<

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္အထိ ျပည္ပေခ်းေငြ ေဒၚလာ သန္း ၉၀၀၀ နီးပါးရွိေနၿပီး လက္ရွိအစိုးရ၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ပထမေျခာက္လပတ္တြင္ ေဒၚလာ သန္း ၁၂၂၀ ေခ်းယူရန္ ညိႇႏႈိင္းရရွိ

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္အထိ ျပည္ပေခ်းေငြ ေဒၚလာသန္း ၉၀၀၀ နီးပါးရွိေနၿပီး ၂၀၅၂-  ၂၀၅၃ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ႏွစ္စဥ္ ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ မွ သန္း ၇၀၀ ေက်ာ္အထိ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရန္ တြက္ခ်က္ထားမႈအျပင္ လက္ရွိအစိုးရအေနျဖင့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ပထမေျခာက္လပတ္တြင္ ထပ္မံၿပီး ေဒၚလာ ၁၂၂၀ ဒသမ ၁၆ သန္း ေခ်းယူရန္ ညိႇႏႈိင္းရရွိထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ပထမေျခာက္လပတ္တြင္ ထပ္မံၿပီး ေဒၚလာ ၁၂၂၀ ဒသမ ၁၆ သန္း ေခ်းယူရန္ ႏုိင္ငံအခ်င္းခ်င္းႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ညိႇႏႈိင္းရရွိထားသည့္ ေငြမ်ားတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ေခ်းယူရရွိေငြမွာ ေဒၚလာ ၇၅၃ ဒသမ ၁၉ သန္းရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ပေခ်းေငြ အမ်ားဆံုးရရွိေသာ ၀န္ႀကီးဌာနမွာ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာနျဖစ္ၿပီး ေခ်းေငြ၏ ၆၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ရယူထားကာ ဒုတိယအမ်ားဆံုးမွာ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနျဖစ္ကာ စုစုေပါင္း ျပည္ပေခ်းေငြ၏ ၂၂ ရာခုိင္ႏႈန္းကို ရရွိထားကာ အဆိုပါ ေခ်းေငြအားလံုး၏ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာမူ လူမႈကာကြယ္ေရးအတြက္ အသံုးျပဳရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္ဟု ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက သံုးသပ္ထားသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္အထိ ျပည္ပေၾကြးၿမီ ေဒၚလာ သန္း ၉၀၀၀ နီးပါးရွိၿပီး ၂၀၅၂-၂၀၅၃ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ႏွစ္စဥ္ ေဒၚလာသန္း ၁၀၀ မွ သန္း ၇၀၀ ေက်ာ္ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ကာလလတ ္ေၾကြးၿမီစီမံခန္႔ခြဲမႈ မဟာဗ်ဴဟာ (မူၾကမ္း) အရ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ပေၾကြးၿမီမ်ားမွာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (ADB၊ IDA၊ အျခား) မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၃၆၄ ဒသမ ၂ သန္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အစိုးရၾကား ေခ်းေငြအေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၆၂၅ ဒသမ ၇ သန္း စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၉၈၉ ဒသမ၉ သန္း ျပည္ပေၾကြးၿမီ ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ပေခ်းေငြမ်ားကို ႏွစ္အလိုက္ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမည့္ ပမာဏမွာ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ အထိ ႏွစ္စဥ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၆၀၀ မွ ၇၀၀ အထိ၊ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ႏွစ္စဥ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၇၀၀ ေက်ာ္၊ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ႏွစ္စဥ္ အေမ ရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၆၀၀ မွ ၇၀၀ အထိ၊ ၂၀၂၅-၂၀၂၆ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၂၆-၂၀၂၇ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ႏွစ္စဥ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၅၀၀ မွ  ၆၀၀ အထိ၊ ၂၀၂၇-၂၀၂၈ ဘ႑ာ ႏွစ္တြင္ ႏွစ္စဥ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၄၀၀ မွ ၅၀၀အထိ၊ ၂၀၂၈-၂၀၂၉ ဘ႑ာ ႏွစ္မွ ၂၀၃၀-၂၀၃၁ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ႏွစ္စဥ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၀၀ မွ ၄၀၀ အထိ၊ ၂၀၃၁-၂၀၃၂ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၃၆-၂၀၃၇ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ႏွစ္စဥ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ မွ ၂၀၀ အထိျဖစ္ ၿပီး ၂၀၃၇-၂၀၃၈ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၅၂-၂၀၅၃ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ႏွစ္စဥ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ ခန္႔ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

 

December 10, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.