<

ရတနာဓာတ္ေငြ႕ပုိက္လုိင္းအား တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း Shut Down ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ရန္ကုန္ေျမာက္ပုိင္းႏွင့္ ေတာင္ပုိင္းတြင္ အခ်ိန္ပုိင္း ဓာတ္အားျပတ္ေတာက္ႏုိင္ေၾကာင္း အသိေပး

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္းရွိ အပူစြမ္းအင္သုံး ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံမ်ားသုိ႔ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ပုိ႔လ်က္ရွိေသာ ရတနာဓာတ္ေငြ႕ပုိက္လုိင္းအား တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း Shut Down ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ရန္ကုန္ေျမာက္ပုိင္း ႏွင့္ ေတာင္ပုိင္းတုိ႔တြင္ အခ်ိန္ပုိင္းဓာတ္အား ျပတ္ေတာက္ႏုိင္ေၾကာင္း ရန္ကုန္လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးေရးေကာ္ပုိေရးရွင္းမွ အသိေပးမႈျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ယခုလ ၂၇ ရက္မွစ၍ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ အပူစြမ္းအင္သုံးဓာတ္အားေပး စက္႐ုံမ်ားသုိ႔ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ေပးပုိ႔လ်က္ရွိေသာ ရတနာသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပုိက္လုိင္း၏ Partial Shut Down အား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၂ ရက္အထိ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ အပူစြမ္းအင္သုံး ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံမ်ားတြင္ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈ ၁၃၅ မဂၢါ၀ပ္ခန္႔ ေလ်ာ့နည္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံမ်ားမွ ေလ်ာ့နည္းထုတ္လုပ္မည့္ဓာတ္အားပမာဏမ်ားအား ဘီလူးေခ်ာင္း (၁)၊ ဘီလူးေခ်ာင္း (၂)၊ အထက္ေပါင္းေလာင္း၊ ရဲရြာႏွင့္ ေရႊလီ (၁) ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံမ်ားမွ ျပန္လည္ျဖည့္တင္းေမာင္းႏွင္ေပးရန္ စီစဥ္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း ၂၃၀ ေကဗီြလႈိင္သာယာခဲြ႐ုံတြင္ ေျမာင္းတကာ ဓာတ္အားအ၀င္ Incoming Over Load ျဖစ္ေပၚႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ ေလွာ္ကားပင္မဓာတ္ အားခြဲ႐ုံမ်ားတြင္ GT ႏွင့္တြဲဖက္၍ ဓာတ္အားေပးထားေသာ (၂၃၀/၃၃) Kv, 100 MVA ၀န္အားပုိလာႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ ရတနာ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပုိက္လုိင္း  Partial Shut Down ျပဳလုပ္သည့္ ေနရက္မ်ား၌ ၀န္အားအမ်ားဆုံး အသုံးျပဳသည့္  နံနက္ ၉ နာရီမွ ၁၀ နာရီအထိ တစ္ႀကိမ္၊ ညေန ၅ နာရီမွ ၇ နာရီအထိ တစ္ႀကိမ္ လႈိင္သာယာ ပင္မဓာတ္အားခြဲ႐ုံႏွင့္ ေလွာ္ကား ပင္မဓာတ္အားခြဲ႐ုံတုိ႔ရွိ ဓာတ္အားလုိင္းအခ်ဳိ႕အား ဖီဒါအလုိက္ ၀န္အားေလွ်ာ့ခ်မႈမ်ားရွိႏုိင္၍ ရန္ကုန္ေျမာက္ပုိင္းခ႐ုိင္ႏွင့္ ေတာင္ပုိင္းခ႐ုိင္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ဳိ႕တြင္ အခ်ိန္ပုိင္းယာ ယီဓာတ္အားျပတ္ေတာက္ႏုိင္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းမွ သိရသည္။

December 23, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.