလွ်ပ္စစ္ ကုမၸဏီလီမိတက္က ကခ်င္ျပည္နယ္ ခ်ီေဖြၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ၁၁ မုိင္ခန္႔အကြာႏွင့္ အေရွ႕ဘက္ ၁၈ ကီလုိမီတာအကြာ ခ်ီေဖြေခ်ာင္းအနီး ရစ္ေဂ်ာ္ေက်းရြာအုပ္စုရွိ ေျမ  ၂၂၂ ဒသမ ၁၇ ဧက တြင္ ဖက္စပ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရွိခဲ့သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာတုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕၊ လုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာနမ်ား/အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ား၊ စိစစ္ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံကာ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ အစည္းအေ၀းမွ စိစစ္ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္၏(၁၇/၂၀၁၇) အစည္းအေ၀းက ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားမွ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္း ၂၈၇၀ ခု ဖန္တီးေပးႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

 

 

December 26, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.