စီးပြားေရးနယ္ပယ္မွ ထင္ရွားမႈႏွင့္ ထူးျခားမႈမ်ား

ဆန္ရွင္လြတ္ေျမာက္မႈ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္ ျဖစ္လာသူလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေနာက္ေၾကာင္းေအးခဲ့ရျခင္းႏွင့္ အေမရိကန္ GSP အခြင့္အေရး

“ဘယ္လိုပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဒီလို ၾကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ အခက္အခဲကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ အစိုးရအဖြဲ႕နဲ႔ ျပည့္၀မ္းလို႔ ေခၚတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားဟာ ေရွ႕အနာဂတ္မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ျပည္သူအတြက္ အတူလက္တြဲ လုပ္ေဆာင္မယ္ဆိုရင္ အခုကြၽန္ေတာ္တို႔ ၾကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ စီးပြားတံု႔ ေႏွးေနမႈ ေနာက္လာမယ့္ ေျခာက္လအတြင္းမွာ အရွိန္ႏွစ္ဆ၊ သံုးဆ တက္သြားမယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ၾကံဳခဲ့ရတဲ့ သင္ခန္းစာေတြဟာ ေရွ႕ဆက္ရမယ့္ အနာဂတ္အတြက္ နည္းလမ္းေကာင္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြကို အေျခခံၿပီး စီးပြားေရး မူ၀ါဒေတြ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မူ၀ါဒေတြကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ေျဖာင့္ေျဖာင့္မွန္မွန္ က်င့္သံုးမယ္ဆိုရင္ ခုနကေျပာတဲ့ ျပည့္၀မ္းလို႔ေခၚတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးေတြအေနနဲ႔ မိမိတို႔လုပ္

စံခ်ိန္တင္ က်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းမႈႏွင့္အတူ အားလံုးကို ကိုင္လႈပ္သြားသည့္ ၂၀၁၆ ေဒၚလာေငြလဲႏႈန္း

လက္ရွိအစုိးရ စတင္တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွစၿပီး ဒီဇင္ဘာ တတိယပတ္အတြင္း ျမန္မာက်ပ္ေငြ တန္ဖုိး ၂၄ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး တစ္ေဒၚလာ ၁၄၃၈ က်ပ္အထိ ႏိုင္ငံျခား ေငြလဲႏႈန္း သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္စံခ်ိန္တင္ ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ထင္ရွားသည့္ စီးပြားေရး ျဖစ္ရပ္တစ္ခုအေနျဖင့္ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း က်ဆင္းခဲ့ေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာ နာလန္ထူႏိုင္ပါ့မလား

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ျခင္း မရွိ၍ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား စိစစ္ခြင့္ျပဳႏိုင္မႈ ေႏွာင့္ေႏွးခဲ့ျခင္း၊ အစိုးရသစ္ အကူးအေျပာင္းတြင္ မူ၀ါဒမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေနျခင္းႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးမ်ားသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာ့စီးပြားေရး က်ဆင္းရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းျဖစ္သည္ဟု သံုးသပ္ပါက တခ်ဳိ႕တစ္၀က္သာ မွန္ႏိုင္ပါသည္။

ထင္သေလာက္ မ၀င္ေရာက္ခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ

NLD ပါတီအႏုိင္ရၿပီး အစုိးရသစ္ဖြဲ႕ၿပီးခ်ိန္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားျပားစြာ စီး၀င္လာႏုိင္သည္ဟု ယူဆခဲ့ၾကေသာ္လည္း လက္ရွိႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏမွာ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ ကာလတူထက္ပင္ ေလ်ာ့နည္းေနသျဖင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ထင္သေလာက္ မ၀င္ေရာက္ခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအား စီးပြားေရးက႑တြင္ သိသာထင္ရွားသည့္ျဖစ္ ရပ္တစ္ခုအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

အေခါက္ေရႊ တစ္က်ပ္သား က်ပ္ ၉၀၀၂၀၀ အထိ စံခ်ိန္ခ်ဳိးခဲ့သည့္ ေရႊေစ်းႏႈန္း

ေဒၚလာေစ်းႏႈန္း ဆက္တုိက္ျမင့္တက္လာမႈႏွင့္အတူ ေရႊေစ်းႏႈန္းသည္လည္း လက္ရွိအစုိးရလက္ထက္ ကုိးလေက်ာ္အတြင္း အတက္အက် ၾကမ္းခ့ဲၿပီး သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ အျမင့္ဆံုး ေရႊေစ်းႏႈန္းအျဖစ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၄ ရက္တြင္ အေခါက္ေရႊ တစ္က်ပ္သား က်ပ္ ၉၀၀၂၀၀ အထိ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္အတြက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ထင္ရွားသည့္ စီးပြားေရးျဖစ္ရပ္ တစ္ခုအျဖစ္ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။