<

ျပည္ပမွ၀င္ေရာက္သည့္ အမွတ္တံဆိပ္ မျပည့္စံုေသာ အစားအေသာက္မ်ားကို စစ္ေဆးေနၿပီး ေတြ႕ရွိခ်က္ေပၚ မူတည္၍ တင္သြင္းထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်သူမ်ားအား အေရးယူမည္

စက္တင္ဘာ ၂၅ ရက္က ေညာင္ပင္ေလးေစ်းရွိ စားေသာက္ကုန္မ်ားႏွင့္ ေဆး၀ါးမ်ားကို FDA က ေရွာင္တခင္ စစ္ေဆးေနစဥ္

ေစ်းကြက္အတြင္း ေရာင္းခ်ေနေသာ ျပည္ပမွ၀င္ေရာက္သည့္ အမွတ္တံဆိပ္ မျပည့္စံုေသာ အစားအေသာက္မ်ားကို အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာနက ၀ယ္ယူစစ္ေဆးေနၿပီး ေတြ႕ရွိခ်က္ေပၚမူတည္၍ တင္သြင္းထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်သူမ်ားကို အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာန (ရန္ကုန္႐ံုးခြဲ) မွ သိရသည္။

စက္တင္ဘာ ၂၅ ရက္က အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာန (ရန္ကုန္႐ံုး) အဖြဲ႕သည္ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေရး အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာန၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၊ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန၊ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ စားသံုးသူေရးရာ ဦးစီးဌာနတို႔ျဖင့္ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ေညာင္ပင္ေလးေစ်း၌ စားေသာက္ကုန္ေရာင္းခ်ေသာ ဆိုင္မ်ားတြင္ ေဖာ္မလင္ထည့္သြင္း အသံုးျပဳေနေသာ အစားအေသာက္မ်ား (မုန္႔ဖတ္၊ ပဲျပား၊ အမဲေသြး)၊ ေရာေႏွာဆီမ်ား၊ င႐ုတ္သီးမႈန္႔ႏွင့္ ေထာက္ခံခ်က္မရွိေသာ ေသာက္ေရသန္႔မ်ားကို အဓိက စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း၊ ျပည္ပမွ င္ေရာက္သည့္ အမွတ္တံဆိပ္ ျပည့္စံုမႈမရွိေသာ အစားအေသာက္မ်ားကိုလည္း ၀ယ္ယူစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ေညာင္ပင္ေလးေစ်းရွိ ေဆးဆိုင္မ်ားႏွင့္ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေဆးဆိုင္ေပါင္း ရွစ္ဆိုင္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေဆး၀ါး မွတ္ပံုတင္ အမွတ္မပါေသာ ေဆး၀ါးမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္း ရွိ မရွိ၊ သက္တမ္းလြန္ ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ စပ္ေဆးမ်ား ေရာင္းခ်မႈ ရွိ မရွိကိုလည္း စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိ ျပည္တြင္းထုတ္ စားေသာက္ကုန္ အမွတ္တံဆိပ္ေပါင္း တစ္သိန္းေက်ာ္ရွိၿပီး စားေသာက္ကုန္မ်ား၏ အမွတ္တံဆိပ္ ေဖာ္ျပခ်က္တြင္ သတ္မွတ္အခ်က္အလက္မ်ား ထည့္သြင္းျခင္း ရွိ မရွိကိုလည္း ေစ်းကြက္ ေထာက္လွမ္း စစ္ေဆးလ်က္ ရွိေၾကာင္းႏွင့္  အစားအေသာက္မ်ား၏ အမွတ္တံဆိပ္ ေဖာ္ျပခ်က္တြင္ လုပ္ငန္းတည္ေနရာ လိပ္စာ၊ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္၊ ထုတ္လုပ္ရက္စြဲ၊ သက္တမ္းကုန္ရက္စြဲ၊ ထုတ္လုပ္အပတ္စဥ္အမွတ္၊ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာန၏ အစားအေသာက္ ထုတ္လုပ္ျခင္း ေထာက္ခံခ်က္ အမွတ္ႏွင့္ လိုင္စင္အမွတ္မ်ား ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ အစားအေသာက္ ထုတ္လုပ္သူမ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႔ ထုတ္လုပ္သည့္ အစားအေသာက္မ်ား၏ အမွတ္တံဆိပ္ ေဖာ္ျပခ်က္တြင္ အထက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို  ဇြန္ ၃၀ ရက္ ေနာက္ဆံုးထား၍ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရန္ ညႊန္ၾကားထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမွတ္တံဆိပ္ေဖာ္ျပခ်က္တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ျပည့္စံုစြာ မပါရွိပါက ဇူလိုင္ ၁ ရက္မွစ၍ ဥပေဒအရ စိစစ္အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာၿပီးျဖစ္သည္။

အမ်ဳိးသား အစားအေသာက္ ဥပေဒတြင္ စားသံုးသူကို အဆိပ္သင့္ေစႏုိင္ေသာ၊ ေဘးဥပဒ္အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစႏုိင္ေသာ အစားအေသာက္မ်ား၊ အစားအေသာက္၏ သဘာ၀၊ ျဒပ္၀တၳဳ သို႔မဟုတ္ အရည္အေသြးကို ထိခိုက္ေစၿပီး ေဘးဥပဒ္အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစရန္ အရာ၀တၳဳ တစ္ခုလံုးကိုျဖစ္ေစ၊ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကိုျဖစ္ေစ အစားထုိးထားေသာ သို႔မဟုတ္ ေရာစပ္ထားေသာ အစားအေသာက္၊ အစားအေသာက္ ထပ္ျဖည့္ပစၥည္းကို သတ္မွတ္ခ်က္ထက္ ပိုမိုအသံုးျပဳထားေသာ အစားအေသာက္၊ သက္ဆိုင္ရာက သတ္မွတ္ထားသည့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးဆုိင္ရာ ဓာတ္ပစၥည္း အမ်ားဆံုး ပါႏုိင္ခြင့္ရွိေသာ ပမာဏထက္ ပိုမိုပါရွိေသာ အစားအေသာက္၊ သက္ဆိုင္ရာက တားျမစ္ထားသည့္ ပစၥည္းျဖစ္ေစ၊ ခြင့္မျပဳသည့္ ပစၥည္းျဖစ္ေစ ပါရွိေသာ အစားအေသာက္၊ ပုပ္သိုးေသာ၊ ပ်က္စီးေသာ သို႔မဟုတ္ လူတို႔စားသံုးရန္ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ ပစၥည္းပါရွိသည့္ အစားအေသာက္၊ စံမညီ အစားအေသာက္၊ အစားအေသာက္တြင္ မပါ၀င္သည့္ ဂုဏ္သတၱိကို အမွတ္တံဆိပ္ေပၚတြင္ လႊဲမွားေဖာ္ျပထားေသာ အစားအေသာက္၊ လိုင္စင္ထုတ္ေပးပိုင္ခြင့္ရွိေသာ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဌာန သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းက သတ္မွတ္သည့္ ေဖာ္ျပရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ား မပါရွိေသာ အစားအေသာက္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ျပည္တြင္းသို႔ တင္သြင္းျခင္း၊ ျပည္ပသို႔တင္ပို႔ျခင္း၊ သိုေလွာင္ျခင္း၊ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း သို႔မဟုတ္ ေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳရန္ တားျမစ္ထားေၾကာင္းႏွင့္ ဥပေဒအရ အစားအေသာက္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ျပစ္မႈျဖစ္ပါက ထိုသူအား ေထာင္ဒဏ္သံုးႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ႏုိင္ေၾကာင္း ဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားၿပီး ျဖစ္သည္။

September 26, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.