<

ရန္ကုန္တုိင္းအတြက္ ကမၻာ႔ဘဏ္ေခ်းေငြ ၁၂၄ သန္းမွ အေဆာက္အအုံမ်ား ေဘးအႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ လမ္းတံတားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သုံးစြဲမည့္ေငြမ်ားကုိ ပယ္ဖ်က္ၿပီး ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ အႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ ပုိမုိသုံးစြဲေပးရန္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေထာက္ျပ

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပုံမွန္အစည္းအေ၀း ၂၃ ရက္ေျမာက္ေန႔ က်င္းပေနသည္ကုိ ေတြ႕ရစဥ္

ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္း ကမၻာ့ဘဏ္ေခ်းေငြ ၁၂၄ သန္းတြင္ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈ အေဆာက္အအုံမ်ား ေဘးအႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ လမ္းတံတား လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ေငြမ်ားကုိ ပယ္ဖ်က္ၿပီး ျပည္သူမ်ား အမွန္တကယ္ လုိအပ္သည့္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ ပုိမုိသုံးစြဲေပးရန္ ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပုံမွန္အစည္းအေ၀း ၂၃ ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တုိၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚစႏၵာမင္းက ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာလအထိ ေျခာက္လတာ ကာလအတြက္ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း (လ်ာထားခ်က္) ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးရာတြင္ ၎က အထက္ပါအတုိင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“အေရွ႕ေတာင္အာရွ သဘာ၀ေဘး အႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ဆုံး႐ႈံးႏုိင္ေျခစီမံခန္႔ခြဲမႈ စီမံကိန္းအတြက္ ကမၻာ့ဘဏ္မွ သက္သာမႈရွိတဲ့ ေခ်းေငြ ၁၂၄ သန္းခန္႔ကုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေျခာက္လဘတ္ဂ်က္မွာ စတင္ပါ၀င္လာတဲ့အတြက္ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈ အေဆာက္အအုံမ်ား ပုိမုိေဘးကင္းလုံျခံဳမႈရွိေစရန္ကုိ ေဆြးေႏြးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစီမံကိန္းကုိ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္အတူ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွလည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မယ့္ လုပ္ငန္းေတြကုိ အပုိင္းငါးပုိင္းခြဲျခားထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ အပုိင္း (၁) မွာကေတာ့ အေရွ႕ေတာင္အာရွ သဘာ၀ ေဘးအႏၲရာယ္ဆုိင္ရာ အာမခံရန္ပုံေငြထူ ေထာင္မယ့္ေနရာမွာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အပိုင္း (၂) ကေတာ့ ၿမိဳ႕ျပေရႀကီးေရလွ်ံမႈ အႏၲရာယ္အား စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ အပုိင္း (၃) ကေတာ့ အမ်ားျပည္သူ ၀န္ေဆာင္မႈ အေဆာက္အအုံမ်ား ပုိမုိေဘးကင္းလုံျခံဳမႈရွိရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အပုိင္း (၄) ကေတာ့ အသိပညာေပးျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္းစီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ အပုိင္း (၅) ကေတာ့ အေရးေပၚတုံ႔ျပန္ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခု ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေျခာက္လဘတ္ဂ်က္မွာ ပါလာတဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မယ့္ အပုိင္း (၂) မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၇ သန္း သုံးစြဲၿပီးေတာ့ စည္ပင္သာယာ နယ္နမိတ္အတြင္း ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေစေရးအတြက္ ႏုိင္ငံတကာ အဆင့္မီေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ ကမၻာ့ဘဏ္က ျပ႒ာန္းထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ စတင္ေဆာင္ရြက္သင့္တဲ့ အပုိင္း (၂) ကုိ ဘတ္ဂ်က္ ထုတ္ယူသုံးစြဲမႈမျပဳဘဲ အပုိင္း (၃) ကုိ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈ အေဆာက္အအုံမ်ား ေဘးကင္းလုံျခံဳေရးနဲ႔ မြမ္းမံျခင္းအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၂ သန္း ျမန္မာေငြအားျဖင့္ ၂၅၀ ဒသမ ၈၅၆ သန္းကုိ ဘာေၾကာင့္စတင္ေဆာင္ရြက္ရသလဲဆုိတာကုိ ေမးစရာရွိလာပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ကမၻာ့ဘဏ္ရဲ႕ အစီအစဥ္ေတြက ေျပာင္းလဲမႈလုပ္လုိ႔မရဘူးဆုိတာ သိပါတယ္။ ဒီေခ်းေငြက အတုိးမဲ့ သက္သာတဲ့ ေခ်းေငြျဖစ္ေပမဲ့ ေရေပးေ၀မႈ တုိးျမႇင့္ေရးစီမံကိန္းမွ ရေငြေတြနဲ႔ ၃၈ ႏွစ္ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔လည္း ျပည္သူအမွန္တကယ္ အသုံး၀င္မယ့္ လုပ္ငန္းေတြကုိသာ ကမၻာ့ဘဏ္ကုိ Proposal တင္ကတည္းကုိက တင္သင့္ပါတယ္” ဟု ေဒၚစႏၵာမင္းက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ကမၻာ့ဘဏ္၏ ျပ႒ာန္းခ်က္ အပုိင္း (၃) တြင္ ပထမဦးစားေပးအျဖစ္ ဂ်ဳိးျဖဴေရေလွာင္တမံ၏ အေဆာက္အအုံျပဳျပင္ မြမ္းမံျခင္း၊ ဒုတိယဦးစားေပးအျဖစ္ ဗုိလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေလမႈတ္စက္႐ုံျပဳျပင္ျခင္း၊ တတိယဦးစားေပးအေနျဖင့္ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေရတြန္းစက္႐ုံျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္း၊ စတုတၳ ဦးစားေပးတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေစ်းႏွင့္ ပဥၥမဦးစားေပးတြင္ သိမ္ႀကီးေစ်း (A) ႐ုံႏွင့္ (B) ႐ုံျပဳျပင္ျခင္းစသည့္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားကုိ ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္းဟု ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ လက္ရွိတြင္ ဂ်ဳိးျဖဴေရေလွာင္ကန္ေလာက္ အေရးမႀကီးသည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေစ်းျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ သိမ္ႀကီးေစ်းျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားကုိ သေဘာမတူႏုိင္ေၾကာင္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေစ်း အေသးစား၊ အႀကီးစား ျပင္ဆင္မႈမ်ားကုိ ႏွစ္စဥ္ဘတ္ဂ်က္မ်ားတြင္လည္း ေတာင္းခံေနေၾကာင္း၊ ယခုဘတ္ဂ်က္တြင္လည္း အဆုိပါေစ်း႐ုံႀကီးမ်ား ျပင္ဆင္ရန္ က်ပ္သန္း ၁၄၀ ေတာင္းခံထားေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

အပုိင္း (၂) ႏွင့္ အပုိင္း (၃) တြင္ ပါ၀င္သည့္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ဆုံး႐ႈံးႏုိင္ေျခ စီမံခန္႔ခြဲမႈေအာက္တြင္ လမ္းတံတားလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ပါရွိျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ အမ်ားျပည္သူ ၀န္ေဆာင္မႈအေဆာက္အအုံမ်ား ေဘးအႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး စီမံကိန္းတြင္ပါ၀င္သည့္ ဘတ္ဂ်က္မ်ားကုိ သေဘာမတူႏုိင္ေၾကာင္း ေဒၚစႏၵာမင္းက ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္မတင္ျပလုိတာကေတာ့ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေျခာက္လဘတ္ဂ်က္မွာ ေတာင္းခံထားတဲ့ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈ အေဆာက္အအုံမ်ား ေဘးအႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ ေတာင္းခံထားတဲ့ က်ပ္သန္း ၂၅၀ ဒသမ ၈၅၆ သန္းနဲ႔ လမ္းတံတားလုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ ၂၄၈ ဒသမ ၄၀ က်ပ္သန္းအား သေဘာမတူပါသျဖင့္ ၎လုပ္ငန္းမ်ားပယ္ဖ်က္ေပးရန္ႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္မွ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ၿမိဳ႕ျပေရႀကီးေရလွ်ံမႈ အႏၲရာယ္မ်ားစီမံခန္႔ခြဲမႈ အပုိင္းမွာပါ၀င္တဲ့ ေရေျမာင္းစနစ္ႏွင့္ ျမစ္ထြက္ေပါက္မ်ားအၾကားမွာ ထပ္မံလုိအပ္လာႏုိင္ေသာ ေျမေအာက္ေျမာင္းမ်ား၊ ေရသုိေလွာင္ႏုိင္ေသာ ေနရာမ်ား လုိအပ္ေသာအရြယ္အစားရွိတဲ့ ေခတ္မီျမစ္ထြက္ေပါက္ေရတံခါးမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ျမစ္ထြက္ေပါက္မ်ားတြင္ အလုိအေလ်ာက္ ေရထိန္းတံခါးမ်ား၊ စြမ္းအားျမင့္ ေရစုပ္ထုတ္စက္မ်ား၊ အမိႈက္စစ္ဆန္ခါမ်ား၊ အရန္မီးစက္မ်ားပါ၀င္မယ့္ စနစ္တစ္ခုလုံးႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္အသုံးျပဳႏုိင္ဖုိ႕အတြက္ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မွီ အလုိအေလွ်ာက္ ေစာင့္ၾကည့္ ထိန္းခ်ဳပ္စနစ္မ်ား တပ္ဆင္အသုံးျပဳျခင္းတုိ႔ကုိသာ ယခုႏွစ္ေျခာက္လဘတ္ဂ်က္မွာ စတင္လ်ာထားေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တင္ျပအပ္ပါတယ္” ဟု ေဒၚစႏၵာမင္းက ေျပာၾကားသည္။

December 13, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.