<

ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားက ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ား၏ အစုရွယ္ယာ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ၀ယ္ယူခြင့္ျပဳထားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ားဥပေဒ အတည္ျပဳျပ႒ာန္း

ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားက ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ား၏ အစုရွယ္ယာ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ၀ယ္ယူခြင့္ျပဳထားၿပီး ထိုသို႔၀ယ္ယူေသာ္လည္း ျပည္တြင္းကုမၸဏီအျဖစ္ပင္ ဆက္ရွိေနမည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ားဥပေဒကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္စဥ္ ၂၉ အျဖစ္ ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္တြင္ အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္ထုတ္ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားမႈအရ သိရသည္။

ႏုိင္ငံျခားသားပိုင္ ရွယ္ယာတစ္ရာခိုင္ႏႈန္း ပါ၀င္လွ်င္ပင္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီအျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ အခြန္အခမ်ားကို ႏုိင္ငံျခားေငြျဖင့္ ေပးေဆာင္ရျခင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရာတြင္ ကန္႔သတ္မႈမ်ားစြာရွိျခင္းစသည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္ႀကီးမားသည့္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားသို႔ ၀င္မလာႏိုင္ေအာင္ တားဆီးထားသည့္အခ်က္ကို လက္ရွိဥပေဒတြင္ ရွယ္ယာ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ ေက်ာ္လြန္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားကိုသာ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီအျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္သည့္အတြက္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားအေနႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက႑တြင္ ျမႇဳပ္ႏွံေငြမ်ား ျပည္ပကုမၸဏီမ်ားမွ ရရွိလာမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ လုပ္သာကိုင္သာရွိမည့္ အေျခအေန ျဖစ္ေပၚလာမည္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကို ျမန္မာကုမၸဏီမ်ား၏ အစုရွယ္ယာမ်ား ၀ယ္ယူခြင့္ျပဳထားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ားဥပေဒ အတည္ျပဳကာ ဥပေဒအျဖစ္ ထြက္ေပၚလာမည့္ေန႔ကို စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းမွ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနသည္ဟု ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၏ ပထမဆံုး စာရင္း၀င္ကုမၸဏီျဖစ္သည့္ FMI ၏ ဥကၠ႒ ဦးသိမ္းေ၀က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ အတည္ျပဳလိုက္ၿပီျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ားဥပေဒအရ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား အစုရွယ္ယာ ၀ယ္ယူခြင့္ျပဳပါက ေစ်းကြက္ထိန္းခ်ဳပ္သြားမည့္ အေျခအေနျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္ဟု သံုးသပ္မႈမ်ားရွိေနသည္။ ထုိသို႔ ႏုိင္ငံျခား ကုမၸဏီမ်ားကို အစုရွယ္ယာ ၃၅ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ၀ယ္ယူခြင့္ျပဳမႈႏွင့္အတူ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ားမွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑အတြက္ စိတ္၀င္စားစရာ ျဖစ္ေနေၾကာင္း စီးပြားေရးအတုိင္ပင္ခံကုမၸဏီ Diamond Intelligence မွ ဦးသက္ေအာင္မင္းလတ္က ေျပာၾကားသည္။

December 7, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.