<

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာနက ၀န္ထမ္းအိမ္ရာမ်ား တိုးျမႇင့္တည္ေဆာက္မည္

တည္ေဆာက္ၿပီးစီးထားသည့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာန၏ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာ တစ္ခုအား ေတြ႕ရစဥ္

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာနက ၀န္ထမ္းအိမ္ရာမ်ား တိုးျမႇင့္တည္ေဆာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ေရး၊ အိမ္ငွားေနရျခင္းျဖင့္ ေငြေၾကးကုန္က်မႈ မ်ားျပား၍ လစာစုေဆာင္းရရွိမႈ နည္းပါးျခင္း၊ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာမ်ားတြင္ တစုတစည္းတည္း ေနထိုင္ျခင္းအားျဖင့္ လံုျခံဳေရးေကာင္းမြန္ၿပီး ရင္းႏွီးေသာ မိတ္ေဆြအသိုင္းအ၀ိုင္း ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ေနထိုင္ရျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ မျဖစ္မေန အသစ္တည္ေဆာက္ရမည့္ ေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္းႏွင့္ လက္ရွိေဆာက္လုပ္ဆဲေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္းမ်ားမွလြဲ၍ ေဆး႐ံုအသစ္ ေဆာက္လုပ္ျခင္းကို တစ္ႏွစ္တာ ရပ္နားမည္ျဖစ္ၿပီး ပိုလွ်ံေသာ ရန္ပံုေငြကို ၀န္ထမ္းအိမ္ရာမ်ားအား တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိေသာ ဦးစီးဌာန အသီးသီးရွိ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ဦးစားေပး အစီအစဥ္ျဖင့္ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ ေဆာက္လုပ္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားရိွ ဦးစီးဌာနမ်ားတြင္ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ေဆာက္လုပ္ရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိေသာ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာ စာရင္းကို ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဦးစားေပး အစီအစဥ္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ႏုိင္ေရးအတြက္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ျပည္သူ႔ က်န္းမာေရးႏွင့္ ကုသေရး ဦးစီးဌာနမွဴးမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ဒီဇင္ဘာ ၃ ရက္က ေတာင္းခံထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာနက  ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ရန္ပံုေငြ က်ပ္ဘီလ်ံ တစ္ေထာင္ေက်ာ္ ရရွိထားေၾကာင္း သိရသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီးဌာန၏ ဘ႑ာႏွစ္အလိုက္ ရန္ပံုေငြရရွိမႈမွာ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္ တြင္ က်ပ္ ၈၆၅၈၂ ဒသမ ၈၇၁ သန္း (က်ပ္ ၈၆ ဘီလ်ံ ေက်ာ္)၊ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၃၄၉၆၃၀ ဒသမ ၉၆၇ သန္း (က်ပ္ ၃၄၉ ဘီလ်ံေက်ာ္)၊ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၄၈၅၂၆၃ ဒသမ၂၉၈သန္း (က်ပ္ ၄၈၅ ဘီလ်ံေက်ာ္)၊၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၇၀၈၉၄၉ ဒသမ ၀၀၆ သန္း (က်ပ္ ၇၀၈ ဘီလ်ံေက်ာ္)၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၈၄၅၅၅၃ ဒသမ ၃၆၂ သန္း (က်ပ္ ၈၄၅ ဘီလ်ံေက်ာ္)၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၈၅၀၆၄၄ ဒသမ ၇၀၆ သန္း (က်ပ္ ၈၅၀ ဘီလ်ံေက်ာ္) တို႔ အသီးသီးရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာန၏ တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လအထိ တစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ စုစုေပါင္း လူဦးေရ သန္း ၅၀ ေက်ာ္ရွိသည့္အနက္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား အားလံုးတြင္ အထူးကုေဆး႐ံု ၃၂ ႐ံု၊ သင္ၾကားေရးေဆး႐ံု ကိုး ႐ံု၊ ခုတင္ ၅၀၀ ဆံ့ ေဆး႐ံု ၁၁ ႐ံု၊ ခုတင္ ၃၀၀ ဆံ့ေဆး႐ံု သံုး႐ံု၊  ခုတင္၂၀၀ ဆံ့ေဆး႐ံု ၂၇ ႐ံု၊  ခုတင္ ၁၅၀ ဆံ့ ေဆး႐ံု ႏွစ္႐ံု၊  ခုတင္ ၁၀၀ ဆံ့ ေဆး႐ံု ၄၁ ႐ံု၊  ခုတင္ ၅၀ ဆံ့ ေဆး႐ံု ၁၁၂ ႐ံု၊ ၂၅ ခုတင္ဆံ့ေဆး႐ံု ၁၅၁႐ံု၊  ခုတင္ ၁၆ ဆံ့ ေဆး႐ံု ၁၀ ႐ံု၊ တိုက္နယ္ေဆး႐ံု ၇၂၅၊ စုစု ေပါင္း ေဆး႐ံု ၁၁၂၃ ႐ံုႏွင့္ ယင္းေဆး႐ံုမ်ားတြင္ ခြင့္ျပဳခုတင္ စုစုေပါင္း ၅၄၇၀၃ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အထူးကုေဆး႐ံုမ်ား၊ သင္ၾကားေရး ေဆး႐ံုမ်ားကို ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္သာ ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ေသးၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ တိုက္နယ္ေဆး႐ံု၊ ၂၅ ခုတင္ဆံ့၊ ခုတင္ ၅၀ ဆံ့ ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုမ်ားကိုသာ အမ်ားဆံုး ဖြင့္လွစ္ထားႏုိင္ေသးေၾကာင္း သိရသည္။

 

December 12, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.