<

အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးအတြက္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသည့္ က်ပ္ဘီလ်ံ ၇၀ အား ကုမၸဏီႏွစ္ခုတြင္ ထည့္၀င္ထားၿပီး ရရွိလာမည့္ အျမတ္မ်ားကုိ သာမန္ရေငြအျဖစ္ စာရင္းတင္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု သိရ

အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးအတြက္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသည့္ က်ပ္ဘီလ်ံ ၇၀ အား ကုမၸဏီႏွစ္ခုတြင္ ထည့္၀င္ထားၿပီး ရရွိလာမည့္ အျမတ္မ်ားကုိ သာမန္ရေငြအျဖစ္ စာရင္းတင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕ လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပုံမွန္အစည္းအေ၀း ၂၄ ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆုိပါကိစၥအား ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) မွ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ၂၀၁၆- ၂၀၁၇ ခု ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ ေနာက္ထပ္ျဖည့္စြက္ ရန္ပုံေငြ က်ပ္ ဘီလ်ံ ၇၀ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးအတြက္ မည္သည့္ အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီမ်ားတြင္ မည္ကဲ့သုိ႔ေသာ သေဘာတူညီမႈမ်ားျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့သည္ကုိ အေသးစိတ္သိရွိလုိေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုိင္းေပါင္းစုံ ထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႕ (မထသ) မွ ယခု ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈအာဏာပုိင္အဖြဲ႕ (YART) သုိ႔ လႊဲေျပာင္းယူခဲ့သည့္ ရန္ပုံေငြတန္ဖုိးႏွင့္ ပုံေသပုိင္ပစၥည္းမ်ား၏ အမ်ဳိးအစားအလုိက္ စုစုေပါင္းတန္ဖုိး မည္မွ်ရွိသည္ကုိ သိရွိလုိပါေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕မွ ႀကီးၾကပ္၀ယ္ယူခဲ့သည့္ (School Bus) အစီး ၂၀၀ ကို မည္သည့္ ဘ႑ာေငြမွ ထုတ္ႏုတ္ သုံးစြဲ၀ယ္ယူခဲ့သည္ကုိ တိက်စြာ သိရွိလုိေၾကာင္း ေမးခြန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၀န္ႀကီးေဒၚနီလာေက်ာ္က ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္တုိင္းအစုိးရက သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသည့္ က်ပ္ဘီလ်ံ ၇၀ သည္ ရန္ကုန္ဘတ္စ္ကား အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာကုမၸဏီလီမိတက္ (YBPC) ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ အမ်ားျပည္သူူသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီလီမိတက္ (YUPT) တို႔တြင္ ထည့္၀င္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး YBPC ကုမၸဏီသည္ ယခင္ BRT ဘတ္စ္ကားမ်ား ေျပးဆြဲခဲ့ေသာ ကုမၸဏီျဖစ္ၿပီး YUPT ကုမၸဏီသည္ မ.ထ.သ မွ အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕မွ အစုရွယ္ယာ အမ်ားစုပုိင္ဆုိင္ေသာ ရန္ကုန္ဘတ္စ္ကား အမ်ားနဲ႔သက္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီလီမိတက္၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ထုတ္လုပ္တဲ့ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ေသာ အန္းခုိင္ကုမၸဏီႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အစီး ၅၀၀ ၀ယ္ယူျခင္းအတြက္ လည္းေကာင္း၊ ယူတုန္းကုမၸဏီႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အစီး ၅၀၀ ၀ယ္ယူျခင္းအတြက္ လည္းေကာင္း ၀ယ္ယူေရးစာခ်ဳပ္မ်ားကုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁၁ ရက္မွာ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၁၀ ရက္မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္ရွိလာတဲ့ ဘတ္စ္ကားအစီး ၁၀၀၀ ကုိ အခမ္းအနားနဲ႔ လႊဲေျပာင္းၿပီးစီးၿပီး ၂၀၁၇ ဇူလုိင္ ၁၃ ရက္မွာ ျပဳလုပ္တဲ့ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕ အစည္းအေ၀းဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ ရန္ကုန္ဘတ္စ္ကား အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာကုမၸဏီလီမိတက္ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးတြင္ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေငြ က်ပ္ ၇၀ ဘီလ်ံအနက္မွ က်ပ္ ၃၅ ဘီလ်ံအား လည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီလီမိတက္ (YUPT) တြင္ က်ပ္ ၃၅ ဘီလ်ံအား လည္းေကာင္း ထည့္၀င္ရင္းႏွီးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ ေနာက္ထပ္ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ ျဖည့္စြက္ရန္ပုံေငြ က်ပ္သန္း ၇၀ ဘီလ်ံကုိ ကုမၸဏီႏွစ္ခုတြင္ မတည္ရင္းႏွီးေငြအျဖစ္ ထည့္၀င္ထားခဲ့ၿပီး ႏွစ္စဥ္ရရွိလာမည့္ ကုမၸဏီအျမတ္ေ၀စုမ်ားကုိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕၏ ဘတ္ဂ်က္သာမန္ေငြစာရင္း ေခါင္းစဥ္တြင္ သာမန္ရေငြအျဖစ္ စာရင္းတင္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၀န္ႀကီးေဒၚနီလာေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ေနာက္ထပ္ ဘ႑ာခြဲေ၀သုံးစြဲေရး ဥပေဒတြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း အမ်ားျပည္သူသြားလာမႈ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစေရးအတြက္ ခရီးသည္တင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ Brand new City Bus မ်ား ေျပးဆြဲရန္ အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီမ်ားတြင္ ထည့္၀င္ရင္းႏွီးရန္အတြက္ က်ပ္ ဘီလ်ံ ၇၀ ကုိ ေၾကြးၿမီအသုံးစရိတ္ေခါင္းစဥ္မွာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ရင္းႏွီးေငြတြင္ လ်ာထားခဲ့ေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မွ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အစီးေရ ၁၀၀၀ ကုိ တစ္စီးလွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၆၀၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ ၀ယ္ယူႏုိင္ေရး၊ G to G ၀ယ္ယူႏုိင္ေရး၊ ေစ်းႏႈန္းမ်ား မွန္ကန္ေစေရး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံ သံအမတ္ႀကီးႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ယခင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုိင္းေပါင္းစုံ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ (မထသ) ၏ ရန္ပုံေငြ ေငြသားမ်ားကုိ YRTA မွ လႊဲေျပာင္းရယူရာတြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕အတြင္းေရးမွဴး ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕ျဖင့္ လႊဲေျပာင္းရယူခဲ့ေၾကာင္း၊ က်ပ္သိန္းေပါင္း ေျခာက္ေသာင္း ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

December 16, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.