<

ကရိန္းျဖင့္ သယ္ေဆာင္ခံရသည့္ယာဥ္မ်ား ပ်က္စီးပါက ကရိန္း၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမွ တာ၀န္ယူ ေျဖရွင္းေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမရွိပါက တုိင္ၾကားႏုိင္ဟုဆုိ

စည္းကမ္းမဲ့ယာဥ္တစ္စီးအား ကရိန္းယာဥ္ျဖင့္ သယ္ေဆာင္ရန္ ျပဳလုပ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-စည္သူ)

ယာဥ္ရပ္နားခြင့္မရွိသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ကရိန္းျဖင့္ သယ္ေဆာင္ခံရသည့္ ယာဥ္မ်ားပ်က္စီးပါက ကရိန္း၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းက တာ၀န္ယူ ေျဖရွင္းေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမရွိပါက တုိင္ၾကားႏုိင္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕ လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈ၊ လက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပုံမွန္အစည္းအေ၀း ၂၄ ရက္ေျမာက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးရန္ရွင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးနယ္နိမိတ္အတြင္း ယာဥ္ရပ္နားျခင္းမျပဳရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ရပ္နားမိသည့္ ယာဥ္မ်ားအား ရွင္းလင္းဆြဲယူ ဒဏ္တပ္ရာတြင္ အသုံးျပဳသည့္ ကရိန္းကားမ်ားကုိ မည္သည့္စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းအား မည္သုိ႔ေရြးခ်ယ္ လုပ္ကုိင္ခြင့္ေပးခဲ့ပါသနည္း၊ မည္သုိ႔ေသာ သေဘာတူညီခ်က္၊ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားျဖင့္ သက္တမ္းမည္မွ်လုပ္ကုိင္ ခြင့္ျပဳထားပါသနည္း၊ အဆုိပါ လုပ္ငန္းအား လုပ္ကုိင္ခြင့္ရရွိသည့္ စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္း အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရသည့္အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္သုိ႔ အက်ဳိးအျမတ္ ခြဲေ၀ေပးသြင္းမႈ ရွိပါသလား၊ ရွိသည္ဆုိပါက တစ္စီးလွ်င္ က်ပ္ေငြမည္မွ်ႏႈန္းျဖင့္ ေပးသြင္းေနပါသနည္းကုိ သိရွိလုိေၾကာင္း ေမးခြန္းအား ၀န္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ယာဥ္စည္းကမ္းမဲ့ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ကရိန္းယာဥ္ျဖင့္ ဆြဲရျခင္းမွာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒအရ အမ်ားျပည္သူ လမ္းနယ္နိမိတ္မ်ားေပၚတြင္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ရပ္တန္႔ျခင္း၊ ျပဳျပင္ျခင္း၊ ထားရွိျခင္းမ်ား ပါရွိသျဖင့္ ဥပေဒျဖင့္ အေရးယူျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဖယ္ရွားရျခင္းအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကုိ ယာဥ္ပုိင္ရွင္ သုိ႔မဟုတ္ ယာဥ္အတြက္ တာ၀န္ရွိသူက က်ခံရမည္ဟု ပါရွိသျဖင့္ ကရိန္းသယ္ေဆာင္ခ ဒဏ္ေငြေပးေဆာင္ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကရိန္းယာဥ္ျဖင့္ သယ္ယူသြားေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ပြန္းပဲ့ပ်က္စီးမႈရွိပါက ဦးေက်ာ္ယဥ္ ကရိန္း၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမွ တာ၀န္ယူေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း မရွိပါက ယာဥ္စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီသုိ႔ တင္ျပၿပီး တုိင္ၾကားႏုိင္ပါတယ္။ အဆုိပါလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ခြင့္ရွိသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းက ကရိန္း၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအတြက္ ရယူတဲ့ ေငြက်ပ္ငါးေသာင္းထဲမွ ေငြက်ပ္ႏွစ္ေသာင္းကုိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕ကုိ ေပးသြင္းရပါတယ္။ က်န္ရွိတဲ့ က်ပ္သုံးေသာင္းထဲမွ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ယာဥ္စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီသုိ႔ ေပးသြင္းရပါတယ္” ဟု ၀န္ႀကီးေဒၚနီလာေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာ နယ္နိမိတ္အတြင္း ကရိန္းကား၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကုိ သာေကတၿမိဳ႕နယ္ရိွ (၃) ရပ္ကြက္ရိွ ဦးေက်ာ္ယဥ္ ကရိန္း၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းက လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရိွထားၿပီး ယာဥ္စည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းေရးႀကီးၾကပ္မႈႏွင့္ သံုးႏွစ္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

December 15, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.