သီလ၀ါဆိပ္ကမ္း၌ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္က ဆိပ္ကမ္းသစ္မ်ား တည္ေဆာက္ရန္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ အိုဒီေအ ေခ်းေငြ ေဒၚလာ သန္း ၂၄၀ ရရွိထား

သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းေဒသ၌ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပုိင္မွ ဆိပ္ကမ္းသစ္မ်ား တည္ေဆာက္ရန္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ အိုဒီေအေခ်းေငြ ေဒၚလာ သန္း ၂၄၀ ရရွိထားေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္မွ သိရသည္။

သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းေဒသရွိ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္၏ ဆိပ္ကမ္းအကြက္မ်ားျဖစ္ေသာ ေျမကြက္အမွတ္ ၂၂၊ ၂၃၊ ၂၄၊ ၂၅ ႏွင့္ ၂၆ မ်ားအား ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေခ်းေငြျဖင့္ ဆိပ္ကမ္း ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္  ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ဂ်ပန္အစိုးရၾကား ေခ်းေငြ သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္အား လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး စီမံကိန္းအား ၂၀၁၆ ဇူလိုင္ ၁ ရက္တြင္ စတင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဆိပ္ကမ္းမ်ား တည္ေဆာက္ရန္လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေနျဖင့္ အၾကံေပးအဖဲြ႕ ေခၚယူျခင္းလုပ္ငန္း၊ တည္ေဆာက္ေရး Contractor မ်ား ေခၚယူျခင္း၊ ဆိပ္ကမ္း ကုန္ကိုင္ တြယ္ ကိရိယာမ်ား ၀ယ္ယူျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တင္ဒါေခၚယူခဲ့ၿပီး ကုမၸဏီမ်ားမွ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရာ Mitsui ကုမၸဏီမွ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂၅ သန္းျဖင့္ တင္ဒါေအာင္ျမင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆိပ္ကမ္းတည္ေဆာက္မႈအတြက္ ကုန္က်ေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၃၆ သန္းကုန္က်မည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရန္ Toyo-JFEE JV မွ တင္ဒါေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။

ယခုလက္ရွိတြင္ ဆိပ္ကမ္းတည္ေဆာက္ျခင္း ႏွင့္ ဆိပ္ကမ္းကုန္ကိုင္တြယ္ ကိရိယာမ်ား ၀ယ္ယူျခင္းအတြက္ ေဒၚလာ သန္း ၁၆၀ ေက်ာ္ ကုန္က်မည္ဟု သိရသည္။

ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္အေနျဖင့္ သီလ၀ါေဒသရွိ ေျမကြက္အမွတ္ ၂၂ မွ ၂၄ အား ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ တည္ေဆာက္မည္ဆိုပါက တည္ေဆာက္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားအား ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနသို႔ ျပန္လည္တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယခုလက္ရွိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ သည့္  ေျမကြက္အမွတ္ ၂၅ ႏွင့္ ၂၆ အတြက္ ပိုလွ်ံမည့္ေခ်းေငြမ်ားအား ျပန္လည္ ေပးအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သီလ၀ါ ဆိပ္ကမ္းေဒသတြင္ ယခုလက္ရွိ အေထြေထြကုန္စည္ႏွင့္ ကုန္ေသတၱာမ်ား ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ တံတားမ်ားအေနျဖင့္ MITT တြင္ ငါးစင္း၊ MIPL တြင္ တစ္စင္း၊ ယခုလက္ရွိ ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္မွ အေကာင္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ တံတားႏွစ္စင္းႏွင့္ အမွတ္ ၂၆ ႏွင့္ ကပ္လ်က္အကြက္တြင္ တည္ေဆာက္ေနသည့္ တံတား ႏွစ္စင္း၊ စုစုေပါင္း ၁၀ စင္း ကိိုင္တြယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Writer: 
ရႊန္းလဲ့၀င္း