<

က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနက လာမည့္ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေဆာက္လုပ္ဆဲႏွင့္ မျဖစ္မေနအသစ္တည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္ေသာ ေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္းမ်ားမွလြဲ၍ ေဆး႐ံုအသစ္ေဆာက္လုပ္ျခင္းကို တစ္ႏွစ္တာရပ္နားမည္

ၿပီးခဲ့သည့္ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္းက အဆင့္ျမႇင့္တင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီး အေရးေပၚႏွင့္ ျပင္ပလူနာဌာနကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ၾကည္ႏုိင္)

က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား ၀န္ႀကီးဌာနက လာမည့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ မျဖစ္မေန အသစ္တည္ေဆာက္ရမည့္ ေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္းႏွင့္ လက္ရွိေဆာက္လုပ္ဆဲ ေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္းမ်ားမွလြဲ၍ ေဆး႐ံု အသစ္ေဆာက္လုပ္ျခင္းကို တစ္ႏွစ္တာ ရပ္နားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနက ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ခြင့္ျပဳရန္ပံုေငြ က်ပ္ ၈၄၅၅၅၃ ဒသမ ၃၆၂ သန္း (က်ပ္ ၈၄၅ ဘီလ်ံေက်ာ္) ရရွိခဲ့ၿပီး ယင္းတို႔အနက္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးႏွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာနေအာက္ရွိ ေဆး႐ံုမ်ားကို အႀကီးစားျပဳျပင္မြမ္းမံမႈမ်ား အပါအ၀င္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းသစ္ ၅၄၀ ေက်ာ္ တည္ေဆာက္ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္းက ခြင့္ျပဳရန္ပံုေငြမ်ားအနက္ ေငြလံုးေငြရင္းအသံုးစရိတ္ က်ပ္ ၃၄၉၉၂၀ ဒသမ ၃၀၁ သန္းကို တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း ၁၃၆၉ ခုတြင္ အသံုးျပဳရန္ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ က်န္ရွိေနသည့္ ရန္ပံုေငြမ်ားကို ျဖည့္စြက္လုပ္ငန္း ၂၄၁ ခု၊ ေဆာင္ရြက္ဆဲလုပ္ငန္း ၅၂၉ ခုႏွင့္ လုပ္ငန္းသစ္ ၅၉၉ ခုတြင္ ခြဲေ၀အသံုးျပဳရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းသစ္ ၅၉၉ ခုတြင္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနက လုပ္ငန္းေပါင္း ၃၈၅ ခု၊ ကုသေရး ဦးစီးဌာနက လုပ္ငန္းေပါင္း ၁၅၈ ခု၊ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးဦးစီးဌာနက တစ္ခု၊ တိုင္းရင္းေဆးပညာ ဦးစီးဌာနက ၅၁ ခု၊ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာနက ေလးခုတြင္ အသံုးျပဳရန္ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျဖည့္စြက္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးဦးစီးဌာနမွ လုပ္ငန္း ၉၇ ခု၊ တိုင္းရင္းေဆးပညာဦးစီးဌာနမွ လုပ္ငန္းေျခာက္ခု၊ ေဆးသုေတသန ဦးစီးဌာနမွ လုပ္ငန္းေလးခု၊ ေဆာင္ရြက္ဆဲလုပ္ငန္းတြင္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးဦးစီးဌာန လုပ္ငန္းတစ္ခုႏွင့္ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာနမွ လုပ္ငန္းေလးခုတို႔ကိုလည္း လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာနေအာက္ရွိ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း (လုပ္ငန္းသစ္မ်ား) အနက္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အားလံုးရွိ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာန/ ဌာနခြဲ အေဆာက္အအံုမ်ား၊ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာမ်ား၊ သားဖြားခန္းတိုးခ်ဲ႕ ေဆာက္လုပ္ျခင္းမ်ားကို ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ကုသေရး ဦးစီးဌာနေအာက္တြင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအားလံုးရွိ ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုမ်ားတြင္ လိုအပ္သည့္ေဆး ကုသေဆာင္မ်ား တိုးခ်ဲ႕ေဆာက္လုပ္ျခင္းမ်ား၊ စက္ပစၥည္းတိုးခ်ဲ႕တပ္ဆင္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ အေဆာက္အအံုေဆာက္လုပ္ျခင္းမ်ား၊ အႀကီးစား မြမ္းမံျပင္ဆင္မႈမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုမ်ားတြင္ လိုအပ္သည့္ OT ခြဲစိတ္ခန္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္းတို႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

December 17, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.