<

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္ ျခံစည္း႐ုိးကာရံျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ခ်က္ခ်င္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ပထမအဆင့္ က်ပ္ ၂၀ ဘီလ်ံျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ျခံစည္း ႐ုိးကာရံျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ခ်က္ခ်င္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ပထမအဆင့္ ေငြက်ပ္ ၂၀ ဘီလ်ံျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးမွ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ ျပည္သူအခ်ဳိ႕က ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္ ျခံစည္း႐ိုးႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္မႈမ်ား ရိွေနသျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏ စိုးရိမ္မႈမ်ား ပေပ်ာက္ေစေရးအတြက္ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုး ကာရံျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ အေျခအေနနွင့္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအမံမ်ားကို သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံ့တာ၀န္မ်ားကို လဲႊေျပာင္းရယူၿပီးေနာက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမ ၃၀ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီကို ဖဲြ႕စည္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အဆိုပါ ဗဟိုေကာ္မတီ၏ ညိႇႏႈိင္းအစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ လည္းေကာင္း၊ လံုျခံဳေရး၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ လည္းေကာင္း နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုး ကာရံေရး ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး အထူးအေလးေပး ေဆာင္ရြက္ရန္ လမ္းညႊန္မႈမ်ား ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၆ ရက္၌ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးဆိုင္ရာမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအား ရွင္းလင္းတင္ျပသည့္ အခမ္းအနားတြင္ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုး ပ်က္စီးေနသည့္ ေနရာမ်ားအား ျပဳျပင္ျခင္း၊ ျခံစည္း႐ိုး ကာရံရန္ က်န္ရိွသည့္ ေနရာမ်ားကို အဆင့္မီလံုျခံဳစြာ အျမန္ဆံုးကာရံျခင္းတို႔ကို အခ်ိန္မဆိုင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ လိုအပ္သည့္ ဘ႑ာေငြကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ျဖည့္ဆည္းေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုး ကာရံျခင္းလုပ္ငန္းအတြက္ ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အထိ ဘ႑ာေရးႏွစ္မ်ားအတြင္း ႏွစ္စဥ္ မူလခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းႏွင့္ ျဖည့္စြက္ ခြင့္ျပဳေငြ စုစုေပါင္း ေငြက်ပ္ဘီလ်ံ ၁၉၀ ေက်ာ္ ကို ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနသို႔ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ စစ္အင္ဂ်င္နီယာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ံုးသို႔ လုပ္ငန္းအပ္ႏံွ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ျခံစည္း႐ိုး ကာရံျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေငြက်ပ္ ေျခာက္ဘီလ်ံေက်ာ္ကို ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ေငြအပ္လုပ္ငန္းအျဖစ္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနသို႔ အပ္ႏံွ ေဆာင္ရြက္ထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳေငြအျဖစ္ ေငြက်ပ္ ႏွစ္ဘီလ်ံေက်ာ္ကို ထပ္မံ သံုးစဲြႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေၾကာင္း၊ ယခု ကာလအတြင္း ျခံစည္း႐ိုး ကာရံျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ခ်က္ခ်င္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ပထမအဆင့္ အေနျဖင့္ ေငြက်ပ္ ဘီလ်ံ ၂၀ ကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက လက္ငင္း ျဖည့္ဆည္းေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုး ကာရံျခင္းလုပ္ငန္းအား ယခင္ေဆာင္ရြက္သည့္အတိုင္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ရန္ပံုေငြ တင္ျပေတာင္းခံ၍ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနသို႔ လုပ္ငန္းအပ္ႏံွ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ေမယုေတာင္တန္းႏွင့္အၿပိဳင္ ေဖာက္လုပ္မည့္ လမ္းမႀကီး (၂) လမ္း၊ ေမယုေတာင္တန္းကို ျဖတ္ေက်ာ္ ေဖာက္လုပ္မည့္ ေမယုေတာင္ေက်ာ္လမ္းမႀကီး (၂) လမ္း ပါ၀င္ေသာ ေမယုေတာင္တန္းလမ္း ကြန္ရက္ေဖာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းကို အျမန္ဆံုး ေဖာက္လုပ္ရန္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနအား တာ၀န္ေပးအပ္ထားၿပီး ျဖစ္၍ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

September 19, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.