<

ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အင္အားျပင္းထန္သည့္ မုန္တုိင္း စုစုေပါင္း ၁၁ ခု ၀င္ေရာက္

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ မုန္တုိင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ဆုံး႐ႈံးႏုိင္သည့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ အတြင္း အင္အားျပင္းထန္သည့္ မုန္တိုင္း ၁၁ ခုအထိ ၀င္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ Park Royal Hotel ၌ ျပဳလုပ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသမ်ားကို အမ်ားဆုံး ထိခိုက္ဆုံး႐ႈံး ေစႏိုင္သည့္ အပူပိုင္း ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အေရးေပၚတုံ႔ျပန္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေရး အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းဆိုင္ရာအလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

မိမိတို႔ႏိုင္ငံသည္ မုန္တိုင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခ ျမင့္မားသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရွည္လ်ားသည့္ ပင္လယ္ကမ္း႐ိုးတန္း ရွိျခင္းႏွင့္ ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္ ေျပာင္းလဲလာျခင္းတို႔သည္ ေဘးအႏၲရာယ္ ျဖစ္ပြားမႈကို တြန္းအားေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ အတြင္း အင္အားျပင္းထန္သည့္ မုန္တိုင္းစုစုေပါင္း ၁၁ ခု တိုက္ခတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ မွတ္တမ္း အခ်က္အလက္မ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္  ၿပီးခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း ျဖစ္ပြားမႈ အႀကိမ္အေရအတြက္ သိသိသာသာ ျမင့္တက္လာခဲ့ေၾကာင္း၊ ရရွိခဲ့ၿပီးသည့္ အေတြ႕အၾကဳံမ်ားအရ မုန္တိုင္းႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ေရႀကီးမႈ၊ ေျမၿပိဳမႈ၊ မုန္တိုင္းဒီေရႏွင့္ မိုးႀကိဳးပစ္မႈ အႏၲရာယ္မ်ားကိုပါ ေတြ႕ၾကံဳခဲ့ရေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္ရာ မိမိတို႔အေနႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္လာပါက အေရးေပၚတုံ႔ျပန္မႈ အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲရာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစား ေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက မုန္တိုင္းက်ေရာက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အဆင့္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအဆင့္မ်ားတြင္ပါ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မုန္တိုင္းေဘးအႏၲရာယ္ ျဖစ္ပြားႏိုင္ေျခ ျမင့္မားသည့္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒႀကီး၊ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ မုန္တိုင္းဒဏ္ခံ အေဆာက္အအံုမ်ားကို အရြယ္အစားအမ်ဳိးမ်ဳိး ေဆာက္လုပ္ထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ မုန္တိုင္းျဖစ္ေပၚမႈႏွင့္ အျခားေသာ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္သတိေပးခ်က္ စနစ္မ်ား ထူေထာင္ထားၿပီး ရပ္ရြာအေျချပဳ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း ပိုမိုတိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ၎မွ ေဒသတြင္းအဆင့္မွာ ဆိုလွ်င္လည္း ေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ အာဆီယံ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ျဖစ္သည့္ Disaster Management and Emergency Response – AADMER တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးထားၿပီး ေဘးအႏၲရာယ္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ၊ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ အာဆီယံေဒသတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျမင့္မားေစေရး အတြက္လည္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ယခုအလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ AHA Center ႏွင့္ေဒသတြင္း မိတ္ဖက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ ရင္ဆိုင္တုံ႔ျပန္မႈဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားေစေရး၊ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ စည္းလုံးညီညြတ္မႈ ျမင့္မားေစေရး၊ One ASEAN : One Response ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္အညီ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား အခ်င္းခ်င္း ထိေရာက္ေကာင္းမြန္သည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိုပါ ရရွိေစႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

 

December 12, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.