<

မူဆယ္၊ ျမ၀တီအပါအ၀င္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းရွစ္ခုမွ ကုန္သြယ္မႈေလ်ာ့နည္းခဲ့သျဖင့္ ေအာက္တုိဘာလအတြင္း နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာသန္း ၁၅၀ ေက်ာ္ ေလ်ာ့က်

နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈအမ်ားဆုံး  ေဆာင္ရြက္သည့္ မူဆယ္၊ ျမ၀တီနယ္စပ္စခန္း အပါအ၀င္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး စခန္းရွစ္ခုမွ ကုန္သြယ္မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းခဲ့သျဖင့္ ေအာက္တုိဘာလအတြင္း နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏ ေဒၚလာသန္း ၁၅၀ ေက်ာ္ေလ်ာ့က်ခဲ့ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ေအာက္တုိဘာ ၁၃ ရက္ အထိ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး စခန္းအားလုံး၏ စုစုေပါင္းကုန္ သြယ္မႈပမာဏမွာ ေဒၚလာ ၃၈၃၆ ဒသမ ၅၆၁ သန္းရွိၿပီး ယခင္ဘ႑ာ ႏွစ္ကာလတူထက္ ေဒၚလာ ၁၅၁ သန္းေက်ာ္ေလ်ာ့ နည္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ အမ်ားဆုံးေဆာင္ရြက္ေနသည့္ မူဆယ္နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္း အပါအ၀င္ ခ်င္းေရႊေဟာ္၊ က်ဳိင္းတုံ စခန္းမ်ားမွလည္း ကုန္သြယ္မႈေလ်ာ့နည္းေနကာ ျမန္မာ-ထုိင္းနယ္စပ္ ကုန္သြယ္မႈ အမ်ားဆုံးေဆာင္ရြက္သည့္ ျမ၀တီနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး စခန္းအပါအ၀င္ တာခ်ီလိတ္၊ ၿမိတ္၊ နဘုလယ္/ထီးခီးစခန္းမ်ားမွလည္း ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေလ်ာ့က်ေနေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာ-အိႏၵိယနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး စခန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ တမူးကုန္သြယ္ေရး စခန္းမွာလည္း ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေလ်ာ့က်ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၁၃ ရက္အထိ မူဆယ္မွကုန္သြယ္မႈ ပမာဏ ေဒၚလာ ၁၂၁ သန္းေက်ာ္၊ ခ်င္းေရႊေဟာ္နယ္စပ္ စခန္းမွေဒၚလာ ၄၈ သန္းေက်ာ္ ေလ်ာ့နည္းခဲ့သည္။ ထုိ႔အတူ က်ဳိင္းတုံနယ္ စပ္စခန္းမွေဒၚလာႏွစ္သန္းေက်ာ္၊ ျမ၀တီမွ ေဒၚလာ ၁၄ သန္းေက်ာ္၊ နဘုလယ္/ ထီးခီးစခန္းမွ ေဒၚလာေျခာက္သန္းေက်ာ္၊ ၿမိတ္မွ ေဒၚလာငါးသန္းေက်ာ္၊ တာခ်ီလိတ္စခန္းမွ ေဒၚလာေလးသန္းေက်ာ္ႏွင့္ တမူးနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ ေဒၚလာ၂၁ သန္းေက်ာ္ အသီးသီး ေလ်ာ့က်ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ား၊ တိရစၦာန္ထြက္ပစၥည္းမ်ား၊ သတၱဳတြင္းထြက္မ်ား၊ သစ္ေတာထြက္ကုန္မ်ား၊ စက္မႈကုန္ေခ်ာမ်ား တင္ပုိ႔ခဲ့ၿပီး အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားမွ လူသုံးကုန္ပစၥည္း ၊ လုပ္ငန္းသုံးကုန္ၾကမ္းမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္ပပုိ႔ကုန္ဖြဲ႕စည္းပုံမွာ ပင္မထုတ္ကုန္အနည္း ငယ္အေပၚ၌သာ မွီခုိအားထားေနရၿပီး ယင္းထုတ္ကုန္မ်ားမွာ သယံဇာတမ်ား၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေရထြက္ကုန္  စသည္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ ျမန္မာ -အိႏၵိယ၊ ျမန္မာ-ထုိင္း၊ ျမန္မာ-တ႐ုတ္၊ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တုိ႔  နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး စာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆုိထားၿပီး ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယ၊ ထုိင္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တုိ႔ ႏွင့္နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ ျပဳရန္အတြက္ မူဆယ္၊ လြယ္ဂ်ယ္၊ ကံပုိက္တီး၊ ခ်င္းေရႊေဟာ္၊ တမူး၊ ရိဒ္၊ ျမ၀တီ၊ တာခ်ီလိတ္၊ က်ဳိင္းတုံ ေကာ့ေသာင္း၊ ၿမိတ္၊ နဘုလယ္/ ထီးခီး၊ ေမာေတာင္၊ စစ္ေတြ၊ ေမာင္ေတာ၊ မယ္စဲ့စသည့္ နယ္စပ္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးစခန္း ၁၆ ခု ကုိဖြင့္လွစ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးတုိးခ်ဲ႕ ႏုိင္ရန္အတြက္ ကုန္သြယ္မႈအရ  အခ်က္အခ်ာက်သည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ား တုိးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ရန္ သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ အစီအဥ္မ်ားရွိေၾကာင္း သိရသည္။

October 22, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.