<

တစ္ဖက္ႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ေနသူမ်ား ႏွစ္ႏုိင္ငံ သေဘာတူညီခ်က္အရ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာပါက က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈမ်ားကို အထူးစီမံခ်က္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္မည္

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးမည့္ ဘဂၤါလီမ်ားကို မထြက္ခြာၾကရန္ ျမန္မာအစိုးရ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ေျပာၾကားေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု-သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီ)

တစ္ဖက္ႏုိင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနသူမ်ားအေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ ႏွစ္ႏုိင္ငံသေဘာတူညီခ်က္အရ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာပါက လိုအပ္ေသာ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနက လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါကိစၥကို ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္က က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္၏ အာရွ-ပစိဖိတ္ဆိုင္ရာ ဒုတိယဥကၠ႒ Ms.Victoria Kwakwa ႏွင့္အဖြဲ႕တို႔ေတြ႕ဆံုစဥ္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းအဖြဲ႕ႏွင့္ေတြ႕ဆံုစဥ္ ကမၻာ႔ဘဏ္ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အေျခအေန၊ အာဟာရဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အေျခအေနႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အေျခအေနမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေနထိုင္ၾကသူမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ရပ္ ေနာက္ပိုင္းမွစ၍ ေကာ္မတီဖြဲ႕၍ အထူးဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနသူမ်ားအေနျဖင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ သေဘာတူညီခ်က္အရ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာပါက လိုအပ္ေသာက်န္းမာေရး စစ္ေဆးမႈမ်ားေပးျခင္း၊ အဏုအာဟာရေဆး၀ါးမ်ား ေထာက္ပံ့ေပး၍ အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မႈမွ ကာကြယ္ကုသေပးျခင္း၊ ကေလးမ်ား တြင္ အျဖစ္မ်ားေသာ ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းျဖင့္ ကာကြယ္ႏုိင္ေသာ ေရာဂါမ်ားအတြက္ ကာကြယ္ေဆးမ်ားထိုးႏွံေပးျခင္း၊ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္မည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ပတ္၀န္းက်င္ သန္႔ရွင္းေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနခဲြမ်ား၊ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနမ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္း၊ လိုအပ္ပါက ၁၆ ကုတင္ဆံ့ ယာယီတိုက္နယ္ေဆး႐ံုမ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္းစသည္ျဖင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ားကို အထူးစီမံခ်က္အသြင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ကမၻာ့ဘဏ္မွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္တြင္ ဘဂၤါလီ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက ရခုိင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ႏွင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ပတ္၀န္းက်င္ရွိ ရဲကင္းစခန္း ၃၀ အား တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္စဥ္အၿပီးတြင္ ဘဂၤါလီမ်ားမွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ကုလသမဂၢမွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးသူ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္ ငါးသိန္းနီးပါးခန္႔ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထြက္ေျပးသူမ်ားကို ျပန္လည္လက္ခံႏိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ညိႇႏႈိင္းလ်က္ရွိၿပီး ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ဥပေဒအရ ျပန္လည္လက္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာအစိုးရက ေၾကညာထားသည္။

October 3, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.