<

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ ျမႇင့္တင္ျခင္းဆိုင္ရာ အာဆီယံသေဘာတူညီခ်က္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပ

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတမွ ေပးပို႔ထားေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ ျမႇင့္တင္ျခင္းဆိုင္ရာ အာဆီယံသေဘာတူညီခ်က္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပါ၀င္လက္မွတ္ထိုးေရးကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ႏို၀င္ဘာ ၇ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ ျမႇင့္တင္ျခင္းဆိုင္ရာ အာဆီယံသေဘာတူညီခ်က္ကို ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ မူၾကမ္းေရးဆြဲခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းသေဘာတူညီခ်က္ မူၾကမ္းရရွိရန္အတြက္ အခ်ိန္ယူၿပီး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၄၊ ၂၅ ရက္တြင္ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံ မနီလာၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အစည္းအေ၀းမွ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္မည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို အၿပီးသတ္ေရးဆြဲၿပီး အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ ႏိုင္ငံမ်ားအားလံုး၏ သေဘာတူညီခ်က္ရယူၿပီး (၃၁) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေ၀းတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ သေဘာတူညီခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ယခုလက္မွတ္ေရးထိုးမည့္ အာဆီယံသေဘာတူညီခ်က္သည္ ဥပေဒအရ စည္းေႏွာင္မႈမပါရွိေၾကာင္း၊ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္ ျမႇင့္တင္ရန္ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ ႏိုင္ငံအသီးသီး၏ ႏိုင္ငံတြင္းဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္အညီ သေဘာတူညီခ်က္ပါ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ ကတိက၀တ္မ်ားကို က်င့္၀တ္အရ ေလးစားလိုက္နာႏိုင္ရန္အတြက္ ေရးဆြဲထားသည့္ အာဆီယံသေဘာတူညီခ်က္သာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသေဘာတူညီခ်က္ထြက္ရွိလာပါက အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ စံသတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခု ရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအေနႏွင့္လည္း အာဆီယံေဒသတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာရာတြင္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အခြင့္အေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ရရွိခံစားလာႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ကာ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ ျမႇင့္တင္ျခင္းဆိုင္ရာ အာဆီယံသေဘာတူညီခ်က္ကို ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာတြင္က်င္းပမည့္ (၃၁) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းတြင္ အျခားအာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားနည္းတူ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳေပးပါရန္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက လႊတ္ေတာ္သို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

November 7, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.