<

ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢလူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ ညိႇႏႈိင္းေရးမွဴး Ms.Renata Lok-Dessallien ၏ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မႈၿပီးဆုံး

Photo: United Nations Information Centre

ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢလူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ ညိႇႏႈိင္းေရးမွဴးျဖစ္သူ Ms.Renata Lok-Dessallien ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေလးႏွစ္ခန္႔ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မႈ ယခုလကုန္တြင္ ၿပီးဆုံးၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ႐ုံးက ေအာက္တိုဘာ ၁၁ ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ႐ုံး၏ သတင္းထုတ္ျပန္မႈ၌ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢလူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ ညႇိႏႈိင္းေရးမွဴး Ms.Renata Lok-Dessallien အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မႈသည္ ယခုလကုန္တြင္ ၿပီးဆုံးေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လမကုန္မီ က်န္ရွိေနေသးသည့္ အခ်ိန္အတြင္း ကုလသမဂၢ၏ အစီအစဥ္အရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား တုိးျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ျပည္သူအားလုံးအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေထာက္ပ့ံမႈ လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ Ms.Renata Lok-Dessallien အေနျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ပဋိပကၡမ်ားကုိ အဆုံးသတ္ရန္ ဆက္လက္ တုိက္တြန္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လူသားခ်င္းဆုိင္ရာ ေထာက္ပံ့မႈ အကူအညီမ်ားကုိ အျပည့္အ၀ခြင့္ျပဳရန္၊ IDP စခန္းမ်ားရွိ ဒုကၡသည္မ်ားအား ၎တုိ႔၏ မူလေနရပ္မ်ားဆီသုိ႔ ေဘးကင္းလုံျခံဳစြာ ျပန္လည္ ေနထုိင္ႏုိင္ရန္အတြက္လည္း က်န္ရွိေနသည့္ ၎၏သက္တမ္းကာလအတြင္း လုပ္ေဆာင္ေပးသြားမည္ဟုလည္း သတင္းထုတ္ျပန္မႈတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဆက္လက္ၿပီး Ms.Renata Lok-Dessallien က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ကာလအတြင္း ကုလသမဂၢ၏ မူ၀ါဒမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခြင့္ရရန္ ကူညီေပးခဲ့သည့္ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားကုိ ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ကုိ ယုံၾကည္မႈေပးခဲ့သည့္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ကုိလည္း အသိအမွတ္ျပဳ ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ ညိႇႏႈိင္းေရးမွဴး Ms.Renata Lok-Dessallien အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မႈၿပီးဆုံးၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ကုသသမဂၢဌာနခ်ဳပ္တြင္ အျခားရာထူးတစ္ရပ္ျဖင့္ ျပန္လည္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သတင္းထုတ္ျပန္မႈအရ သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢလူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ ညိႇႏႈိင္းေရးမွဴးႏွင့္ ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ UNDP ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္လည္း ပူးတြဲတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရသူ Ms.Renata Lok-Dessallien သည္ ဘူလ္တန္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နဲ႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီမွစ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စတင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သုိ႔ရာတြင္ Ms.Renata Lok-Dessallien ၏ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မႈ သက္တမ္းကုန္ဆုံးျခင္း သတင္းကုိ BBC သတင္းဌာနက ‘ျမန္မာအေျခစုိက္ ကုလကုိယ္စားလွယ္ျပန္ေခၚခံရ’ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ သတင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။

Ms.Renata Lok-Dessallien သည္ ၎တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ကာလအတြင္း ဘဂၤါလီ (မူရင္းသတင္းတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟုေဖာ္ျပ) ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ထိလြယ္ရွလြယ္ျဖစ္သည့္အတြက္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ မ်က္ႏွာမပ်က္ေစရန္အတြက္ ဌာနထဲတြင္ မေဆြးေႏြးရန္ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာ တားျမစ္ထားခဲ့ေၾကာင္း BBC သတင္းဌာနက စက္တင္ဘာလအတြင္း စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္သည့္ သတင္းတစ္ရပ္ေဖာ္ျပခဲ့ေၾကာင္း BBC သတင္းဌာနျမန္မာပုိင္း၏ ေအာက္တုိဘာ ၁၁ ရက္ သတင္းေဖာ္ျပမႈတြင္ ေရးသားထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ လူနည္းစုမ်ားအေပၚ အစိုးရတပ္မေတာ္က ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္သည္ဟု စြပ္စြဲမႈမ်ား ထြက္ေပၚေနေသာေဒသမ်ားကိုလည္း လူ႔အခြင့္အေရး ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမသြားရန္ Ms.Renata Lok-Dessallien သည္ အားထုတ္ခဲ့သည္ဟု သိရွိေၾကာင္း၊ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ပတ္က ၎အေပၚ ယံုၾကည္မႈ အျပည့္အ၀ရွိသည္ဟု ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း BBC ျမန္မာပုိင္း၏ သတင္းေဖာ္ျပမႈတြင္ ပါရွိသည္။

Ms.Renata Lok-Dessallien သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေအာက္တိုဘာလကုန္တြင္ ထြက္ခြာရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၎၏ရာထူး ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းသည္ ကုလသမဂၢစံႏႈန္းအေနျဖင့္ ၾကည့္မည္ဆုိပါက အလြန္ျမန္သည္ဟု ေျပာႏုိင္ေၾကာင္း BBC ျမန္မာပုိင္းက သတင္းေရးသားထားသည္။

October 12, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.