<

ရခုိင္ျပည္နယ္ အေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လုံျခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားႏွင့္ တပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေပၚ ေပးအပ္သည့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးလ်က္ရွိေနေၾကာင္း တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ ျပန္ၾကားေရးအဖဲြ႕က ထုတ္ျပန္

ရခုိင္ျပည္နယ္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး နယ္ေျမတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္စဥ္ကာလအတြင္း လုံျခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားႏွင့္ တပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေပၚ ေပးအပ္သည့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းရွိ၊ မရွိ လိုအပ္သည့္ စုံစမ္းစစ္ေဆး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖဲြ႕ျဖင့္ စစ္ေဆးလ်က္ရွိေနေၾကာင္း တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ ျပန္ၾကားေရးအဖဲြ႕က ေအာက္တုိဘာ ၁၂ ရက္ ညပုိင္းက သတင္းထုတ္ျပန္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာ၊ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္တြင္ တပ္ရင္းဌာနခ်ဳပ္ တစ္ခု၊ ရဲကင္းစခန္း ၃၀ တုိ႔ကုိ ARSA အစြန္းေရာက္ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္အဖဲြ႕က တစ္ခ်ိန္တည္း၊ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း တုိက္ခုိက္ခဲ့ၿပီး ျပည္သူမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ နယ္ေျမတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ထိခုိက္လာသည့္အတြက္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၃၄၁ အရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရမွ စစ္ဆင္ေရးနယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ရန္ တာ၀န္ေပးအပ္ခ်က္အရလည္းေကာင္း၊ အဆုိပါ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္းရွိ ARSA အစြန္းေရာက္ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္အဖဲြ႕မ်ားအား ဥပေဒႏွင့္အညီ ရွင္းလင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ထုိသုိ႔ေဆာင္႐ြက္ခဲ့မႈေၾကာင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၅ ရက္မွ ေအာက္တုိဘာ ၁၂ ရက္ ညပုိင္းသတင္းထုတ္ျပန္ခ်ိန္အထိ နယ္ေျမတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈမ်ား အထုိက္အေလ်ာက္ ရွိလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရၿပီး နယ္ေျမတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္စဥ္ကာလအတြင္း လံုျခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားႏွင့္ တပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေပၚ ေပးအပ္သည့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းရွိ၊ မရွိ၊ လုိအပ္သည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ အခ်က္အလက္ အျပည့္အစံုရရွိပါက တရား၀င္ သတင္းထုတ္ျပန္မႈ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ ျပန္ၾကားေရးအဖဲြ႕၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

နယ္ေျမတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္စဥ္ကာလအတြင္း လံုျခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားႏွင့္ တပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေပၚ ေပးအပ္သည့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ၊ လုိအပ္သည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ တပ္မေတာ္စစ္ေဆးေရးအရာရွိခ်ဳပ္ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေအး၀င္း ဦးေဆာင္သည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖဲြ႕ျဖင့္ စစ္ေဆးလ်က္ရွိေနေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

October 13, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.