<

ဖမ္းဆီးခံသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦး ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ PCMJ က သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ အေမွာင္က်ျခင္း အမည္းေရာင္လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္မည္

ဖမ္းဆီးခံ ႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ ၀လံုး (ခ) သက္ဦးေမာင္ေမာင္ႏွင့္ ေက်ာ္စိုးဦး (ခ) မိုးေအာင္တို႔ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ျမန္မာသတင္းသမားမ်ား ကာကြယ္ေရးေကာ္မတီ (PCMJ) က သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ အေမွာင္က်ျခင္း ေဖာ္ျပသည့္ အမည္းေရာင္ လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

PCMJ ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေတာင္းဆိုခ်က္ႏွစ္ခ်က္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီး သတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးကုိ အစုုိးရလ်ွဳိ႕၀ွက္အက္ဥပေဒပုုဒ္မ ၃ ျဖင့္ ဖမ္းဆီးအေရးယူထားမႈသည္ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ကုိ ထိခိုက္ေသာ မတရားဖမ္းဆီးမႈျဖစ္ေၾကာင္း၊ သတင္းေထာက္ ႏွစ္ဦးသည္ သတင္းသမားမ်ားသာျဖစ္ၿပီး သူလွ်ဳိမ်ား မဟုတ္ဘဲ ႏုုိင္ငံေတာ္အက်ဳိးစီးပြား ဖ်က္ဆီးသည့္သူမ်ား မဟုတ္သျဖင့္ သတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးစလုုံးကိုု ျခြင္းခ်က္မရွိ ခ်က္ခ်င္းလႊတ္ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေသာ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ေပးရန္၊ က်င့္၀တ္ႏွင့္ညီေသာ သတင္းေရးသားျခင္းႏွင့္ သတင္းရယူမႈမ်ားအေပၚ အစိုးရႏွင့္အာဏာပိုုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ဥပေဒ အမ်ဳိးမ်ဳိးသုံး၍ ဖမ္းဆီး အေရးယူမႈမ်ားအားလုံး ခ်က္ခ်င္းရပ္ဆုိင္းရန္ PCMJ က ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

အဆိုပါ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားရရွိရန္ PCMJ က လႈပ္ရွားမႈအဆင့္ သုံးဆင့္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ပထမအဆင့္တြင္ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ အေမွာင္က်ျခင္း ေဖာ္ျပသည့္အေနျဖင့္ အမည္းေရာင္လႈပ္ရွားမႈကုုိ ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္တြင္ စတင္မည္ျဖစ္သည္။

အမည္းေရာင္ လႈပ္ရွားမႈတြင္ အမည္းေရာင္ အက်ႌမ်ား ၀တ္ဆင္ျခင္းျဖင့္ ပါ၀င္ႏုုိင္ၿပီး အမည္းေရာင္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို တစ္ႏုိင္ငံလုံး သတင္းသမားမ်ား ပါ၀င္ၾကရန္ တုိက္တြန္းလိုက္ကာ အဆုိပါ အမည္းေရာင္လႈပ္ရွားမႈကို သတင္းသမား ႏွစ္ဦးစလုံး လြတ္ေျမာက္မွသာလွ်င္ ရပ္ဆုိင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္သည္။ ဒုတိယအဆင့္တြင္ သတင္းသမားမ်ား ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရမႈအေပၚ တရား၀င္ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပျခင္း၊ ဆုုေတာင္းပြဲမ်ား က်င္းပျခင္းႏွင့္ ျပည္သူလူထုုကိုု ရွင္းျပျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ တတိယအဆင့္အေနျဖင့္ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားအတြက္ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ျပည္သူလူထုု အင္အားျဖင့္ ပူးတြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

December 16, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.