<

ေအာက္တုိဘာမွစ၍ ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္ ေျဖဆုိလုိသူမ်ား အြန္လုိင္းမွတစ္ဆင့္ စာရင္းေပးသြင္းႏုိင္

ေအာက္တုိဘာလမွစတင္ကာ ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္ ေျဖဆုိလုိသူမ်ား အြန္လုိင္းမွတစ္ဆင့္ စာရင္းေပးသြင္းႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုန္းလမ္းပုိ႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက ေၾကညာထားသည္။

ယင္းအစီအစဥ္ကုိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္ ေျဖဆုိလုိသူမ်ားအေနျဖင့္ www.rtad.gov.mm တြင္ ေအာက္တုိဘာ ၉ ရက္ေျဖဆုိမည့္ ရက္ခ်ိန္းမွစ၍ Online Booking စနစ္ျဖင့္ ႀကဳိတင္စာရင္းသြင္းႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကုန္းလမ္းပုိ႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္ ရယူလုိသူမ်ား မ်ားျပားလ်က္ရွိၿပီး ေန႔စဥ္တုိကင္ရယူရာတြင္ ေစာင့္ဆုိင္းတုိးေ၀ွ႔ ေဆာင္ရြက္ေနရသည့္ အခက္အခဲအား ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ရန္အတြက္ အြန္လုိင္းစနစ္ကုိ ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးရန္ စီစဥ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။

အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ စာရင္းေပးသြင္းျခင္းအား ေအာက္တုိဘာ ၁ ရက္တြင္စတင္၍ ေျပာင္းလဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းစနစ္တြင္ ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္ ေျဖဆုိရန္အတြက္ တစ္ရက္လွ်င္ အသစ္ေျဖဆုိသူ ၄၀၀ အထိ အခ်ိန္မ်ားခြဲ၍ လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ ေျဖဆိုလိုသူမ်ားမွာ အနည္းဆုံးသုံးရက္မွ တစ္လအထိ ႀကိဳတင္ Booking ရယူႏိုင္ၿပီျဖစ္ၿပီး အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ www.myanmarrtad.com၊ www.motc.gov.mm၊ www.rtad.gov.mm မ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ Shwemyin thar Facebook တြင္လည္းေကာင္း ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

မရွင္းလင္းသည္မ်ားရွိပါက ႐ုံးခ်ဳပ္ (ေနျပည္ေတာ္) ဖုန္းအမွတ္ ၀၆၇-၃၄၀၅၃၅၉၊ ၀၆၇-၃၄၀၅၀၉၉ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး႐ုံး (ရန္ကုန္) ဖုန္းအမွတ္ ၀၁-၅၇၀၉၆၇၊ တုိင္းေဒသႀကီး႐ုံးခြဲ (ရြာသာႀကီး) ဖုန္း ၀၁-၂၅၈၅၀၈၂ မ်ားသုိ႔ ႐ုံးခ်ိန္အတြင္း ေမးျမန္းစုံစမ္းႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

September 30, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.