<

နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈပမာဏ အမ်ားဆုံးေဆာင္ရြက္သည့္ မူဆယ္ႏွင့္ ျမ၀တီကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ား အပါအ၀င္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းခုနစ္ခုမွ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာသန္း ၃၁၀ ေက်ာ္ ေလ်ာ့က်

တ႐ုတ္၊ ထုိင္းတုိ႔ႏွင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ အမ်ားဆုံးေဆာင္ရြက္ေနသည့္ မူဆယ္ႏွင့္ ျမ၀တီနယ္စပ္စခန္း အပါအ၀င္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းခုနစ္ခု၏ ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏမွာ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ကာလတူႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ေဒၚလာသန္း ၃၁၀ ေက်ာ္ ေလ်ာ့က်ခဲ့ေၾကာင္း ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန ၏နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈဆုိင္ရာ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ေအာက္တုိဘာ ၂၀ ရက္အထိ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး စခန္းအားလုံး၏ စုစုေပါင္းကုန္ သြယ္မႈပမာဏမွာ ေဒၚလာ ၃၉၈၈ ဒသမ ၈၉၆ သန္းရွိၿပီး ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ကာလတူထက္ ေဒၚလာ ၂၃၉ သန္းေက်ာ္ေလ်ာ့နည္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ-တ႐ုတ္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ အမ်ားဆုံးေဆာင္ရြက္ေနသည့္ မူဆယ္နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းအပါအ၀င္ ခ်င္းေရႊေဟာ္၊ က်ဳိင္းတုံ စခန္းမ်ားမွလည္း ကုန္သြယ္မႈေလ်ာ့နည္းေနကာ ျမန္မာ-ထုိင္းနယ္စပ္ ကုန္သြယ္မႈ အမ်ားဆုံးေဆာင္ရြက္သည့္ ျမ၀တီနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး စခန္းအပါအ၀င္ တာခ်ီလိတ္၊ နဘုလယ္ / ထီးခီးစခန္းမ်ားမွလည္း ကုန္သြယ္မႈပမာဏေလ်ာ့က်ေနေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာ-အိႏၵိယနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ တမူးကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွလည္း ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏ ေလ်ာ့က်ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၂၀ ရက္အထိ မူဆယ္မွကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ ၂၁၃ သန္းေက်ာ္၊ ခ်င္းေရႊေဟာ္နယ္စပ္စခန္းမွ ေဒၚလာ ၄၇ သန္းေက်ာ္ ေလ်ာ့နည္းခဲ့သည္။ ထုိ႔အတူ က်ဳိင္းတုံနယ္စပ္စခန္းမွ ေဒၚလာႏွစ္သန္းေက်ာ္၊ ျမ၀တီမွ ေဒၚလာ ၂၂ သန္းေက်ာ္၊ နဘုလယ္/ ထီးခီးစခန္းမွ ေဒၚလာေျခာက္သန္းေက်ာ္၊ တာခ်ီလိတ္စခန္းမွ ေဒၚလာငါးသန္းေက်ာ္ႏွင့္ တမူးနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ ေဒၚလာ ၂၁ သန္းေက်ာ္မွာ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ကာလ တူကုန္သြယ္မႈပမာဏႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက အသီးသီးေလ်ာ့က်ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆုိပါ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားမွ ေလ်ာ့က်ခဲ့သည့္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ စုစုေပါင္း ေဒၚလာသန္း ၃၁၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ကုန္သြယ္မႈေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ား၊ တိရစၦာန္ထြက္ပစၥည္းမ်ား၊ သတၱဳတြင္းထြက္မ်ား၊ သစ္ေတာထြက္ကုန္မ်ား၊ စက္မႈကုန္ေခ်ာမ်ား တင္ပုိ႔ခဲ့ၿပီး အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားမွ လူသုံးကုန္ပစၥည္း၊ လုပ္ငန္းသုံးကုန္ၾကမ္းမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္ပပုိ႔ကုန္ဖြဲ႕စည္းပုံမွာ ပင္မထုတ္ကုန္အနည္းငယ္အေပၚ၌သာ မွီခုိအားထားေနရၿပီး ယင္းထုတ္ကုန္မ်ားမွာ သယံဇာတမ်ား၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေရထြက္ကုန္စသည္တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ ျမန္မာ -အိႏၵိယ၊ ျမန္မာ-ထုိင္း၊ ျမန္မာ-တ႐ုတ္၊ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တုိ႔  နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆုိထားၿပီး ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယ၊ ထုိင္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တုိ႔ႏွင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈျပဳရန္ နယ္စပ္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးစခန္း ၁၆ ခုကုိ ဖြင့္လွစ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

November 1, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.