<

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္အစည္းအေ၀း (၁၇/၂၀၁၇) အရ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ခြင့္ျပဳမိန္႔ကိုးခုႏွင့္ အတည္ျပဳမိန္႔ႏွစ္ခု ခြင့္ျပဳ

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းနွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ (၁၇/၂၀၁၇) အစည္းအေ၀းကို ဒီဇင္ဘာ ၂၂ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌က်င္းပခဲ့ရာ အဆိုျပဳလႊာ တင္ျပလာသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားအနက္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ကိုးခုႏွင့္ အတည္ျပဳမိန္႔ ႏွစ္ခုကို ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္မွ သိရသည္။

ျမန္မာနုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒႏွင့္ အညီတင္ျပလာသည့္ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ ေဆြးေႏြးစိစစ္မႈျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ (၁၇/၂၀၁၇) ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀းကို ဒီဇင္ဘာ ၂၂ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆိုပါအစည္းအေ၀းကို ျမန္မာ ႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းအပါအ၀င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ ၀င္ ၁၁ ဦး တက္ေရာက္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါအစည္းအေ၀းတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူက တင္ျပလာေသာ ခြင့္ျပဳမိန္႔ႏွင့္ အတည္ျပဳမိန္႔ေလွ်ာက္ထားလႊာမ်ားအား စိစစ္ျခင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရိွၿပီးေသာ ကုမၸဏီမ်ားမွ တင္ျပလာသည့္ အေထြေထြကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးၾကေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလဆန္းအထိ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ျမႇဳပ္ႏွံျခင္းအပါအ၀င္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းသို႔  ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ၁၅၃ ခုမွ ပမာဏ ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၁၂/၂၀၁၇) အရ သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့မႈမွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလအထိ ႏုိင္ငံျခားရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ၁၅၃ ခု၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၃၇၀၇ ဒသမ ၉၉၆ သန္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတိုးျမႇင့္ျခင္း အပါအ၀င္ စုစုေပါင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၄၃၀၇ ဒသမ ၃၃၅ သန္းစီး၀င္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒအရ သီလ၀ါအ ထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၂၁၄ ဒသမ ၀၈ သန္း ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ စုစုေပါင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၄၅၂၁ ဒသမ ၄၁၅ သန္း စီး၀င္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာလအထိ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္မွခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏမွာ ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၁ ဘီလ်ံ ရွိၿပီး အမွန္၀င္ေရာက္မႈမွာ ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၈ ဘီလ်ံသာရွိေၾကာင္း ထုတ္ ျပန္ထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) က ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအနက္ အမွန္တကယ္ ၀င္ေရာက္ခဲ့သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို သံုးလတစ္ႀကိမ္ ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၊ အတြင္းေရးမွဴးဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

December 23, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.