<

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ လလယ္တြင္ မုိးရြာႏႈန္း ေလ်ာ့နည္းလာၿပီး အပူခ်ိန္ ျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ အျမင့္ဆံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ရမႈ မဂၢါ၀ပ္ ၃၀၄၀ ေက်ာ္အထိ ေရာက္ရွိလာကာ ၿပီးခဲ့သည့္ေႏြကာလ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား သံုးစဲြမႈနီးပါး ျဖစ္လာ

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလလယ္တြင္ မုိးရြာသြန္းမႈႏႈန္း ေလ်ာ့နည္းလာၿပီး အပူခ်ိန္ ျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ အျမင့္ဆံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ရမႈ မဂၢါ၀ပ္ ၃၀၄၀ ေက်ာ္အထိ ေရာက္ရွိခဲ့ကာ ၿပီးခဲ့သည့္ေႏြကာလအတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား သံုးစဲြမႈနီးပါးျဖစ္ ေပၚလာေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

“ ၿပီးခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္စာရင္းအရဆုိရင္ ေရအားစက္႐ုံေတြရဲ႕အျမင့္ဆံုး လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မႈက ၂၁၅၁ မဂၢါ၀ပ္၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕သံုး စက္႐ုံေတြရဲ႕ အျမင့္ဆံုး လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မႈက ၈၃၂ မဂၢါ၀ပ္၊ ေက်ာက္မီးေသြးစက္႐ုံရဲ႕ အျမင့္ဆံုး လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မႈက ၆၉ မဂၢါ၀ပ္ပါ။ တစ္ေန႔တာ ၂၄ နာရီအတြင္း အျမင့္ဆံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ရမႈက ၃၀၄၁ မဂၢါ၀ပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလွ်ပ္စစ္ အျမင့္ဆံုးထုတ္လုပ္ရမႈက ၿပီးခဲ့တဲ့ ေႏြကာလ နီးပါးေရာက္ေနပါၿပီ။ တစ္နည္းအားျဖင့္ မုိးကုန္ခါနီး ရာသီမွာတင္ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေႏြကာလနီးပါး ေရာက္ေနပါၿပီ” ဟု လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္က ေျပာၾကားသည္။

စက္တင္ဘာလအတြင္း ႏွစ္အလုိက္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အျမင့္ဆံုး ထုတ္လုပ္ႏုိင္ခဲ့မႈ ပမာဏမ်ားမွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ မဂၢါ၀ပ္ ၂၄၃၀၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၂၇၂၃ မဂၢါ၀ပ္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၃၁၀၅ မဂၢါ၀ပ္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ အၾကမ္းအားျဖင့္ မဂၢါ၀ပ္ ၃၀၀ ၀န္းက်င္ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ ထုိ႔အတူ ႏွစ္အလုိက္ စက္ တင္ဘာ ၂၂ ရက္အတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ကီလုိ၀ပ္ နာရီယူနစ္ (kWh/ day) အလုိက္ အျမင့္ဆံုး ထုတ္လုပ္ႏုိင္ခဲ့သည့္ ပမာဏမ်ား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၄၆၅၀၄၇၈၀ kWh/ day၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၅၁၇၂၈၆၇၀ kWh/ day၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၆၀၄၆၃၂၁၀ kWh/ day တုိ႔ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏွစ္အလုိက္ ျပန္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကထက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ကီလုိ၀ပ္ နာရီယူနစ္ေပါင္း ၈၇၃၅၀၀၀ ပုိမုိ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေရးစက္႐ုံမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ရွိႏွင့္ၿပီး စီမံကိန္းမ်ားအား ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈ တုိးျမႇင့္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ က်ပ္ ၁၀၇ ဘီလ်ံေက်ာ္ အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန အသံုးစရိတ္မ်ားစာရင္းအရ သိရသည္။

လက္ရွိ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားထဲတြင္ ဘီလူးေခ်ာင္း (၁) ႏွင့္ ဆည္ေတာ္ႀကီး ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံမ်ားကုိ အလံုးစံု ျပဳျပင္မြမ္းမံမည္ျဖစ္ၿပီး အသံုးစရိတ္ က်ပ္၂၁၉၈ ဒသမ ၀၇၀ သန္း ခြင့္ျပဳထားသည္။ ထုိ႔ျပင္ သထံု၊ သီလ၀ါ၊ ပုထုိးလံုေဒသမ်ားတြင္ ဓာတ္အားေပး စက္႐ုံမ်ား တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္ေအာင္၊ ရြာမ၊ ေလွာ္ကား၊ ကြၽန္းေခ်ာင္း၊ ေရႊေတာင္၊ သာေကတ၊ အလံုတုိ႔ရွိ ဓာတ္အားေပး စက္႐ုံမ်ားကုိလည္း မဂၢါ၀ပ္ တုိးျမႇင့္ ထုတ္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ကာ ယင္းစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ က်ပ္ ၁၀၅၁၇၅ ဒသမ ၆၈၂ သန္း သံုးစဲြမည္ ျဖစ္သည္။

၀န္ႀကီးဌာန၏ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ပုိ႔လႊတ္ေရးႏွင့္ ကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန၏ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းသစ္မ်ားအတြက္ ဓာတ္အားလုိင္းႏွင့္ ဓာတ္အားခဲြ႐ုံ တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိနး္မ်ားအတြက္ က်ပ္၂၀၃၈၉ ဒသမ ၇၉၅ သန္း၊ မဟာဓာတ္အားလုိင္းစနစ္ တုိးခ်ဲ႕ေရး စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ က်ပ္၂၂၃၇၂၀ ဒသမ ၃၁၆ သန္း ၊ တုိးခ်ဲ႕ပင္မခဲြ႐ုံႏွင့္ မဟာဓာတ္အားလုိင္း လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ က်ပ္ ၆၁၇ ဒသမ ၃၆၈ သန္း၊ အစားထုိးပင္မခြဲ႐ုံ ႏွင့္ မဟာဓာတ္အားလုိင္း လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ က်ပ္ ၂၂၃၉၃ ဒသမ ၉၇၁ သန္း သံုးစြဲခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း သိရသည္။

ေရအားလွ်ပ္စစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဦးစီးဌာနက ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ အထက္ရဲရြာ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းအတြက္ (စီမံကိန္း တစ္ခုလံုး၏ ၃၆ ဒသမ ၉၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ၿပီးစီးရန္) က်ပ္ ၂၁၄၉၃ သန္း၊ အထက္က်ဳိင္းေတာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းအတြက္ (စီမံကိန္းတစ္ခုလံုး၏ ၆၈ ဒသမ ၀၈ ရာခုိင္ႏႈန္းၿပီးစီးရန္) က်ပ္ ၄၆၁၃၈ သန္း ခြင့္ျပဳထားသည္။

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းမွ လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္အတြင္း တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ၆၆ ေကဗီြ၊ ၃၃ ေကဗြီ၊ ၁၁ ေကဗီြ၊ ၀ ဒသမ ၄ ေကဗြီ ဓာတ္အားခြဲ႐ုံမ်ား၊ ဓာတ္အားလုိင္းမ်ား တုိးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းအတြက္ က်ပ္ ၅၅၁၂၁ ဒသမ ၆၈၁ သန္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္ လုိင္လင္းပီၿမိဳ႕ႏွင့္ ခုိင္ကမ္းၿမိဳ႕တြင္ ၿမိဳ႕နယ္လွ်ပ္စစ္မွဴး႐ုံးႏွင့္ ဒီဇယ္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းအတြက္ က်ပ္ ၂၇၇ ဒသမ ၂၇၉ သန္း ၊ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရရွိေရး စီမံခ်က္ျဖင့္ ေက်းရြာမ်ား ဓာတ္အားစနစ္ျဖင့္ ဓာတ္အား ရရွိေရးအတြက္ ၁၁ ေကဗီြ ဓာတ္အားလုိင္းႏွင့္ ဓာတ္အားခဲြ႐ုံပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူျခင္း၊ တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းအတြက္ က်ပ္ ၇၇၈၄၀ သန္း သံုးစြဲသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အသံုးစရိတ္ခဲြေ၀မႈ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

September 26, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.