<

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဘဏ္လုပ္ငန္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ႏုိင္ငံ့စီးပြားေရး မထိခုိက္ေစေရးအတြက္ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ား ေခ်းေငြဆုိင္ရာစည္းမ်ဥ္းႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ဗဟုိဘဏ္က အခ်ိန္ေျခာက္လအစား သံုးႏွစ္အထိ တုိးျမႇင့္ေပးအပ္

ျပည္တြင္းပုဂၢလိက ဘဏ္တစ္ခုတြင္ ဘဏ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု-စည္သူေအာင္)

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဘဏ္လုပ္ငန္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ႏုိင္ငံ့စီးပြားေရး မထိခုိက္ေစေရးအတြက္ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ား ေခ်းေငြဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ဗဟုိဘဏ္က အခ်ိန္ေျခာက္လ အစားသံုးႏွစ္အထိေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း Reuters သတင္းဌာန၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ဇူလုိင္လအတြင္း ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီေစရန္ ကာလတိုအတြင္းေဆာင္ရြက္ပါက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေငြေရးေၾကးေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးက႑ ထိခုိက္ႏုိင္သည္ဟု ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ား၏ သတိေပးခ်က္မ်ားေၾကာင့္ လာမည့္ဇန္န၀ါရီလတြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ သက္တမ္းတုိးေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလုိင္လအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္က ပမာဏႀကီးမားေသာ ေၾကြးၿမီဆုိင္ရာစည္းမ်ဥ္း၊ ဘဏ္မ်ားလုိက္နာရမည့္ မတည္ေငြရင္းလံုေလာက္မႈဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္း၊ ေငြေၾကးလြယ္ကူမႈ အခ်ဳိးသတ္မွတ္ခ်က္ဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္း၊ ရရန္ပုိင္ခြင့္မ်ားအမ်ဳိး အစားသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ လ်ာထားျခင္းဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဦးစိုးသိန္းက “ဘဏ္ေတြက ထုတ္ေပးထားတဲ့ ေခ်းေငြေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စည္းမ်ဥ္းနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ အခ်ိန္ကာလ ေျခာက္လအစား သံုးႏွစ္ေပးခဲ့ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ဗဟုိဘဏ္က ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အဆုိပါစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ား၏ လက္ရွိလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ သတ္မွတ္ကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္ပါက ႏုိင္ငံ့စီးပြားေရးအား ထိခုိက္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ဗဟုိဘဏ္ဘက္က ျပန္လည္ေျဖေလွ်ာ့ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ထုိက္သင့္တဲ့ အခ်ိန္တစ္ခုေတာ့ ျပည္တြင္းဘဏ္ေတြ လုိပါလိမ့္မယ္။ တစ္ခါတေလေတာ့ ႏုိင္ငံတကာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတုိင္း ျပည္တြင္းမွာ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ခဲယဥ္းပါတယ္။ ႏုိင္ငံစီးပြား ေရးမထိခုိက္ေစဖုိ႔အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေသခ်ာဂ႐ုတစုိက္ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္” ဟု ဦးစုိးသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

“ႏုိင္ငံ့စီးပြားေရး အေျခအေနက အားေကာင္းေမာင္းသန္ အေနအထား မဟုတ္ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ေငြေရးေၾကးေရးနဲ႔ ဘ႑ာေရးက႑ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ ျဖစ္ေစလုိပါတယ္။ ဗဟုိဘဏ္နဲ႔ ျပည္တြင္းဘဏ္ေတြအၾကား နာလည္မႈရွိေစဖုိ႔ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္” ဟု ၎က ဆုိသည္။

ဗဟုိဘဏ္က ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းသစ္မ်ားတြင္ အတုိးမေပးႏုိင္ေသာ ေခ်းေငြမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္မည့္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားလည္းပါ၀င္ၿပီး ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ား ေၾကြးဆံုးပမာဏ မ်ားျပားမႈမရွိေစရန္အတြက္ ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားတြင္ အရည္အခ်င္းမျပည့္မီေသာ ေခ်းေငြ ထုတ္ေခ်းမႈမ်ား အလြန္အကြၽံျဖစ္ေနျခင္းႏွင့္ ခန္႔မွန္းထားသည္ထက္ ပုိမ်ားေနမည္ကုိ ဗဟုိဘဏ္က စုိးရိမ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဗဟုိဘဏ္က ခ်မွတ္ခဲ့ေသာစည္းမ်ဥ္းသည္ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားတြင္ ျပန္လည္ေပးဆပ္ႏုိင္စြမ္းမရွိေသာ ေခ်းေငြပမာဏမည္မွ် ရွိေနသည္ကုိ တြက္ခ်က္ႏုိင္ရန္ျဖစ္ၿပီး အဆုိပါ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖဲြ႕၏အကူအညီျဖင့္ ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဗဟုိဘဏ္ႏွင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ေခ်းေငြအားလံုး၏ ရာခုိင္ႏႈန္း ၇၀ သုိ႔မဟုတ္ ေဒၚလာကုိးဘီလ်ံနီးပါးသည္ ကာလတုိေခ်းေငြအျဖစ္ ထုတ္ေခ်းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ဗဟုိဘဏ္မွခ်မွတ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းသစ္မ်ားတြင္ပါ၀င္ေသာ အတုိးမေပးႏုိင္ေသာ ေခ်းေငြမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္မည့္စည္းကမ္းသတ္ မွတ္ခ်က္အရ အခ်ိန္ေျခာက္လအတြင္း ေဆာင္ရြက္ပါက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏စီးပြားေရး ထိခုိက္ႏုိင္သည္ဟု ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ တင္ျပခ်က္အရ အခ်ိန္သံုးႏွစ္အထိ တုိးျမႇင့္ေပးအပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

November 23, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.