<

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာအထိ ႏုိင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၈၀၃ သန္းေက်ာ္အပါအ၀င္ က်ပ္ ၂ ဒသမ ၈ ထရီလ်ံေက်ာ္ ျမႇဳပ္ႏွံထား

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ႏုိင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္အား ေတြ႕ရစဥ္

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလအထိ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၈၀၃ သန္းေက်ာ္အပါအ၀င္ က်ပ္ ၂ ဒသမ ၈ ထရီလ်ံေက်ာ္အထိ ျမႇဳပ္ႏွံထားၾကေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၁၃/ ၂၀၁၇) အရ သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈခြင့္ျပဳေပးခဲ့မႈမွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလအထိ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ၇၂ ခု၊ ေဒၚလာ ၇၃၆ ဒသမ ၀၅၄ သန္းအပါအ၀င္ က်ပ္ ၂၇၀၁၃၈၆ ဒသမ ၃၆၃ သန္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးျမႇင့္ျခင္းအပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၈၀၃ ဒသမ ၀၁၃ သန္းအပါအ၀င္ က်ပ္ ၂၈၉၃၂၀၇ ဒသမ ၆၃၀ သန္း ခြင့္ျပဳၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း  သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ အစည္းအေ၀းအမွတ္စဥ္ (၁၆/၂၀၁၇) ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာ ၃၀ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သစၥာလမ္းရွိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနတြင္ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါအစည္းအေ၀း အမွတ္ (၁၆/  ၂၀၁၇) တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းငါးခုခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး လုပ္ငန္းတစ္ခုကို အတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီမ်ားက အတည္ျပဳေပးခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းရွစ္ခုရွိသျဖင့္ စုစုေပါင္းလုပ္ငန္း ၁၄ ခုမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၂၄၁ ဒသမ ၄၈၇ သန္းအပါအ၀င္ က်ပ္သန္း ၁၄၀၂၈၄၄ ဒသမ ၆၃၀ ခြင့္ျပဳ/ အတည္ျပဳေပးခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အမွတ္စဥ္ (၁၃/ ၂၀၁၇) အရ သိရသည္။

အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ားမွ ျပည္တြင္းလုပ္သားမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေပါင္း ၂၃၃၆ ခုကို ဖန္တီးေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခြင့္ျပဳ/ အတည္ျပဳလုပ္ငန္း ၁၄ ခုမွာ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑သံုးခု၊ အိမ္ရာအေဆာက္ အအံုက႑တစ္ခု၊ စက္မႈက႑ငါးခု၊ လွ်ပ္စစ္က႑တစ္ခု၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားက႑သံုးခု၊ အျခား၀န္ေဆာင္မႈ က႑တစ္ခုတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈခြင့္ျပဳေပးခဲ့မႈ အပါအ၀င္ ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလအထိ ျပည္တြင္းသို႔ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ  ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၇ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိ ၀င္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အမွတ္စဥ္ (၁၃/ ၂၀၁၇) အရ သိရသည္။

 

December 7, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.