<

လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စြပ္စဲြခ်က္မ်ားကို စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ႏွင့္ ခ်ဳိးေဖာက္သူမ်ားကို အေရးယူရန္ သံအမတ္မ်ား စုေပါင္းေတာင္းဆုိလူ႕အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စြပ္စဲြခ်က္မ်ားကို စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ႏွင့္ ခ်ဳိးေဖာက္သူမ်ားကို အေရးယူရန္ သံအမတ္မ်ား စုေပါင္းေတာင္းဆုိ

လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးသြားရန္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္သူမ်ားကုိ အေရးယူရန္ ျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ားအား ရခုိင္ျပည္နယ္သုိ႔ သြားေရာက္ ေလ့လာခဲ့သည့္ သံအမတ္မ်ားမွ ေတာင္းဆုိထားသည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အား ေအာက္တိုဘာ ၂ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ယေန႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ေမာင္ေတာႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ေဒသမ်ားရွိ ေက်းရြာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ေဒသခံမ်ဳိးစုံႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရ၏ ဖိတ္ၾကားမႈေၾကာင့္ ယခုထက္တိုင္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈ ႀကီးစြာခံစားေနရသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းရွိ လူမႈအသုိင္းအ၀ိုင္း အားလုံးမွ လူမ်ားကို အားေပးခြင့္ ရရွိခ့ဲေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ကြၽႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္က ARSA ၏ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားအား ႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္း ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားအပ္ၿပီး ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ လူေျမာက္ျမားစြာ ေနရပ္စြန္႔ခြာမႈမ်ားကိုလည္း ကြၽႏ္ုပ္တို႔ အလြန္အမင္း စိုးရိမ္ပူပန္မိေၾကာင္း၊ ယခုခရီးစဥ္သည္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးခရီးစဥ္ မဟုတ္သလို ထိုသုိ႔ စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္လည္း အေျခအေန မေပးေၾကာင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စြပ္စဲြခ်က္မ်ားအား စုံစမ္းရန္မွာ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားမွ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္လိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ရာတြင္ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္စြာ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဆိုသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္၏ ကတိက၀တ္ကိုလည္း ႀကိဳဆိုေၾကာင္း၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စြပ္စဲြခ်က္မ်ားကိုလည္း အျပည့္အ၀ စုံစမ္းစစ္ေဆးသြားရန္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္သူမ်ားကို အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားအား ေတာင္းဆိုလိုက္ေၾကာင္း၊ ကုလသမဂၢ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရးအဖြဲ႕ကိုလည္း ရခုိင္သုိ႔ သြားေရာက္ခြင့္ျပဳရန္ ကြၽႏု္ပ္တို႔ တိုက္တြန္းေၾကာင္း၊ လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေနထိုင္သည့္ လူအားလုံးကို ခြဲျခားမႈမရွိဘဲ ကာကြယ္ေပးရန္ တာ၀န္ရွိၿပီး မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးမႈမ်ားကို တားဆီး ကာကြယ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား အေနျဖင့္ က်င့္၀တ္ကို လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ အျပစ္မဲ့သည့္ အရပ္သားမ်ားကို အႏၲရာယ္ မျဖစ္ေစေရးႏွင့္ အရပ္သားမ်ားအား ထိခိုက္ေသေၾကျခင္းမ်ား မျဖစ္ေစေရး အျပည့္အ၀ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ညႊန္ၾကားထားသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၏ ေၾကညာခ်က္ကို ႀကိဳဆိုေၾကာင္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္သြားသည့္ သိန္းႏွင့္ခ်ီသည့္ ဒုကၡသည္မ်ား မိမိေနရပ္သုိ႔ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ စိတ္ခ်လုံျခဳံစြာႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ ျပန္လာႏုိင္ေရးအတြက္ အျမန္ဆုံး ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ရန္ ျမန္မာအစိုးရကိုလည္း တိုက္တြန္းေၾကာင္း၊ ကြၽႏု္ပ္တို႔ ခရီးစဥ္အတြင္း လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားေရးဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ား အလြန္အမင္း လိုအပ္လ်က္ရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရွိခ့ဲေၾကာင္း၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းသို႔ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ား အတားအဆီးမရွိ ၀င္ေရာက္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္တစ္၀န္း အသက္ကယ္၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ခြဲျခားမႈမရွိ ျပန္လည္ စတင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ကြၽႏု္ပ္တို႔ ထပ္မံ ေတာင္းဆိုအပ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းအျပင္ ကြၽႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ မီဒီယာမ်ားအား သြားေရာက္ခြင့္ ျပဳခဲ့ျခင္းအေပၚ ႀကိဳဆိုၿပီး သတင္းေထာက္မ်ားအား ရခိုင္ျပည္နယ္၏ မည္သည့္ ေနရာေဒသမဆို အတားအဆီးမရွိ သြားေရာက္ခြင့္ကိုလည္း ထပ္မံ ေတာင္းဆိုေၾကာင္း၊ ကြၽႏု္ပ္တို႔ ခရီးစဥ္အတြင္း ေတြ႕ဆုံခဲ့သည့္ ေဒသခံမ်ားကို ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ တိုက္ခိုက္မႈ သို႔မဟုတ္ မတရားဖမ္းဆီးမႈတို႔ကဲ့သုိ႔ ကလဲ့စားေခ်မႈမ်ား မျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ယင္းသို႔ မျဖစ္ေစရန္အတြက္ အကာအကြယ္ ေပးသင့္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၊ ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အာဏာပိုင္မ်ားကို အေလးထားေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ အၾကံေပးေကာ္မရွင္သည္ လူမ်ဳိးမေရြး၊ ဘာသာမေရြးႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမေရြး ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ေနထုိင္ၾကေသာ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္း အားလံုး တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းၿပီး သာယာ၀ေျပာေသာ အနာဂတ္အတြက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ေပးထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ အစီရင္ခံစာအား အျပည့္အ၀ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ ေထာက္ခံေၾကာင္း၊ ယခုခရီးစဥ္သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ေဒသအားလံုးသို႔ မီဒီယာမ်ားအပါအ၀င္ အားလံုး သြားလာႏိုင္ေရးအတြက္ အေရးေပၚ လိုအပ္ေနသည္ လမ္းစအတြက္ ပထမေျခလွမ္းတစ္ရပ္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေအာက္တုိဘာ ၂ ရက္တြင္ အစိုးရအစီအစဥ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ခရီးစဥ္တြင္ ၾသစေၾတးလ်၊ ကေနဒါ၊ ခ်က္၊ ဒိန္းမတ္၊ ျပင္သစ္၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ အီတလီ၊ နယ္သာလန္၊ နယူးဇီလန္၊ ေနာ္ေ၀း၊ ဆားဗီးယား၊ ဆြစ္ဇာ လန္၊ တူရကီ၊ အေမရိကန္၊ အီးယူ၊ ဂ်ာမနီ၊ စပိန္၊ ဆီြဒင္၊ ယူေကနွင့္ ဖင္လန္ႏိုင္ငံတို႔မွ  သံအမတ္မ်ား ပါ၀င္ၿပီး ယခုေၾကညာခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

October 3, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.