<

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က သြင္းကုန္အစားထုိး လုပ္ငန္းမ်ား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ဖိတ္ေခၚခဲ့ၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရရွိေစေရး၊ လုပ္ငန္းအတြက္ ေျမေနရာႏွင့္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရး ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမည္

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က သြင္းကုန္အစားထုိးလုပ္ငန္းမ်ား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ဖိတ္ေခၚခဲ့ၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ရရွိေရး၊ လုပ္ငန္းအတြက္ ေျမေနရာႏွင့္ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေရးတုိ႔အတြက္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု ဒီဇင္ဘာ ၂၂ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ အေနျဖင့္ သြင္းကုန္အစားထုိး ကုန္ပစၥည္းမ်ားအျဖစ္ လုပ္ငန္းအခ်ဳိ႕ကုိ သတ္မွတ္ထားၿပီး ယင္းကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈမ်ားတြင္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈေဆာင္ရြက္ပါက ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒႏွင့္အညီ ခြင့္ျပဳမိန္႔၊ အတည္ျပဳမိန္႔မ်ား ေဆာလ်င္စြာရရွိေစေရး၊ လုပ္ငန္းအ တြက္ လုိအပ္သည့္ ေျမေနရာႏွင့္ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေရးတုိ႔အတြက္ လုိအပ္သည္မ်ား ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားအေနျဖင့္ အဆုိျပဳလႊာ၊ အတည္ျပဳေလွ်ာက္ ထားလႊာမ်ား တင္ျပၾကရန္ ဖိတ္ေခၚထားျခင္း ျဖစ္သည္။
အဆုိပါ သြင္းကုန္အစားထုိးလုပ္ငန္း မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာလုပ္ငန္းမ်ား မွာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ဆက္ စပ္ပစၥည္းထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ လယ္ထြန္ စက္ႏွင့္ လယ္ယာေနာက္တြဲယာဥ္မ်ား ထုတ္ လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ တယ္လီဖုန္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေရးပစၥည္းကိရိယာမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ ငန္း၊ စက္ႏွင့္စက္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္း၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရးႏွင့္ တပ္ဆင္ေရးပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ ငန္း၊ သံႏွင့္ သံမဏိေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္း မ်ားထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာ ထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ပလတ္စတစ္ကုန္ ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ စကၠဴ မ်ားထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ဓာတုေဗဒခ်ည္ ခင္မ်ားထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ စားသံုးဆီထုတ္ လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ေဆး၀ါးပစၥည္းမ်ားထုတ္ လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ အလွကုန္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းတုိ႔ျဖစ္ၿပီး ၎င္းလုပ္ငန္း မ်ားမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ျပည္ပမွ အဓိက သြင္းကုန္ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္သည္။

ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္ မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒႏွင့္အညီ အဆုိ ျပဳခ်က္ႏွင့္ အတည္ျပဳေလွ်ာက္ထားလႊာမ်ား အား ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ သုိ႔ တင္ျပေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါေၾကာင္း၊ အေသး စိတ္သိရွိလုိပါက အမွတ္ (၁) သစၥာလမ္း ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ထံ ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏုိင္ ေၾကာင္း အသိေပးေၾကညာထားသည္။

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ ကုန္သြယ္မႈစာရင္းမ်ားအရ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္ အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚ လာ ၂၂၆၁၅ ဒသမ ၀၅၄ သန္း (ေဒၚလာ ၂၂ ဒသမ ၆၁ ဘီလ်ံ) ရွိၿပီး ပုိ႔ကုန္ပမာဏ ေဒၚလာ ၉၇၅၅ ဒသမ ၀၂၅ သန္း (ေဒၚလာ ၉ ဒသမ ၇၅ ဘီလ်ံ)၊ သြင္းကုန္ပမာဏ ေဒၚလာ ၁၂၈၆၀ ဒသမ ၀၂၉ သန္း (ေဒၚလာ ၁၂ ဒသမ ၈၆ ဘီလ်ံ) ရွိသည္။ လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္တြင္ (ဒီဇင္ ဘာ ၁၅ ရက္အထိ) ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ ၃၇၈၄ ဒသမ ၀၅၁ သန္းပုိမုိခဲ့ေသာ္လည္း ပုိ႔ကုန္ထက္ သြင္း ကုန္ပမာဏ သိသိသာျမင့္တက္ေနျခင္းေၾကာင့္ ကုန္သြယ္မႈလုိေငြ ေဒၚလာ ၃၁၀၅ သန္းေက်ာ္ ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း သိရသည္။

December 23, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.