<

ေဒသတြင္း တရားမ၀င္ မူးယစ္ေဆး၀ါးကုန္သြယ္မႈ တိုက္ဖ်က္ရန္ ၾသစေၾတးလ်နယ္စပ္တပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ အေကာက္ခြန္ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာေရးထိုး

တရားမ၀င္ မူးယစ္ေဆး၀ါးတိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ ၾသစေၾတးလ်နယ္စပ္တပ္ဖြဲ႕ (ABF) ႏွင့္ ျမန္မာ့အေကာက္ခြန္ဌာန (MCD) တို႔အၾကား ေဒသတြင္း တရားမ၀င္မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား ေမွာင္ခိုကုန္ကူးျခင္းအျပင္ အေကာက္ခြန္ႏွင့္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအား စံုစမ္းေထာက္လွမ္းရန္၊ ဟန္႔တားရန္ႏွင့္ ကာကြယ္တားဆီးရန္အတြက္ သမိုင္း၀င္သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေ၀ေရးဆိုင္ရာ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ (MoU) ကို လက္မွတ္ေရးထိုးလိုက္သည္။

လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ နယ္စပ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး (DIBP) ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈပိုင္းဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေသာ ၾသစေၾတးလ်နယ္စပ္တပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ေရးထုိးေသာ MoU တြင္ မဲေခါင္ေဒသဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒးဗစ္နက္စ္ႏွင့္ MCD ၏ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ဆန္းထြန္းတို႔ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။

MoU သည္ ေဒသတြင္း၌ တရားမ၀င္မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ အစပ်ဳိးစမ္းသပ္ပစၥည္းမ်ားအား တုိက္ဖ်က္ရာတြင္ အတူလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေရး အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ခုအတြက္ အနာဂတ္မူေဘာင္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ မက္သဖက္တမင္းႏွင့္ အျခားတရားမ၀င္မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား၏ ေဘးဆိုးအႏၲရာယ္ကိုတုိက္ဖ်က္ရန္ ေဒသတြင္း မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာလုပ္ေဆာင္ရန္ ကတိျပဳထားၿပီး DIBP ႏွင့္ MCD တို႔အၾကား ပံုမွန္သတင္းဖလွယ္ျခင္းသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးေမွာင္ခုိကုန္ကူးျခင္းကို ဦးတည္တိုက္ဖ်က္ႏိုင္ေရး အတူလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္စြမ္းရည္ကို ပိုမိုအားေကာင္းေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မစၥတာနက္စ္က ေျပာၾကားသည္။ ထို႔အတူ ေဒသတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ တရားမ၀င္ မူးယစ္ေဆး၀ါးကုန္သြယ္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ အဓိကက်ေၾကာင္း အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္ထင္က အတည္ျပဳေထာက္ခံခဲ့ၿပီး ေဒသတြင္းေပၚထြက္လာေနသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးဦးတည္ရာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး DIBP ကို အသိေပးႏႈိးေဆာ္ရန္ သေဘာတူညီခဲ့သည္။

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသည္ MCD ၏ ေခတ္မီတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ေဒသတြင္း တရားမ၀င္မူးယစ္ေဆး၀ါး ေမွာင္ခုိကုန္ကူးျခင္းကုိ စံုစမ္းေထာက္လွမ္း၊ တားဆီးေရးအားထုတ္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို အခိုင္အမာအားေပးေထာက္ခံသူျဖစ္ၿပီး ၾသ႕ကိုျပည့္စံုေစရန္ ျဖည့္စြက္သည့္အေနျဖင့္ ABF သည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးစမ္းသပ္သည့္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ မိုဘိုင္းနည္းပညာဆိုင္ရာပစၥည္းမ်ားကို MCD ထံ လက္ေဆာင္အျဖစ္ ေပးအပ္ခဲ့သည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးစမ္းသပ္သည့္ပစၥည္းမ်ားသည္ သံသယရွိသည့္ကုန္စည္မ်ားတြင္ တရားမ၀င္မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားကုိ စစ္ေဆးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

December 18, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.