၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ JMC ၏ ဘတ္ဂ်က္ကိစၥရပ္မ်ားအပါအ၀င္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳမည့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC-U) အစည္းအေ၀း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ျပဳလုပ္

ႏို၀င္ဘာ ၂၀ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ျပဳလုပ္သည့္ (၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC-U) အစည္းအေ၀းကို ေတြ႕ရစဥ္

ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC) ၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘတ္ဂ်က္ကိစၥရပ္မ်ားအပါအ၀င္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳမည့္ (၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC-U) အစည္းအေ၀းကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟုိဌာန (NRPC) တြင္ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၀ ရက္က စတင္ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

အဆုိပါအစည္းအေ၀းတြင္ ပထ၀ီ၀င္အခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ထုံးလုပ္နည္း (မူၾကမ္း)၊ စိစစ္အတည္ျပဳေရး လုပ္လုံးလုပ္နည္းအဆင့္အဆင့္တြင္ ထပ္မံျဖည့္သြင္းရန္ အခ်က္မ်ား (မူၾကမ္း) တုိ႔အား ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳမည္ျဖစ္သည္။

“အဓိကအားျဖင့္ေတာ့ ပဋိပကၡေတြျဖစ္ပြားတယ္ဆိုတဲ့ေနရာမွာ ေစ့စပ္ညိႇႏႈိင္းေရးျဖစ္စဥ္တစ္ခုကုိ မလြဲမေသြ တည္ေဆာက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေစ့စပ္ညိႇႏႈိင္းေရးျဖစ္စဥ္တစ္ခုဆိုတာ အဓိကအားျဖင့္ေတာ့ NCA ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အားလုံးဟာ NCA ကုိ ေစ့စပ္ညိႇႏႈိင္းေရးျဖစ္စဥ္တစ္ခုအေနနဲ႔ ခက္ခက္ခဲခဲတည္ေဆာက္ထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတည္ေဆာက္ထားတဲ့ျဖစ္စဥ္ကုိ အရွိန္အဟုန္ထိန္းၿပီးေတာ့မွ ေဆာင္ရြက္သြားဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ အဲဒီမွာလည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးေရးျဖစ္စဥ္ေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့မွ အားေကာင္းတဲ့ Structure ေတြလည္း တည္ေဆာက္ဖုိ႔လုိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ NCA မွာ Structure ႏွစ္ခုတည္ေဆာက္ထားပါတယ္။ UPDJC နဲ႔ JMC ဆုိၿပီးေတာ့ တည္ေဆာက္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ JMC ကုိတည္ေဆာက္ခဲ့တာ အခုဆုိရင္ သက္တမ္းအားျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္” ဟု JMC-U ဥကၠ႒ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရာျပည့္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိသုိ႔ JMC ႏွစ္ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ယခုျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည့္ အစည္းအေ၀းတြင္ JMC-S (ျပည္နယ္အဆင့္) အဖြဲ႕၀င္မ်ားလည္း ပါ၀င္တက္ေရာက္လ်က္ရွိသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ အဓိကတာ၀န္ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ က်င္းပေနစဥ္အတြင္း ေျမျပင္မွာတုိက္ပြဲေတြမျဖစ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းရမွာျဖစ္လုိ႔ ဘယ္လုိအေျခအေနပဲေရာက္ေရာက္ အနိမ့္ဆုံးအဆင့္မွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ႏွစ္ဖက္လက္နက္ကုိင္တပ္ ေတြ႕ထိေတြမႈမရွိေအာင္ ထိန္းသိမ္းၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္သည္းညဥ္းခံၾကပါ။ စိတ္ရွည္ရွည္ထားၾကပါလုိ႔ တုိက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။ ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္မႈ ေရွာင္ရွားေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ႏွစ္ဖက္ေအာက္ေျခအဆင့္ဆင့္ထိပုိ႔ခ်ၿပီး လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေအာင္လည္း ႀကိဳးစားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ JMC အေနနဲ႔ ေျမျပင္မွာ တုိက္ပြဲေတြမျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားညိႇႏိႈင္းၿပီး NCA အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမွာ အေထာက္အကူျဖစ္ဖုိ႔ စိတ္ရင္းေစတနာမွန္မွန္ေတြနဲ႔ သမုိင္းေပးတာ၀န္ေတြကုိ ထမ္းေဆာင္ၾကဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္” ဟု JMC-U ဥကၠ႒ (၁) ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး (KNU) မွ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေစာအုိင္းဇက္ဖုိးက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကားတြင္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားျခင္းႏွင့္ အရပ္သားမ်ားကုိ ကာကြယ္ေပးရန္အတြက္ ေစာင့္ၾကည့္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ JMC တြင္ အဓိကထားၿပီး ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ JMC သည္ ေစာင့္ၾကည့္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ စိစစ္အတည္ျပဳေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ပဋိပကၡေျဖရွင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ေၾကာင္း၊ ထုိသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ အဓိကအားျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ စနစ္တက်ႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားသည္။

“အဓိက NCA ရဲ႕ အႏၲိမရည္မွန္းခ်က္ဟာ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္ပါတယ္။ လက္နက္ကုိင္လမ္းစဥ္ေတြ စြန္႔လႊတ္ၿပီးေတာ့မွ ဒီဘက္က ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ေရြးေကာက္ပြဲလမ္းစဥ္ေပၚကုိ ေရာက္ရွိလာဖုိ႔အတြက္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့မွ အေျဖရွာေဆာင္ရြက္သြားဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ အဓိကအႏၲိမရည္မွန္းခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီရည္မွန္းခ်က္ကုိသြားဖုိ႔အတြက္ JMC ဟာ ေတြ႕ဆုံတုိက္ခုိက္မႈေတြမရွိေအာင္၊ တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ တုိက္ပြဲေတြမျဖစ္ေအာင္ ဒါေတြကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က သက္ဆုိင္ရာေကာ္မတီအလုိက္ ေစ့စပ္ညိႇႏႈိင္းတဲ့ပုံစံနဲ႔ ညႇိႏိႈင္းေျဖရွင္းသြားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာလည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က NCA ဆုိတဲ့ ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းေရး Process တစ္ခုကုိ ေဆာင္ရြက္လုိက္တဲ့အတြက္ ဒီေပၚမွာ တစ္ခုခုျဖစ္တဲ့ဆုိရင္ ဒီ Structure ေပၚမွာပဲ အျမဲတမ္း ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးျခင္းအားျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ထိေတြ႕တုိက္ခုိက္မႈေတြကုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရာျပည့္က ေျပာၾကားသည္။

(၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ JMC-U အစည္းအေ၀းတြင္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘတ္ဂ်က္အတြက္ ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့သည့္ အလွဴရွင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ယင္းအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းစီအတြက္ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္မ်ားတင္ျပျခင္း၊ TSC ၀န္ထမ္းမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းခြင္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ေရးဆြဲျခင္း၊ JMC-TSC ဌာနအလုိက္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားတင္ျပျခင္း၊ ျပည္သူလူထု ေတြ႕ဆုံပြဲမ်ားအား JMC ႐ုံးစုိက္ရာၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ရန္တင္ျပျခင္း၊ မုိင္းရွင္းလင္းေရး (Demining) ကိစၥရပ္တင္ျပျခင္း၊ JMC ၏ (၁၂) ႀကိမ္ေျမာက္ႏွင့္ (၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀းၾကားကာလအတြင္း ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားအား ေဆြးေႏြးျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။