<

ယခုႏွစ္အတြင္း တစ္ႏုိင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ေရာဂါ ျဖစ္ပြားသူ ၃၂၀ ရွိခဲ့

လူထုအေျချပဳ ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆးထိုး အစီအစဥ္တြင္ ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံရန္ ျပင္ဆင္ေနသည့္ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္း တစ္ဦးအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု – ၾကည္ႏုိင္)

ယခုႏွစ္အတြင္း တစ္ႏုိင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ ေရာင္ေရာဂါျဖစ္ပြားသူ ၃၂၀ ရွိေၾကာင္း ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ လက္ရွိအထိ တစ္ႏုိင္ငံလံုး၌ ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ေရာဂါ ျဖစ္ပြားသူ ၈၀၀ နီးပါးရွိခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးမွာ ေရာဂါျဖစ္ပြားႏႈန္း အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ႏုိင္ငံလံုး၌ ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈမွာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ၁၄ ဦး၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ၁၇ ဦး၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ၂၄ ဦး၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၁၅၁ ဦး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၃၉၃ ဦးႏွင့္ ယခု ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ လက္ရွိအထိ ၃၂၀ ရွိေၾကာင္း ႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ေရာဂါျဖစ္ပြားႏႈန္း ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ယင္းႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၌ ေရာဂါျဖစ္ပြားသူ ၁၅၅ ဦးျဖင့္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႔က ဂ်ပန္ဦးေႏွာင္ေရာင္ေရာဂါ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရွိေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏွစ္စဥ္လူေပါင္း ၃၀၀၀ မွ ၆၀၀၀ ခန္႔အထိ ေရာဂါျဖစ္ပြားႏုိင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ အဆိုပါ အေရအတြက္ထက္ ပိုမိုမ်ားျပားႏုိင္ေၾကာင္း၊ ယင္းတို႔အနက္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၉၀ ေက်ာ္မွာ အသက္ ၁၅ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားျဖစ္ၿပီး ၎တို႔အနက္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ ခန္႔ ေသဆံုးရာ အသက္ရွင္ က်န္ရစ္ေသာ ကေလးမ်ားတြင္လည္း နာတာရွည္ ကိုယ္လက္အဂၤါ မသန္စြမ္းျခင္း၊ အျပဳအမူပိုင္းဆုိင္ရာ၊ အသိဥာဏ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈမ်ား ျဖစ္ပြားေၾကာင္း သိရသည္။

သို႔ပါ၍ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာနက အလွဴရွင္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေသာ Gavith vaccine alliance၊ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕၊ ကုလသမဂၢ ကေလးမ်ား ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ ကာကြယ္ေဆးကို တစ္ႏုိင္ငံလံုး အသက္ကိုးလမွ ၁၅ ႏွစ္အတြင္း ရွိကေလးငယ္မ်ားကို ထိုးႏွံေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါ ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံႏုိင္ရန္ ကမၻာ့က်န္းမာေရး အဖြဲ႕၏ ခန္႔မွန္းခ်က္ကို အသုံးျပဳ၍ ကာကြယ္ေဆး ထိုးၿပီးေနာက္ ဆက္တြဲျဖစ္ပြားႏုိင္ေသာ ျပႆနာမ်ားကို ႀကိဳတင္မွန္းဆ၍ လုပ္ငန္းမေဆာင္ရြက္မီ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ခန္႔က ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ၿပီး ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရေသာ ကာကြယ္ေဆးထိုးလုပ္ငန္း ျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ျဖစ္ပြားလာပါက ကုသႏုိင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားကို လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္း၍ အေတြ႕အၾကံဳ ရွိေသာ က်န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ်ားကို သင္တန္းေပးျခင္း၊ လိုအပ္ေသာ ေဆးပစၥည္းမ်ားကို ကာကြယ္ေဆးထိုးအဖြဲ႕တုိင္းတြင္ ျပင္ဆင္ေပးျခင္း၊ ကာကြယ္ေဆးထိုးၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာမ်ားကို အေလးထား ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္း လုပ္ငန္းကို ႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လူထုအေျချပဳ ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ ကာကြယ္ေဆးထိုး အစီအစဥ္တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ ရည္မွန္းကေလးဦးေရ ၄ ဒသမ ၇ သန္းကို ထိုးႏွံရန္ စီစဥ္ခဲ့ၿပီး ကေလးဦးေရ ၄ ဒသမ ၃ သန္းေက်ာ္ကို ထိုးႏွံခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ ကာကြယ္ေဆးလႊမ္းျခံဳမႈ ရာခိုင္ႏႈန္း ၉၀ ေက်ာ္ရွိခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အပါအ၀င္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း၊ ေတာင္ပိုင္း) မ်ားမွာမူ ကာကြယ္ေဆး လႊမ္းျခံဳမႈ ရာခိုင္ႏႈန္း နည္းခဲ့ၿပီး ရာခိုင္ႏႈန္း ၉၀ ေအာက္သာ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္သူလူထုအေျချပဳ ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆး အစီအစဥ္တြင္ အသက္ကိုးလမွ ငါးႏွစ္အထိ ကေလးမ်ား၊ ၁၅ ႏွစ္ အထိ ေက်ာင္းမေနေသာ ကေလးလူငယ္မ်ား၊ ေက်ာင္းအေျချပဳ ကာကြယ္ေဆးထိုး အစီအစဥ္တြင္ ကာကြယ္ေဆးထိုးရန္ လြတ္က်န္ခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားကို ထိုးႏွံေပးခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းအစီအစဥ္ကို ၿမိဳ႕ နယ္ေဆး႐ံုမ်ား၊ မိခင္ႏွင့္ကေလး က်န္းမာေရးဌာန၊ ေဒသႏၲရက်န္းမာေရးဌာန၊ တိုက္နယ္ေဆး႐ံု၊ ေက်းလက္က်န္းမာေရး ဌာန/ဌာနခြဲ၊ ရပ္ကြက္ေက်းရြာမ်ားအတြင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုး၊ ဓမၼာ႐ံုမ်ား၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၊ ပုဂၢလိက ေနအိမ္ႏွင့္ အျခားသတ္မွတ္ထားသည့္ ေဆးထိုးစုရပ္မ်ားတြင္ ထိုးႏွံေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 

December 24, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.