<

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာႏွင့္ ေအာက္တိုဘာ ႏွစ္လအတြင္း ႏုိင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၅၈၀ သန္းအပါအ၀င္ က်ပ္ ၇၇၂၇၈ ဒသမ ၀၃၇ သန္း ျမႇဳပ္ႏွံထားၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရးက႑တြင္ အမ်ားဆံုးျဖစ္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္း ေဆာက္လုပ္လ်က္ရွိသည့္ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံုတစ္ခုကုိ ေတြ႕ရစဥ္

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာႏွင့္ ေအာက္တိုဘာ ႏွစ္လအတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးျမႇင့္ျခင္း အပါအ၀င္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၅၈၀ သန္း အပါအ၀င္ က်ပ္ ၇၇၂၇၈ ဒသမ ၀၃၇ သန္း ျမႇဳပ္ႏွံၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရးက႑တြင္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္မွ သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ စက္တင္ဘာလအတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတိုးျမႇင့္ျခင္း အပါအ၀င္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စုစုေပါင္း ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၅၈၀ သန္း အပါအ၀င္ က်ပ္ ၇၆၈၈၅ ဒသမ ၃၃၇ သန္းႏွင့္  ေအာက္တိုဘာလအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စုစုေပါင္းတန္ဖိုး က်ပ္ ၃၉၂ ဒသမ ၇၀၀ သန္း ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါႏွစ္လအတြင္း ေဆာက္လုပ္ေရးက႑တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတိုးျမႇင့္ျခင္း အပါအ၀င္ က်ပ္ ၆၅၇၈၄ ဒသမ ၃၅၇ သန္းျဖင့္ အမ်ားဆံုး ၀င္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း၊ စက္မႈက႑တြင္ က်ပ္ ၁၉၉၃ ဒသမ ၆၈ သန္း၊  လယ္ယာက႑တြင္ က်ပ္သန္း ၄၀၀၊ အျခား လုပ္ငန္းက႑တြင္ က်ပ္သန္း ၉၁၀၀ အထိ ၀င္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ားအား ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒႏွင့္အညီ စိစစ္ကာ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ စက္တင္ဘာလအတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတိုးျမႇင့္ျခင္း အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စုစုေပါင္းတန္ဖိုး ေဒၚလာ ၄၄၀ ဒသမ ၅၇၁ သန္းႏွင့္ ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတိုးျမႇင့္ျခင္းအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စုစုေပါင္းတန္ဖိုး ေဒၚလာ ၁၀၅ ဒသမ ၁၀၀ သန္း ခြင့္ျပဳေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္က သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလဆန္းအထိ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ျမႇဳပ္ႏွံျခင္းအပါအ၀င္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းသို႔  ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္း ၁၅၃ ခုမွ ပမာဏ ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၁၂/၂၀၁၇) အရ သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈခြင့္ျပဳေပးခဲ့မႈမွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလအထိ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ၁၅၃ ခု၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ ေဒၚလာ ၃၇၀၇ ဒသမ ၉၉၆ သန္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတိုးျမႇင့္ျခင္း အပါအ၀င္ စုစုေပါင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၄၃၀၇ ဒသမ ၃၃၅ သန္း စီး၀င္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဥပေဒအရ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၂၁၄ ဒသမ ၀၈ သန္း ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၄၅၂၁ ဒသမ ၄၁၅ သန္း စီး၀င္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

December 2, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.