<

အေနာက္ဘက္နယ္စပ္ ရခိုင္အမ်ဳိးသားနယ္ေျမ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး အေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီ (ယာယီ) ေမာင္ေတာေဒသသို႔ ပထမအႀကိမ္ကြင္းဆင္း

အေနာက္ဘက္နယ္စပ္ ရခိုင္အမ်ဳိးသား နယ္ေျမျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး အေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီ (ယာယီ) ဥကၠ႒ေဒါက္တာ ေအးခ်မ္း ဦးေဆာင္သည့္အဖြဲ႕ ေမာင္ေတာေဒသသို႔ ကြင္းဆင္းကာ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၿပီး ေဒသခံမ်ား၏အသံကို နားေထာင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါေကာ္မတီသည္ ေအာက္တိုဘာ ၂ ရက္မွ ေအာက္တိုဘာ ၃ ရက္အထိ ကြင္းဆင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေမာင္ေတာေတာင္ပိုင္းတြင္ အင္းဒင္ေက်းရြာသားမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ၿပီး ေမာင္ေတာၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုကာ လက္ရွိ ေျမျပင္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ကာ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား အေနာက္ဘက္နယ္စပ္တြင္ ေရရွည္ေနထိုင္ႏိုင္ေရး အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အလားတူ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ေျမာက္ပိုင္း ႀကိမ္ေခ်ာင္းေက်းရြာအထိ သြားေရာက္ကာ ေျမျပင္အေျခအေနမ်ားကို ေလ့လာခဲ့ၿပီး ႀကိမ္ေခ်ာင္းေက်းရြာရွိ တစ္ရြာလံုးမီး႐ႈိ႕ခံရၿပီး ေျပာင္းေရႊ႕ေနရသည့္ ခံုတိုင္ၿမိဳတိုင္းရင္းသား ေက်းရြာသားမ်ား၊ ခေမာင္းဆိပ္ ရဲေဘာ္က်ေက်းရြာမွ သတ္ျဖတ္ခံရသူမ်ား၏ က်န္ရွိသည့္မိသားစု၀င္ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ား၊ ႀကိမ္ေခ်ာင္းေက်းရြာမွ ေနရပ္မစြန္႔ခြာဘဲ က်န္ရွိသည့္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည္။

ေဒသခံအမ်ားစုက ဘဂၤါလီမ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာ မေနရဲေတာ့ေၾကာင္း ေျပာဆိုၾကၿပီး တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ခြာသြားသည့္ ဘဂၤါလီမ်ားကို ျပန္လည္လက္ခံေနရာခ်ထားလွ်င္ တိုင္းရင္းသားေက်းရြာမ်ားႏွင့္ အေ၀းတြင္ထားရွိေစလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ခံုတိုင္ေက်းရြာသားမ်ားကလည္း လက္ရွိတြင္ ေက်းရြာသို႔မျပန္ရဲေတာ့ဘဲ လံုျခံဳေရးရွိမွ ေနထိုင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ကြင္းဆင္းေလ့လာရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေနာက္ဘက္နယ္စပ္ ရခိုင္အမ်ဳိးသားနယ္ေျမ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး အေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီ (ယာယီ) အတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္းက “ကြၽန္ေတာ္တို႔ေကာ္မတီက ရေသ့ေတာင္၊ ေျမာက္ဦးေဒသကိုသြားၿပီး ေနရပ္စြန္႔ခြာသူေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းၿပီးၿပီ။ အခုေမာင္ေတာကို ကြင္းဆင္းလာတဲ့အခါ ေျမျပင္မွာ တကယ့္အေနအထားနဲ႔ ေဒသခံေတြရဲ႕ သေဘာထားအျမင္ကို ေမးျမန္းတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီနယ္ေျမကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘယ္လိုတည္ေဆာက္မလဲဆုိတာကို စဥ္စားတဲ့အခါ ဒီေဒသက ေဒသခံေတြရဲ႕ သေဘာထားကို အစိုးရက အေလးထားဖို႔လိုပါတယ္” ဟုေျပာၾကားသည္။

အေနာက္ဘက္နယ္စပ္ေဒသ ရခိုင္အမ်ဳိးသားနယ္ေျမ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး အေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီ (ယာယီ) ကို ဘက္ေပါင္းစံု ပ်က္စီးၿပိဳကြဲေနေသာ အေနာက္ဘက္နယ္စပ္ေဒသ ရခိုင္အမ်ဳိးသားနယ္ေျမကို အခိုင္အမာ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေနျဖင့္ အေနာက္ဘက္ေဒသမွ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ယာယီတိမ္းေရွာင္ေနရေသာ ဒုကၡသည္မ်ားအား စိတ္ပိုင္းႏွင့္ ႐ုပ္ပုိင္းဆိုင္ရာ လံုျခံဳမႈေပးႏုိင္ရန္၊ အေနာက္ဘက္နယ္စပ္ရွိ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ဘ၀လံုျခံဳေရး၊ နယ္ေျမတည္တ့ံခိုင္ျမဲေရးႏွင့္ လူမႈစီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔ကို ပံ့ပိုးကူညီသြားရန္၊ ရခိုင္ေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ ေတာင္းဆိုသြားရန္တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

နာယကအဖြဲ႕တြင္ အလိုေတာ္ျပည့္ ဆရာေတာ္ႀကီး၊ ဦးေဖသန္း၊ ဦးထြီးလွ၊ အၾကံေပးအဖြဲ႕တြင္ ဦးသာပြင့္၊ ဦးဦးလွေစာ၊ ေဒၚခင္ေစာေ၀တို႔ပါ၀င္ၿပီး အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕တြင္ ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဒါက္တာေအးခ်မ္း၊ ဒုဥကၠ႒ (၁) ဦးခင္ေမာင္ႀကီး၊ ဒုဥကၠ႒ (၂) ဦးေမာင္ေမာင္ေက်ာ္၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္း၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴးမ်ားအျဖစ္ ဦးခိုင္ဆန္းေအာင္၊ ဦးေအာင္မင္းဦး၊ ဦးညီညီေမာင္၊ ဦးဦးေက်ာ္သန္းတို႔ပါ၀င္ၿပီး ဘ႑ာေရးေကာ္မတီတြင္ ဘ႑ာေရးမွဴး ဦးစံထြန္းေမာင္၊ ဒုတိယဘ႑ာေရးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္၊ စာရင္းစစ္အဖြဲ႕တြင္ ဦးသခၤါေက်ာ္ (ပ-ေခါင္းေဆာင္)၊ ဦးစံသိန္း (ဒု-ေခါင္းေဆာင္)၊ ႐ံုးအဖဲြ႕တြင္ ဦးေအာင္သိန္း၊ ဦးေမာင္ေမာင္ေစာ၊ ဦးစံထြန္းေမာင္၊ ဦးေက်ာ္စိုးသိန္း၊ ဦးေက်ာ္သန္းတို႔ပါ၀င္ၿပီး ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕တြင္ ဦးခိုင္ျမတ္ေက်ာ္ (ပ-ေခါင္းေဆာင္)၊ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ႏုိင္တို႔ ပါ၀င္သည္။

ေကာ္မတီတြင္ ဆရာေတာ္ႀကီးအပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ၂၅ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

အေနာက္ဘက္နယ္စပ္ေဒသ ရခိုင္အမ်ဳိးသားနယ္ေျမ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး အေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီ (ယာယီ) ကို စက္တင္ဘာ ၄ ရက္က စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

 

October 3, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.