<

ပညာေရးေကာလိပ္ ၂၃ ေက်ာင္းမွ ႏွစ္စဥ္ေမြးထုတ္လ်က္ရွိေသာ ဆရာ ဆရာမ အေရအတြက္သည္ လစ္လပ္ေနသည့္ မူလတန္းဆရာလိုအပ္ခ်က္ကို လံုေလာက္ေအာင္ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ျခင္း မရွိျဖစ္ေန

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အေျခခံပညာေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္ကို ေတြ႕ရစဥ္

ဆရာအတတ္သင္ ဌာနမ်ားျဖစ္ေသာ ပညာေရးေကာလိပ္ ၂၃ ေက်ာင္းမွ ႏွစ္စဥ္ေမြးထုတ္လ်က္ရွိသည့္ ဆရာ၊ ဆရာမ အေရအတြက္သည္ အေျခခံပညာဦးစီးဌာနတြင္ လစ္လပ္လ်က္ရွိေသာ မူလတန္းျပဆရာ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ပညာေရးေကာလိပ္ ၂၃ ေက်ာင္းမွ ႏွစ္စဥ္ ဆရာ၊ ဆရာမအေရအတြက္ ၁၂၀၀ ၀န္းက်င္သာ ေမြးထုတ္ေပးႏုိင္သည္ျဖစ္ရာ ယင္းပမာဏသည္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အတိုင္းအတာအရ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ လိုအပ္လ်က္ရွိသည့္ မူလတန္းျပဆရာအေရအတြက္ကို လံုေလာက္ေအာင္ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္မႈ မရွိရာ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ မူလတန္းျပဆရာ၊ ဆရာမလိုအပ္ခ်က္ကို ျပည့္မီေအာင္ ခန္႔ထားႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ျပင္ပမွ ဘြဲ႔တစ္ခုခုရရွိသူမ်ားကို ေန႔စားလေပး စနစ္ျဖင့္ခန္႔ထားသျဖင့္ ဆရာအတတ္ပညာ သင္ၾကားေရးနည္းပညာ၊ ပညာေရးသေဘာ တရားမ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

“အေျခခံပညာက႑မွာ သင္ၾကားမႈပံုစံ၊ သင္ၾကားနည္းစနစ္ေတြလည္း ေျပာင္းလဲလာပါၿပီ။ အရင္တုန္းကဆို ဆရာဗဟိုျပဳ သင္ၾကားရာကေန အခုခ်ိန္မွာ ကေလးဗဟို ျပဳစနစ္ေတြနဲ႔ ေျပာင္းလဲသင္ၾကားမႈေတြ ရွိလာပါၿပီ။ အခမဲ့ပညာေရးစနစ္ကို က်င့္သံုးလာတဲ့အတြက္ အခုခ်ိန္မွာ ေက်ာင္းသားဦးေရဟာ အရင္ကထက္ ပိုမ်ားလာပါတယ္။ ေက်ာင္းသားဦးေရ မ်ားျပားလာတဲ့အေလ်ာက္ ဆရာလိုအပ္ခ်က္ကလည္း ပိုမ်ားလာတယ္။ ပညာေရးေကာလိပ္ေတြက ႏွစ္စဥ္ေမြးထုတ္ေပးႏုိင္တဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမအေရအတြက္ဟာ ႏွစ္စဥ္လိုအပ္ခ်က္ကို ျပည့္မီေအာင္ မျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဆရာလိုအပ္ခ်က္ကို ျပည့္မီေအာင္ အရည္အေသြးျပည့္မီတဲ့ ဆရာေတြျဖစ္ေအာင္ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ဖို႔က လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုလို ျဖစ္ေနပါၿပီ” ဟု ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွ အဆင့္ျမင့္အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန ဆရာအတတ္ပညာႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဌာနသည္ လုပ္ငန္းခြင္ အႀကိဳသင္တန္းမ်ားအျဖစ္ လုပ္ငန္းခြင္အႀကိဳ ဆရာအတတ္ပညာ ဒီပလိုမာသင္တန္း (Diplomar in Teacher Education) ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အႀကိဳ မူလတန္းဆရာ အတတ္ပညာသင္တန္း (Pre – service Primary Teacher Training) သင္တန္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ပညာေရးေကာလိပ္မ်ားတြင္ ပို႔ခ်ေပးၿပီး သင္တန္းတက္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားအား အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ ယခုအခါ မူလတန္းျပမ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ လိုအပ္ေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ျဖည့္ဆည္းခန္႔ထားႏုိင္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္အႀကိဳဆရာ အတတ္သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးၿပီး အလုပ္ခန္႔ထားေပးျခင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္၊ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားရွိ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအား အရည္အေသြးတိုးျမႇင့္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ၿပီး သင္တန္းတက္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားအား ရာထူးတိုးခန္႔ထားျခင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္၊ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားအတြက္ အရည္အေသြးျပည့္၀ေသာ ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ားေမြးထုတ္ၿပီး ဆရာအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳသည့္ လက္မွတ္ျဖင့္ ခန္႔ထားေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္၊ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ ဆရာအတတ္ပညာ ကြၽမ္းက်င္မႈကို ရရွိေစသည့္ ဆရာမ်ားစြမ္းေဆာင္ရည္ တို႔ျဖင့္အကဲျဖတ္၍ ရာထူးတိုးျမႇင့္ေပးျခင္း၊ ရာထူးေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း၊ အသိအမွတ္ျပဳ ဂုဏ္ျပဳျခင္းႏွင့္ ဆုခ်ီးျမႇင့္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ တတ္ကြၽမ္းမႈကိုအေျချပဳၿပီး ခန္႔ထားျခင္းမူႏွင့္ ခန္႔ထားၿပီးေသာ ဆရာ၊ ဆရာမအတြက္ ႏုိင္ငံ၀န္ထမ္းနည္းဥပေဒကို အေျချပဳၿပီး ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းမူမ်ား ျပဳစုေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေမစန္းရီက ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားခန္႔ထားမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စာတမ္း၌ အၾကံျပဳထားသည္။

December 13, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.